Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Gustaf, 2012. När alla gör det de är bra på : en utvärdering av Svenska Fotbollförbundets landsbygdsutvecklingsprogram. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Verksamheten som fotbollsföreningar bedriver på landsbygden runtom i Sverige har stor betydelse för det sociala livet och sammanhållningen inom många bygder och därmed en viktig roll för utvecklingen av landsbygden runtom i landet. Svenska Fotbollförbundets vision ”En förening i varje by – Fotboll för alla” syftar till att alla ska kunna spela fotboll, var man än bor i Sverige. Svenska Fotbollförbundets landsbygdsutvecklingsprogram som tar avstamp i visionen vill i sin tur göra såväl föreningar och bygder som fotbollen i sig mer attraktiv.
Den här uppsatsen är skriven för att utgöra en mindre del av den övergripande utvärderingen av Svenska Fotbollförbundets landsbygdsutvecklingsprogram för åren 2006-2011 som skrivs under 2012. Det huvudsakliga syftet med studien är att utvärdera programmet genom att undersöka hur fotbollsföreningarna upplevt förbundets arbete. Studien använder ett underifrånperspektiv med fokus på föreningarna, därför har utvärderingen genomförts med ett mer etnografiskt tillvägagångssätt i jämförelse med de mer klassiska utvärderingsverktygen. I studien används en kvalitativ metod, där intervjuer och observationer har genomförts vid två fotbollsföreningar inom Västergötlands Fotbollförbund.
Utvärderingen har gjorts i såväl summativ som formativ form, då den dels utvärderar hur programmet fungerat mellan 2006-2011, men även ser till vad som kan förbättras i det fortsatta arbetet. Utvärderingen är också målrelaterad då den avser att undersöka vilka eventuella resultat och effekter programmet haft.
Den teoretiska utgångspunkten har tagits dels ifrån Robert D. Putnams resonemang om att förenings- och organisationsliv bygger upp förtroende och tillit mellan människor, något som skapar socialt kapital. Dessutom används Anthony P. Cohens resonemang angående gemenskap som en symbolisk konstruktion i denna studie.
Sammanfattningsvis, visar denna studie att programmet haft ett gott utfall för de två föreningar som undersökts inom Västergötlands Fotbollförbund, samt att föreningarna ser positivt på programmets inverkan. I dessa två fall har det visat sig att engagemanget och förmågan att organisera sig är framgångsfaktorer för dessa föreningars utveckling, där socialt kapital och symboliskt skapad gemenskap haft en nyckelroll.

,

The work that football clubs are engaged in at the countryside around Sweden is very important for the social life and cohesion in many rural areas. It also plays an important role in the development of the rural areas in Sweden. The vision of the Swedish Football Association "A club in each village - Football for All" aims to allow everyone to play football, wherever you live in Sweden. The vision is the base for the Swedish Football Association's rural development programme. The objective of the programme is to make the football clubs, districts and rural areas more attractive.
This essay is written to represent a smaller part of the overall evaluation of the Swedish Football Association's rural development programme for the period 2006-2011. The overarching evaluation is written in 2012. The main purpose of this study is to evaluate the programme by examining how two football clubs have experienced the development programme. The study uses a bottom-up approach with focus on the football clubs, therefore, the evaluation has been carried out with a more ethnographic approach in comparison with the more traditional evaluation tools. The study uses a qualitative approach, where interviews and observations took place at two football clubs in Västergötlands Football Association district.
The evaluation has been made in both a formative and summative form, as it evaluates how well the programme worked between 2006 and 2011. The evaluation also searches for improvements for the future work of the development programme. This essay also investigates the possible results and outcomes the programme has had.
The theoretical perspective used is partly taken from Robert D. Putnam's concept about the association and organizations way of building confidence and trust between people, which creates social capital. Additionally, Anthony P. Cohen's concept regarding the fellowship in the community as a symbolic construction is also used in this study. In summary, the conclusion of this study demonstrates that the programme had a good outcome and where seen from a positive perspective by the two football clubs that were involved from the district of Västergötlands Football Association. These two case studies have shown that commitment and ability to organize the work in a good way are factors of success for the development of these two football clubs, where social capital and symbolically created fellowship played a key role.

Main title:När alla gör det de är bra på
Subtitle:en utvärdering av Svenska Fotbollförbundets landsbygdsutvecklingsprogram
Authors:Karlsson, Gustaf
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Engagemang, organisering , samarbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Rural population
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2012 07:01
Metadata Last Modified:10 Jul 2012 07:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics