Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Stina, 2012. Det är här jag bor nu : ungas attityder till att flytta. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
891kB

Abstract

När statistiken visar att vi är mer flyttbenägna och rörligare än någonsin i historien kommer funderingarna kring vad som ligger bakom dessa siffror.
Unga pekas ut att vara de som flyttar mest, och det finns en allmän uppfattning i dagens samhälle att de bör flytta när de gått ur gymnasiet. Har denna attityd mot dem påverkat valet att flytta, och hur samhället och andra ser på de som stannar är några av de funderingar som väcktes hos mig när jag försökte bena ut min egen anledning till att ha flyttat från Värmland som 19-åring.
Ungdomar har fått besvara mina undringar genom enkäter utskickade till gymnasieskolor, och de har gett mig många svar, och samtidigt fått mig att undersöka bakomliggande teorier i detta ämne.
Det har blivit en intressant inblick i hur ungdomar anser sig vara självständiga och medvetna om sin närmiljö. Något som tidigare studier och filosofer menat att det tillhör just denna period i livet att visa sig själv som en individ och bryta sig loss, även om de omedvetet påverkats utav sina närmaste relationer. Något som verkar vara en gällande lag för den individuella utvecklingen i livet, innan man börjar bilda familj själv och då faller tillbaka på att vara beroende av nära relationer igen på det sätt man själv var beroende av sina föräldrar. Det finns många olika anledningar till varför man flyttar från en stad eller ort, de anledningar som jag funnit mest intressanta är bundna till de relationer man har i livet. Det visar sig även i denna så som i andra studier stämma att relationer väger djupare in än vad ungdomarna kan ana, och det kommer att påverka kommande generationer framöver.
Min avsikt är att med min uppsats förstå om rykten om orten och familjens inverkan kan påverka valen att stanna eller flytta från platsen med hjälp av de siffror och svar jag fått från mina enkäter.

,

When statistics show that we are more mobile than ever before, you want to reflect on who is behind these figures. Young people are usually singled out to be those that move most, and there is a general perception in our society that they should move out when they left high school. Has this attitude towards them influenced the choice to move, how does society and others look at those who stay are some of the concerns raised with me when I tried to sort out my own reasons for moving from Värmland, as an 19-year-old. Young people have answered my wonderings, and they have been given me many answers, and also led me to look at the underlying theories on this subject.
It has become an interesting insight into how young people consider themselves to be independent and aware of their surroundings. Something that previous studies and philosophers mean is specific for this particular period in life to show themselves as individuals, even if unconsciously affected by their closest relationships. Something that seems to be like a law for the development in individuals lives, before starting a family themselves and then go back to being dependent on close relationships again, in the same way they themselves were dependent on their parents. There are many different reasons why people move from one city or town, the reasons that I found most interesting is connected to the relationships we have in life. It is also shown in this study as well as in others confirms that the widths of relationships is deeper than what the youths can imagine, and it will continue to affect generations to come.
My intention with my essay is to understand if rumors about your hometown and the influence from family can affect the choices to stay or move from your hometown by using the numbers and the answers I received from my inquiries.

Main title:Det är här jag bor nu
Subtitle:ungas attityder till att flytta
Authors:Jonsson, Stina
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ungdomar, flyttning, attityder, bostad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1399
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1399
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 08:45
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 08:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics