Home About Browse Search
Svenska


Ramnerö, Beatrice, 2012. Fånggrödor i Norra Östersjöns vattendistrikt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

70 % of the lakes and waters in the water district of northern Baltic Sea do not reach the
requirements for good ecological status. This is mostly due to eutrophication caused by a too
high deliverance of nutrients from agricultural land or effluents. Losses of particulate
phosphorus through water erosion contribute to a great extent to this eutrophication. In the
action plan for the water district cover crops are mentioned as a measure for reducing losses
of phosphorus from arable land. This paper reviews the possible effect of cover crops in the
water district and discusses what crop that would be most suitable. Since the biggest losses of
particulate phosphorus occur during late autumn and early spring, cover crops would
preferable be left over the winter and not broken until spring. The most suitable crops are
forage radish or oil-seed radish since they die due to freezing during winter and therefore not
complicate or delay spring tillage the following year. The cover crops not only help to protect
the soil surface, they also lead to an improved soil structure, break up compacted soil and
reduce the pressure from weeds and diseases.

,

70 % av sjöarna och vattendragen i Norra Östersjöns vattendistrikt bedöms ha en måttlig
ekologisk status eller sämre. Att de inte når en god ekologisk status beror främst på
övergödningsproblem orsakade av en för hög näringstillförsel genom läckage från åkermark
eller avlopp. I distriktet är det främst tillförsel av fosfor som har störst betydelse för
övergödningen. I åtgärdsplanen för norra Östersjöns vattendistrikt nämns fånggrödor som en
metod att minska förlusterna av fosfor från jordbruksmark. Detta arbete redogör för den effekt
odling av fånggrödor potentiellt skulle kunna ha, samt vilka grödor som bör vara mest
lämpade. Arbetet är främst utfört som en litteraturstudie, men för att få med praktisk
erfarenhet har intervjuer med rådgivare och lantbrukare genomförts. Eftersom de största
förlusterna av partikulär fosfor sker genom vattenerosion under senhösten eller tidig vår är det
viktigt att fånggrödan inte bryts på hösten, utan att den lämnas över vintern. De mest lämpade
fånggrödorna för regionen är rättika eller oljerättika eftersom de fryser sönder under vintern
och därför inte ställer till problem vid vårbruket kommande vår. Rättikan och oljerättikan
skyddar inte bara markytan utan de förbättrar också markstrukturen, de kan luckra upp
packningsskador i jorden och minska trycket från ogräs och skadegörare.

Main title:Fånggrödor i Norra Östersjöns vattendistrikt
Authors:Ramnerö, Beatrice
Supervisor:Aronsson, Helena
Examiner:Bergström, Lars
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2012:08
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:fånggrödor, fosforläckage, rättika, oljerättika, Mälardalen, strukturförbättring, erosion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1390
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1390
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Soil science and management
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2012 11:56
Metadata Last Modified:06 Jul 2012 11:56

Repository Staff Only: item control page