Home About Browse Search
Svenska


Mellberg, Karin, 2012. Att skapa visuellt fredade zoner : en studie av hur olika gestaltning påverkar insyn på en bostadsgård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vissa platser är omtyckta, andra är det inte. Upplevelsen på en plats beror av många olika faktorer, till exempel olika fysiska förhållanden
så som proportioner, skala och avstånd. Upplevelsen påverkas också av sociala förhållanden, till exempel vem som får eller känner sig bekväm att vistas på en plats. På bostadsgården som används som exempel i uppsatsen var insyn på gården, från fönster på omgivande
bostashus något som upplevdes negativt av boende i fastigheten.
Det finns många sätt analysera en föreslagen gestaltning för att förstå hur det verkliga slutresultatet kommer att bli och ta reda på om det som var tänkt verkligen uppnås. Inför uppsatsen togs en analysmetod för att undersöka insyn på en bostadsgård fram. Den användes sedan i uppsatsen för att undersöka hur olika gestaltningsobjekt
som träd och buskar i olika gruppering och placering, påverkade den visuella exponeringen av en bostadsgård. Med visuell
exponering menas här att bostadsgården syntes från fönstren på omgivande bostashus. Analysmetoden bestod av att göra sektioner på bostadsgården och sedan dra siktlinjer från fönstren på bostadshusen
som omgav gården. Dessutom visades graden av den visuella exponeringen genom att områden som syntes från fönstren på båda, ett, eller inget av omgivande bostadshus gavs olika färg.
Med hjälp av analysmetoden prövades olika gestaltningsobjekt med olika placering systematiskt på bostadsgården, både enskilt och i olika grupperingar. Undersökningen visade att för att skapa ett totalt skydd mot visuell exponering behövde träd och buskar (eller liknande) kombineras. Enskilda gestaltningsobjekt kunde skydda från visuell exponering i viss mån. Träd skyddade mot visuell exponering
från bostadshusens två översta våningar och buskar från bottenvåningen.
Trädens placering i förhållande till husfasaden spelade roll för hur stor del av gården som blev visuellt exponerad.
Kunskapen från resultatet kan användas för att göra medvetna val i en gestaltning. Inte bara på bostadsgården som används som exempel, utan även på andra bostadsgårdar med likande dimensioner.
Analysmetoden gav möjlighet att förstå mer om hur ett förslag till gestaltning kan komma att upplevas innan den anlagts. Resultatet från analysmetoden kan även belägga argument för att problem med visuell exponering verkligen blir lösta.

,

Some places are popular, others are not. The experience of a place depends upon many factors, including various physical conditions such as proportion, scale and distance. The experience is also affected
by social conditions, such as who can or feel comfortable staying in one place. On the courtyard, which are used as an example in the paper were visual exposure from windows of surrounding houses on the courtyard, something that was perceived negatively by the residents.
There are many ways to analyze a proposed design for understanding
how the real end result will be and to find out if what was meant actually is achieved. Before the work with the paper was an analysis method to investigate visual exposure on a courtyard developed.
It was then used in the paper to explore how different design objects such as trees and shrubs in various grouping and placement, affected the visual exposure of a courtyard. The visual exposure here means that the courtyard could be seen from the windows of surrounding houses. The analytical method consisted of making sections
of the courtyard and then draw lines of sight from the windows of the residential buildings surrounding the courtyard. The method also demonstrated the degree of visual exposure, areas that could be seen from the windows on both, one, or none of the surrounding houses were given a different color.
With the help of the analytical method was various design objects
with different placement tried systematically on a courtyard, both individually and in various groupings. The investigation revealed
that in order to create a complete blockage of visual exposure needed trees and bushes (or similar) to be combined. Individual design objects could protect from visual exposure to some degree. Trees protected against visual exposure from the residential houses two upper floors and shrubs from the ground floor. The trees’ location
relative to facade played a role in how much of the courtyard that became visually exposed.
The knowledge of the results can be used to make informed choices in a design. Not only in the courtyard that is used as an example, but also in other courtyards with similar dimensions. The analytical method provided an opportunity to understand more about how a proposal for a design may be experienced before it is built. The results of the analysis method can also coat the argument that a problem of visual exposure is truly solved.

Main title:Att skapa visuellt fredade zoner
Subtitle:en studie av hur olika gestaltning påverkar insyn på en bostadsgård
Authors:Mellberg, Karin
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Analysmetod, bostadsgård, insyn, siktlinjer, visuell exponering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1396
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1396
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 08:21
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 08:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics