Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jonas and Levin, Staffan, 2012. Intäktsförluster på grund av minskad volymproduktion orsakad av älg- och kronviltsbete i Kolmården. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
974kB

Abstract

Det har länge forskats på hur klövviltsbete påverkar skogen och framförallt de skador som
uppstår vid bete. Av olika anledningar har dock ingen konsensus kring
betesskadeproblematiken uppnåtts.
Holmen Skog innehar ett större sammanhängande skogsområde i Kolmården, beläget norr
om Norrköping, där betesskador på skogen har varit i fokus de senaste åren. Tidigare har
skogsnäringen mestadels befarat kvalitetsnedsättningar på betesskadade träd men nyligen
har studier kunnat konstatera signifikanta volymproduktionsförluster. I detta arbete söker
vi svar på hur volymproduktionen i tallungskogar i Kolmården påverkas av älg- och
kronhjortsbete.
Vi har beräknat volymförändringen i skogsbeståndet över 20 år med hjälp av en modell
från Riksskogstaxeringen som tar hänsyn till bonitet, medelhöjd, tallandel, skadefrekvens
samt om gallring utförts eller ej. Den genomsnittliga årliga volymproduktionen jämfördes
mellan dagens beräknade svåra skadenivå på 14,1 % och en hypotetisk 0 %- ig skadenivå
och således erhölls en minskning i genomsnittlig årlig volymproduktion.
Den årliga volymproduktionsförändringens värde i kronor har beräknats med ett
genomsnittligt pris för leveransvirke av barrmassaved. Värdet av
volymproduktionsförlusten har ställts i relation till de jaktrelaterade intäkterna, i detta fall
köttvärden och arrendeavgifter. Intäktsförlusterna på grund av volymproduktionssänkning
orsakad av älg- och kronhjortsbete var mycket större än de jaktrelaterade intäkterna hos
Holmen Skog i Norrköping.
För att få en komplett och rättvis helhetsbild av betesproblematiken bör även hänsyn tas till
bland annat trafikolyckor och icke-marknadsprissatta värden som exempelvis rekreationsvärde.

,

It has long been researched how ungulate browsing affects the forest and above all the
damage the animals cause. For various reasons, no consensus on the phenomenon has been
reached.
Holmen Skog holds a large, cohesive forested area in Kolmården, north of Norrköping,
where damage caused by moose (Alces alces L.) and red deer (Cervus elaphus L.)
browsing to forests has been in focus in recent years. Previously, forest industry has most
feared quality reductions of browsed trees, but recent studies have noted significant
volume production losses. In this work, we seek answer to how the volume production in
young pine stands in Kolmården is affected by moose and red deer browsing.
We have calculated volume change in forest stock over 20 years is calculated using a
model in which severe damage levels are used. The average annual volume production was
compared between the current projected severe damage level of 14,1 % and 0 % severe
damage and thus obtaining a reduction in average annual volume production.
The annual change in volume production in monetary value has been calculated using an
average price of delivery timber of coniferous pulpwood. The value of volume production
loss has been put in relation to the hunting- related revenue, in this case meat revenues and
lease fees. Revenue losses due to volume production reduction caused by moose and red
deer browsing were much larger than the hunting-related revenue of Holmen Skog in
Norrköping.
To obtain a full and fair overall view of browsing issues one should also take into account
traffic accidents and non-market priced values such as recreational value.

Main title:Intäktsförluster på grund av minskad volymproduktion orsakad av älg- och kronviltsbete i Kolmården
Authors:Johansson, Jonas and Levin, Staffan
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Roos, Anders
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:369
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Jaktvärden, skogsskador, Holmen Skog, klövvilt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1582
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1582
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2012 08:43
Metadata Last Modified:29 Aug 2012 08:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics