Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Christer, 1996. Mångbruk i ett landskapsperspektiv : en fallstudie på MoDo Skog AB, Örnsköldsviks förvaltning. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

De senaste åren har allt fler blickar riktats mot landskapsplanering, som ett verktyg att
uppehålla/öka den biologiska mångfalden i skogsbruket. Denna mångbruksplanering i
landskapsperspektiv som beskrivs i detta arbete utfördes på uppdrag av MoDo Skog AB, som
ett led i deras strävan att följa den utveckling som sker inom området. Arbetet består av tre
delar:
-litteraturgenomgång
- planering av ett område
-undersökning av allmänhetens åsikter
I arbetets litteraturgenomgång ges en orientering av kunskapsläget på landskapsplanerings­
fronten. I planeringsdelen redovisas tre olika mångbruksinriktningar vilka ger upphov till fyra
tänkbara handlingsalternativ. Dessa alternativ utarbetades efter en fåltinventering av
landskapet. De i mångbruksplaneringen ingående nyttigheterna är virkesproduktion, biologisk
mångfald och rekreation. Virkesproduktionsalternativet representerar den typ av
skogsutnyttjande som blir resultatet när endast skogsvårdslagens minimikrav uppfylls. De två
naturvårdsprogramm
en tar extra hänsyn till den biologiska mångfalden (större naturhänsyn än
lagen kräver). I dessa båda alternativ utnyttjas självföryngring och skärmställning i högre grad
än i det föregående alternativet. Naturvårdsbränning införs på en procent av landskapets areal
per femårsperiod för att skapa livsbetingelser åt brandberoende organismer. Dessutom
undantas en del av arealen helt från skogsbruk, och ytterligare en del överhålls under 50
år för
att gynna organismer vilka är beroende av död ved och gammal skog. Beroende på vilket
naturvårdsprogram som avses, används två olika metoder för att höja andelen grova lövträd i
landskapet. I det ena alternativet minskas gallringsuttaget av löv med 50 % under en 50-
årsperiod, där främst de grova lövträden sparas. I det andra naturvårdsalternativet
självföryngras 12,6 ha med lövträd (1,7% av naturvårdsprogramm
ens figurlagda areal). I
rekreationsalternativet väger möjligheterna till rekreation tyngst av de tre ingående
nyttigheterna. Detta påverkar skötseln genom att skärmställningar utnyttjas i större skala än i
övriga alternativ, samt att mindre delar undantas från skogsbruk. Den undanhållna ytan
motsvarar två procent av den figurlagda arealen.
För varje alternativ redovisas ekonomiskt utfall och prognoser av virkesförrådets utveckling
150 år framåt i tiden. Studien visar att skillnaden i nuvärde är liten mellan de olika alternativen.
Allmänhetens åsikter redovisas genom en mindre "opinionsundersökning" vilken genomfördes
genom enkätutfrågning under sommaren 1995. Denna del av arbetet visar att en klar majoritet
av befolkningen i närområdet är för ett mer extensivt brukande av skogen.
Detta arbete visar att det är ekonomiskt möjligt med en viss förändring av brukningssättet
närmare ett mångbruk där rekreation, virkesproduktion och biologisk mångfald vägs samman.
När allmänhetens åsikt beaktas är detta t.o.m. önskvärt.

Main title:Mångbruk i ett landskapsperspektiv
Subtitle:en fallstudie på MoDo Skog AB, Örnsköldsviks förvaltning
Authors:Olofsson, Christer
Supervisor:Lämås, Tomas and Ståhl, Göran
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:9
Year of Publication:1996
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:forest management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1366
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1366
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 11:09
Metadata Last Modified:06 Jul 2012 07:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics