Home About Browse Search
Svenska


Alehagen, Magdalena, 2012. Pesticider i frukt och grönsaker : en litteraturstudie om förekomst och risker för människans hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
528kB

Abstract

Rekommendationer från Livsmedelsverket manar till ett ökat intag av frukt och grönsaker samtidigt som halten av bekämpningsmedel, pesticider, i dessa grödor har diskuterats myck- et. En fråga som ofta ställs i denna diskussion är ifall svenska frukter och grönsaker innehar lägre halter av dessa bekämpningsmedel och även huruvida nuvarande nivåer av bekämp- ningsmedel i frukt och grönsaker ger negativa hälsoeffekter.
Syftet: Att undersöka förekomsten av pesticidrester i frukter och grönsaker och studera hur dessa skiljer sig i svenska grödor jämfört med grödor odlade i andra länder. Dessutom ämna- des undersöka hur pesticider påverkar människan.
Metod: Litteraturstudie genomfördes med hjälp av artikelsökning i databaserna PubMed och Web of Knowledge. Artiklar som överensstämde med frågeställningarna och var publicerade 1999-2009 inkluderades. Detta genererade 12 artiklar och en rapport från Livsmedelsverket. Tre frukter och två grönsaker valdes ut för jämförelse av pesticidförekomst i olika studier. Artiklar som jämförde olika analysmetoder för att påvisa pesticidrester exkluderades.
Resultat: Inkluderade studier visade på olika resultat av pesticidförekomst, så som i apelsin där frekvensen varierade från 4,5 % till 87,1%. Svenskodlade frukter och grönsaker hade lägst nivåer av pesticider, medan grödor odlade utanför Europeiska Unionen gav högst utfall. Fre- kvensen av prover som överskred tillåtna nivåer var 0,5% i svenskproducerat, 2,1 % i EU- producerat och 9,5% i frukt- och grönsaksprover från länder utanför EU. Majoriteten av studi- erna visade inte på nämnvärda hälsorisker kopplat till ett genomsnittligt intag av frukt och grönsaker, även om riskerna var högre för specifika grupper så som barn, personer med låg vikt och vegetarianer. Det påträffades dock ett flertal prover med halter vida överstigande re- kommenderade nivåer och även prover innehållande förbjudna bekämpningsmedel. Vid hög exponering av pesticider, vilket gäller för bland annat odlare, fanns det tydliga kopplingar till en ökad risk av sjukdomar så som mag- och blodcancer.
Konklusion: Förekomsten av pesticidrester i frukt och grönsaker skiljer betydligt mellan olika studier som jämför samma pesticider och frukter respektive grönsaker. Svenskodlade grödor har en lägre frekvens av pesticider än grödor odlade i andra länder, med högst frekvens i grö- dor odlade utanför EU. Pesticider medför en risk om de konsumerades över gränsvärden, eller för de grupper som har en hög exponering, exempelvis odlare.

,

Recommendations from National Food Administration urge to an increased intake of fruits
and vegetables, concurrently as the level of pesticides has been greatly discussed. A question
often proposed within this discussion, is whether Swedish fruits and vegetables contain lower
rates of pesticides and also if the current amounts of pesticides in fruits and vegetables could
imply negative health effects.
Aim: To examine the prevalence of pesticies in fruits and vegetables and to study how these
rates differentiate in Swedish crops compared to crops grown in other countries. Furthermore
there was an intention to investigate how pesticides affect the human physiology.
Method: A literature study was performed with the help of an article search in the databases
PubMed and Web of Knowledge. Articles corresponding to the aim and publisized 1999-2009
were included in the study. This generated in 12 articles and one report from National Food
Administration. Three fruits and two vegetables were selected for comparison of pesticide incidence
in different studies. Articles comparing different analytical methods to determine pesticides
were excluded.
Result: Included studies showed different results concerning pesticide presence, for example
in orange where the incidence varied from 4,5% to 87,1%. Fruits and vegetables grown in
Sweden contained the lowest rate of pesticides, while crops grown outside the European Union
implied the largest outcome. The frequency of samples exceeding permitted levels was
0,5% in crops grown in Sweden, 2,1% in crops grown within the European Union and 9,5% in
fruit and vegetable samples from countries outside the European Union. The majority of included
studies showed no significant health risks connected to a average intake of fruits and
vegetables, even tough the risks were increased for secific groups such as children,
lightweight people and vegetarians. However, a few samples contained levels widely exceeding
recommended levels and also samples containing prohibited pesticides. When having extended
exposure to pesticides, for farmer among others, there was apparent connections to increased
risk of different diseases such as gastric and blood cancer.
Conclusion: The incidence of pesticides in fruits and vegetables distinguish considerably between
different studies, comparing the same pesticides and fruits and vegetables respective.
Crops grown in Sweden have a lower frequency of pesticides compared to crops grown in
other countries, with the highest rates in crops grown outside the European Union. Pesticides
emitted a risk when consumed exceeding threshold limit values, or for groups with a high exposure
for example farmers.
Keywords: pesticides, fruit, vegetables, MRL (Maximum Residue Level)

Main title:Pesticider i frukt och grönsaker
Subtitle:en litteraturstudie om förekomst och risker för människans hälsa
Authors:Alehagen, Magdalena
Supervisor:Dimberg, Lena
Examiner:Dutta, Paresh
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:334
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:pesticider, frukt, grönsaker, MRL, maximum residue level
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1351
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1351
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2012 15:00
Metadata Last Modified:04 Jul 2012 15:00

Repository Staff Only: item control page