Home About Browse Search
Svenska


Andreaheim, Tim and Hansén, Erik, 2012. Trygghet genom gestaltning : Västerledstorg, Enköping. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Att känna sig trygg i sin omgivning är en förutsättning för att trivas och må bra. Trygghet är en känsla som innebär frihet från oro eller hot. I dagens samhälle är otrygghet ett utbrett problem och många människor känner sig otrygga i sitt bostadsområde efter mörkrets inbrott. Otryggheten gör att man väljer omvägar eller stannar inne vilket hotar rörelsefrihet och isolerar människor från varandra. Trygghetskänslan påverkas i hög grad av utformningen av den fysiska miljön vilket gör ämnet relevant för landskapsarkitekter. Med god förståelse för vad som påverkar trygghet kan också goda miljöer skapas. I detta kandidatarbete undersöks trygghetsbegreppet, trygghetsskapande åtgärder och hur de kan tillämpas i gestaltningen av ett offentligt torg som idag upplevs otryggt. Västerledstorg är byggt som en del av miljonprogrammet och är beläget i stadsdelen Västerleden i Enköping. Miljonprogrammet innefattar omkring en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd och i Sverige finns många liknande platser byggda under samma epok. I arbetet leder en inledande bakgrundstudie fram till en checklista med trygghetsaspekter att ha i åtanke vid gestaltning. Listan ligger tillsammans med inventering och analysarbete till grund för ett gestaltningsförslag av Västerledstorg i Enköping. Den inledande studien baseras på litteratur som behandlar trygghetsbegreppet ur olika perspektiv samt samtal med sakkunniga i ämnet. Faktorer som belysning, mänsklig närvaro och skötsel undersöks. Gestaltningsförslaget konkretiserar och tillämpar idéerna från bakgrundsstudien i ett relevant sammanhang. Förslaget visar åtgärder landskapsarkitekter kan använda för att öka upplevd trygghet. Förhoppningen är att arbetet ger kunskap om platser med liknande förhållanden samt konkreta förslag på lösningar.

,

Feeling safe and secure in your surroundings is a precondition for well-being. Safety is a feeling that means freedom from fear and worrying feelings. Insecurity is a widespread problem in today’s society and many people feel unsafe in their neighbourhood during night time. Insecurity can make people choose alternate routes or to stay indoors. This threatens the freedom of movement and isolates people from each other. The feeling of safety is highly affected by the design of the physical environment, which makes the subject relevant for landscape architects. With a good understanding of what affects safety, good environments can be created. In this bachelor’s thesis we explore the concept of safety, measures to increase it and how it can be applied to a public square that feels unsafe today. The square, Västerledstorg, is built as part of miljonprogrammet (the million program) during the early 1960’s and is situated in the town of Enköping. Miljonprogrammet includes approximately a fourth of Swedish housing and there are many similar places in Sweden built during the same era. The thesis presents a background study followed by a checklist with factors concerning safety to take into consideration when designing public places. The checklist, together with site inventory and analysis is the basis for a proposed design of the square. The background study is based on literature regarding safety from different perspectives alongside dialogues with special-ists on the subject. Aspects such as lighting, human presence and main-tenance are looked into. The proposed design applies the ideas found in the background study to a relevant context. The design provides examples on measures landscape architects can take to increase the feeling of safety. Our wish is that the thesis will provide knowledge of places with similar circumstances as well as tangible solutions.

Main title:Trygghet genom gestaltning
Subtitle:Västerledstorg, Enköping
Authors:Andreaheim, Tim and Hansén, Erik
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Enköping, Gestaltning, Miljonprogrammet, Stadsbyggnad, Torg, Trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1562
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1562
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Aug 2012 10:07
Metadata Last Modified:24 Aug 2012 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics