Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Matilda, 2012. "En sak undrar jag, hur bonden får sina pengar" : barns föreställningar om lantbruket. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats handlar om stads- och landsbygdsbarns föreställningar om lantbruket. Studien är av kvalitativ ansats och empirin har samlats in med hjälp av gruppintervjuer med 37 barn i årskurs 1-2 i Skåne, på en landsbygdsskola och en stadsskola. I uppsatsen analyserar jag barnens berättelser om lantbruket och lantbrukets produkter. Mina slutsatser visar att stadsbarnen har lärt sig vad de kan om lantbruket i skolan, genom klassrumsundervisning men också genom studiebesök. Barnen i stadsskolan hade väldigt likartade berättelser om lantbruket, medan barnen på landsbygdsskolan hade betydligt mer varierande upplevelser och kunskaper. De barn som var uppväxta på gård som gick i skolan på landsbygden hade praktiska erfarenheter av lantbruket medan de som inte hade anknytning till lantbruket på landsbygden hade liten kunskap om lantbruket eftersom det på landbygdsskolan inte fanns vare sig klassrumsundervisning om lantbruk eller gjordes några studiebesök till lantbruk. Jag diskuterar också vilken roll lantbruket och kunskap om lantbruket kan ha i skolans undervisning, då en ökad kunskap om lantbruk kan hjälpa till att skapa medvetna och kunniga individer och konsumenter av livsmedel i samhället. Mina resultat visar att skolans behandling av lantbruket spelar en avgörande roll för barnens kunskap. Särskilt egna, praktiska erfarenheter av lantbruket visar sig vara viktiga. Mot bakgrund av att antalet aktiva lantbruk i Sverige är litet och även fortsatt minskar blir skolans roll i att ge barnen denna erfarenhet allt viktigare.

,

This bachelor thesis deals with rural and urban children's perceptions of agriculture. It is of a qualitative approach and empirical data have been collected using group interviews with 37 children in grades 1-2 in Skåne in Sweden, at a rural school and at a city school. In this essay, I analyze the children's stories about farming and agriculture products. My findings show that urban children have learned what they can about agriculture in school, through classroom teaching but also through visits. Children in urban schools had very similar stories about agriculture, while children in rural schools were significantly more diverse experiences and knowledge. The children who were brought up on the farm that went to school in rural areas had practical experience of agriculture, while those who were not related to agriculture in rural areas had little knowledge of agriculture because in rural schools were there either classroom instruction about agriculture or made any visits to the farm. I will also discuss the role of agriculture and knowledge of agriculture may have in the school, when a better knowledge of farming can help to create aware and knowledgeable individuals and consumers of food in society. My results show that the school's treatment of agriculture plays a crucial role in children's knowledge. Especially own practical experience of agriculture shows you to be important. Given that the number of active farms in Sweden is small and continue to dwindle, the school's roles in giving children this experience are all the more important.

Main title:"En sak undrar jag, hur bonden får sina pengar"
Subtitle:barns föreställningar om lantbruket
Authors:Gunnarsson, Matilda
Supervisor:Eriksson, Camilla
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Barn, lantbruk, föreställningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1389
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1389
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2012 10:32
Metadata Last Modified:06 Jul 2012 10:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics