Home About Browse Search
Svenska


Östlund, Johanna, 2012. Mjölkens sammansättning : konventionell kontra ekologisk produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
355kB

Abstract

Efterfrågan på ekologisk konsumtionsmjölk har ökat explosionsartat de senaste åren. Mil- jöpåverkan och djurens välbefinnande står ofta i fokus i debatten och forskarna är fortfa- rande oeniga. En annan intressant fråga är om ekologisk mjölk skiljer sig från konvention- ell mjölk rent innehållsmässigt. Den här studien är en litteraturstudie där sammansättning- en i ekologisk och konventionell mjölk jämförs. Uppsatsen tar upp allmän fakta om mjölk, dess sammansättning samt vad som skiljer ekologisk mjölkproduktion (enligt KRAV) från konventionell mjölkproduktion. Slutligen redogörs den senaste forskningen inom området. Flera studier har jämfört sammansättningen i ekologisk och konventionell mjölk med en del spridda resultat och tolkningar. Alla är dock överens om att det främst är fettsamman- sättningen i mjölken som påverkas av produktionsformen på grund av olika foderstater. Ekologiska kor får en högre andel grovfoder och vanligtvis längre betesgång vilket ger mer fleromättade fettsyror i mjölken. Kvoten mellan omega-3- och omega-6 fettsyror har också visats sig högre i ekologisk mjölk, något som ur nutritionell synvinkel är bra. En del fors- kare har dragit paralleller mellan ekologisk mjölk och en lägre risk för hjärt- kärlsjukdomar. Andra studier har visat att ekologisk mjölk innehåller mer β-karoten och α- tokoferol, samt att konsumtion av ekologisk mjölk hos barn minskar risken för eksem. All forskning tyder dock inte på att ekologisk mjölk har hälsomässiga fördelar. En del studier visar att skillnaderna i sammansättningen är mycket små eller att det inte är någon skillnad alls mellan ekologisk och konventionell mjölk. Troligtvis är det större skillnad på mjölk från gård till gård, även inom samma produktionsform, än mellan konventionell och eko- logisk mjölk. Det gäller särskilt i Sverige, där det kan vara stora skillnader mellan norr och söder i landet, då klimatet påverkar utfodringen. I en svensk studie har man funnit lägre selenhalter och ureahalt i ekologisk mjölk. Eftersom forskningen visar både positiva och negativa näringsmässiga skillnader i ekologisk mjölk jämfört med konventionell är det svårt att säga om den är bättre eller inte. Då skillnaderna i sammansättningen generellt är mycket små finns det sannolikt ingen anledning för konsumenten att välja att dricka mjölk från den ena eller andra produktionsformen. Däremot kan det finnas miljöaspekter och aspekter på djurhållning att ta hänsyn till, vilket den här uppsatsen inte koncentrerats på.

,

In recent years, demanding and production of organic retail milk have exploded. Environmental influence and animal welfare are often debated and scientists are still divided. Another interesting question is whether organic milk differentiates from conventional milk in terms of nutritional content. This study is a literature study in which the composition of organic and conventional milk is compared. The essay illustrates general fact about milk,
composition of milk and how organic milk production (according to KRAV) distinguishes from conventional milk production on farms. Finally, the latest research studies are elucidated.

There are several studies that compare composition of organic and conventional milk; the results are diverse and interpreted in different ways. However, everyone agree
that the composition of fat in milk is primarily affected by production system due to different diets. Organic dairy cows are fed with a higher proportion of forage which results in an increased amount of polyunsaturated fatty acids in the milk. The ratio of omega-3 and omega-6 fatty acids is higher in organic milk, which is beneficial from a nutritional point of view. Some researchers associate consumption of organic milk with a lower risk of cardiovascular diseases. Other studies have shown that organic milk contains more β-carotene and α-tocopherol, and that the consumption of organic milk for children reduces risks of getting eczema. However, not all studies show nutritional benefits of organic milk. Some studies show that the differences in composition are very small or no differences at all between organic and conventional milk. There are probably larger differences in milk composition
between farms, even within the same production system, than between conventional and organic milk. Particularly Swedish farms have large variations between farms, due to climate differentiations between north and south of the country. It affects graze periods and type of cultivated crops. A Swedish study has found lower selenium levels and urea content in organic milk. Since the researches show both positive and negative nutritional differences in organic milk compared to conventional, it is difficult determine
whether it is better or not. The differences in composition are generally small, why there is probably no reason for consumers to choose milk from one or the other form of production.

Although, there may be environmental and animal welfare aspects to take into account, which this essay is not focused on.

Main title:Mjölkens sammansättning
Subtitle:konventionell kontra ekologisk produktion
Authors:Östlund, Johanna
Supervisor:Andrén, Anders
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:340
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK003 Food and Health - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:Ekologisk mjölk, konventionell mjölk, mjölkens sammansättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1426
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1426
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2012 12:57
Metadata Last Modified:12 Jul 2012 12:57

Repository Staff Only: item control page