Home About Browse Search
Svenska


Hedenkvist, Lisa and Horn, Carolina, 2012. Biotoppusslet : ett gestaltningsförslag av Lill-Valla temalekplats i Linköping. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Tävling som arbetsform kan vara en del av landskapsarkitektyrket. Kommuner och privata aktörer utlyser ofta landskapsarkitekturtävlingar, i samband med nya projekt. Redan under studietiden kan studenter prova på denna arbetsform, som för framtiden kan ge en bra erfarenhet och bli en merit att visa upp som referensprojekt.

Linköpings kommun har, i samband med planering av en ny
stadsdel, Vallastaden, initierat en allmän tävling. Uppdraget är att omgestalta den redan befintliga lekplatsen Lill-Valla, en attraktiv mötesplats som får utstå hårt tryck och slitage. Målet med detta kandidatarbete är att genomföra ett gestaltande tävlingsförslag som ska vara Linköpings kommun tillhanda den 28 maj 2012. Med tanke
på dagens stadsförtätning finns det ett stort behov att ta till vara på ytor som kan lämpa sig för lek och rörelse för de barn som bor i staden. Det finns också ett stort behov av att skapa identitetsstarka lekplatser, som med ett unikt tema och en tydlig identitet, ska locka till sig alla, inte bara de yngre. En välplanerad temalekplats, med aktiviteter som erbjuder något för olika åldersgrupper, kan bli en
viktig knutpunkt och orienteringsnod i en stad.

Arbetsprocessen med att ta fram ett tävlingsförslag för Lill-Valla temalekplats, genomgick många olika led. Utgångspunkterna fastställdes av de kriterier
som Linköpings kommuns tävlingsprogram angivit. För att samla kunskap inför gestaltningsarbetet genomfördes en platsinventering och en litteratursökning om barn och utemiljöer. Dessutom tillämpades fyra olika analysmetoder på platsen: en karaktärsanalys, Anthropological Tracking, rörelseanalys och Serial Vision.

Kunskapsgrunden gav ökad förståelse för uppdragets karaktär och platsens förutsättningar, men även förståelse för begreppet barnperspektiv, som efterfrågas i tävlingsprogrammet. Lill-Valla visade sig vara en viktig och omtyckt plats, som dock var något nedgången och hade förutsättningar att rymma mer aktivitet än den i dagsläget
inhyste. I egenskap av temalekplats behövde dess identitet stärkas och möjligheten till olika typer av aktiviteter breddas. I ett program fastställde vi målsättningar som den nya gestaltningen skulle uppfylla.

Bland annat skulle den spontana leken och rörelsen främjas
och variation i aktivitet och rumsbildning bidra till spänning och lockelse att utforska platsen. Med ett koncept som barn kan känna igen och som ger möjlighet till spännande miljöer kunde ett gestaltningsförslag
för Lill-Valla utformas. Förslaget strävar efter att
samspela med den omgivande stadsdelen och även se till barns behov av lek i utemiljöer. Temalekplatsen ”Biotoppusslet ” knyter an till sin omgivande miljö då den hämtat inspiration från biotoperna ängen, åkern, våtmarken och skogen, som i förslaget bildar lekfulla miljöer. Pusslet, en underliggande struktur för de olika biotoperna,
är en symbol som visar på vikten av de olika delarna för att skapa en helhet. På så vis anser vi att konceptet även står för en pedagogisk värdegrund om allt och allas lika värde.

,

Competitions can be part of a landscape architect’s profession. Municipalities or private entrepreneurs sometimes organize competitions when new projects are being launched. Even students may participate in these competitions. This can be a useful experience
as well as a merit for one’s portfolio. The municipality of
Linköping has initiated a competition for the playground Lill-Valla.

The project will be part of a new larger exploitation in the district where Lill-Valla is located. The mission is to give a new form to the playground, which today is an attractive and much frequented place, beginning to wear down. The goal of this thesis is to enter the competition with a proposition before the deadline on the 28th
of May 2012. As the cities grow denser there is a need to preserve places suitable for children living in the city, allowing them space to move and play outdoors. There is also a need to create playgrounds with strong identities that can, with unique themes, appeal to everybody
not just toddlers. A well executed playground that contains
activities for people in all ages can become an important junction and landmark in a city. It can also strengthen the image of the neighbourhood as well as the whole city. The process for the new design contained several steps. The terms were given by the municipality of Linköping in a specific program that contained criterias for the competition.

A visit to Lill- Valla playground, literary studies and four
different analyses, carried out on the area, gave necessary information to understand the mission. The methods of analysis used were: an analysis of landscape characters, Anthropological Tracking, analysis of movement on the site and Serial Vision. We created a new program with guidelines for the new design of the playground.

Spontaneous play and movement should be favoured. Different activities and varying environments should be created, inspiring people to explore it. A concept that children easily recognize and can generate exciting environments, The Biotope Puzzle, helped form a playground that sees to children’s needs in outdoor environments.

The new design resulted in “The Biotope Puzzle Playground”. The concept is inspired by the surrounding nature. In this case the playground relates to its surrounding areas: the field, the meadow, the forest and the wetland. They are all shaped to create playful areas for children to play in. The underlying structure of the playground, in the form of a puzzle, emphasizes the importance of the different
parts in creating a unity. The concept and the new design show the importance of everything and everyone’s equal value.

Main title:Biotoppusslet
Subtitle:ett gestaltningsförslag av Lill-Valla temalekplats i Linköping
Authors:Hedenkvist, Lisa and Horn, Carolina
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barnperspektiv, identitet, landskapsarkitektur, temalekplats, tävling , child perspective, competition, identity, landscape architecture, themed playground
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1838
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1838
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Nov 2012 14:59
Metadata Last Modified:05 Nov 2012 14:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics