Home About Browse Search
Svenska


Sjödin, Sofia, 2012. Ljusdesign i trafikmiljö : exempel på gestaltning med effektbelysning för ökad trafiksäkerhet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Effektbelysning i trafikmiljö är ett nytt angreppssätt i strävan mot Nollvisionen,
som är utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Upp emot 70 procent
av de statliga belysningsanläggningarna har nått sin tekniska livslängd samtidigt
som kraven på kombinationen av funktion, estetik och kvalitet har ökat i
moderna belysningsanläggningar. Tidigare forskning beskriver ett samband
mellan visuella kvaliteter och trafiksäkerhet och den här uppsatsen syftar till att
undersöka hur gestaltning med effektbelysning i trafikmiljö kan öka
trafiksäkerheten. Uppsatsen avgränsas till belysningsanläggningar i storskaliga
trafikmiljöer och behandlar exempel på trafikplatser och vägbroar i Sverige och
Danmark. För att få en bild av hur effektbelysningen gestaltats i dessa
trafikmiljöer presenteras och undersöks befintliga belysningsanläggningar genom
samtal med de involverade ljusdesignerna. För att relatera till belysningens roll i
trafikmiljön och ge en inblick i hur befintliga vägledande verktyg används
studeras Vägar och gators utformning (VGU) som gavs ut 2004 av Vägverket
och Svenska Kommunförbundet. En indelning av effektbelysningens roll i tre
olika delaspekter görs genom litteraturstudier av belysning i trafikmiljö, aktuella
projekt med effektbelysning och ljusets påverkan på människan fysiologiskt och
psykologiskt. Delaspekterna är vägledning, uppmärksamhet och sinnesstämning
och de beskriver hur effektbelysningen kan påverka trafikantens upplevelse av
vägrummet och därmed trafiksäkerheten. De utgör också grunden till samtalen
med ljusdesignerna. Resultatet visar att delaspekterna är relevanta att arbeta
med för ökad trafiksäkerhet. Resultatet tyder även på att VGU:s belysningsdel
Väg- och gatubelysning i första hand är framtagen för traditionell vägbelysning
och mycket frihet lämnas därmed till övrig ljussättning. Som blivande
landskapsarkitekt finner jag det viktigt att se till helheten vid gestaltning av såväl
vägrummet som andra offentliga miljöer. Ljussättningen är en betydelsefull del
av gestaltningen och eftersom den utförd på rätt sätt kan öka trafiksäkerheten
anser jag att det finns ett behov av att uppmärksamma effektbelysningens roll i
dagens vägarkitektur.

,

Lighting design in traffic environment is a new approach in order to reach
Nollvisionen (“Vision Zero”), the motive for Swedish traffic safety work. Up to
70 percent of state road lighting is in need of replacement while the demand for a
combination of functional, aesthetic and qualitative lighting has increased.
Previous research reports a connection between visual qualities and traffic safety
and this bachelor thesis is a study of how the design of architectural lighting in
traffic environment can improve traffic safety. The thesis is a study of lighting
installations on large-scale traffic environments focusing on traffic junctions and
overpasses in Sweden and Denmark. To get an idea of the architectural lighting
in these environments the design of existing lighting installations is studied by
conversing with the lighting designers behind the installations. To understand the
lighting as a part of the traffic environment and to get an insight into current
approaches used today a literature study is carried out. The manual Vägar och
gators utformning (VGU), published in 2004 by The Swedish Road
Administration and The Swedish Association of Local Authorities, is a central
part of the study. A classification of the light as a part of the design is done by
studying road lighting, current projects using architectural lighting and
physiological and psychological effects of light on humans. The aspects are
visual guidance, concentration and state of mind. They describe the architectural
lighting's part in the traffic environment and how it can affect the driver's
perception of the road and its different elements and therefore traffic safety.
These aspects are the basis for the conversations with the lighting designers. The
result of the conversations and the literature studies presents the aspects'
relevance concerning the design process and its effect on traffic safety. The
results also indicate that the part Väg- och gatubelysning in VGU is primarily
designed for traditional road lighting. As a future landscape architect I find it
important to see the wholeness of a design whether it's about public places or the
road as a place. The lighting is a significant part of the design process and if
designed correctly it could improve traffic safety, therefore I find it important to
signify the values of architectural lighting in today's traffic environment.

Main title:Ljusdesign i trafikmiljö
Subtitle:exempel på gestaltning med effektbelysning för ökad trafiksäkerhet
Authors:Sjödin, Sofia
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:effektbelysning, ljusdesign, trafiksäkerhet, uppmärksamhet, visuell ledning, architectural lighting, lighting design, observance, traffic safety, visual guidance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1397
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1397
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 08:27
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 08:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics