Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Elin, 2012. Skötsel som gestaltningsförutsättning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att identifiera aspekter som kan vägleda gestaltare i valet
av växter så dessa anpassas till rådande skötselförutsättningar. Arbetet har sin
grund i en litteraturstudie där forskning och rön kring växter och deras etablering
och utveckling undersöks och presenteras. Resultatet av detta är en checklista
med aspekter att ta hänsyn till vid gestaltning för att gynna växters etablering och
tillväxt. Enligt checklistan ska gestaltaren förhålla sig till följande aspekter: befintligt
växtmaterial och indikatorväxter, markförutsättningar på platsen, växtzon,
klimat, väderstreck i anläggningen, skötselutförare och sociala aspekter,
skötselkontinuitet, inhemskt växtmaterial samt estetiska kvaliteter. I uppsatsen
appliceras checklistan i ett bostadsområde i Knivsta. Skötselgraden i området är
låg och utförs av de boende. I det konkreta exemplet visar jag hur arbete enligt
checklistan kan resultera i ett växtförslag med goda förutsättningar att ge önskat
och långvarigt resultat på platsen. Vid inventeringen fördes samtal med en av de
boende i området. Det framkom då att det viktigaste med områdets städdagar är
den sociala kontakten grannarna emellan, snarare än att växterna sköts på ett
korrekt sätt. För att möta det aktuella områdets skötselförutsättningar väljs växter
med lågt skötselanspråk. Växtlistan som presenteras innehåller ett urval av växter
anpassade till såväl ståndorten som skötselförhållandena. Att som boende sköta
sina grönområden gemensamt har flera positiva effekter på det sociala livet. Det
framkommer dock att det ibland inte finns tillräckligt med kunskap bland de boende
för att de ska kunna utföra skötseln på ett tillfredsställande sätt. Här kommer
behovet av skötselplaner in som en viktig del att diskutera vidare. Arbetet
kan också ligga till grund för en diskussion kring frågan huruvida det är skötselresurserna
eller själva planeringen av skötselresurserna som bör öka.

,

This essay aims to identify aspects that can guide the designer in the choice of
plants that are adapted to the current management conditions. The work is based
on a literature study where research and knowledge about the establishment and
development of plants are examined and presented. The result is a checklist of
aspects to consider when starting a design project, to benefit plant establishment
and growth. The checklist includes the following aspects: existing plant material
and indicator plants, soil conditions at the site, plant-zone, climate, cardinal
directions of the site, management providers and social aspects, management
continuity, indigenous plant materials and aesthetic qualities. The checklist is
applied in a residential area in Knivsta. Management degree in the area is low
and is performed by the residents. In the specific example, I show how the work
according to the checklist could result in a plant proposal with great potential to
produce desired and lasting results in the area.
The inventory includes a conversation with one of the residents in the area, telling
that the main value of the area's cleaning days is the social contact between
neighbours, rather than plants being managed in a proper manner. To meet the
current site management conditions, plants with low cultivation requirements
were selected in a plant list, presenting plants adapted to the area’s maintenance
conditions. Residents managing their green spaces together attain several positive
effects in social life. However, the knowledge among the residents is sometimes
lacking and inhibits them to perform the maintenance in a satisfactory manner.
To deal with this, management plans are an important part to discuss further. The
work may also be the basis for a discussion of whether it is care resources or the
planning of care resources that should be increased.

Main title:Skötsel som gestaltningsförutsättning
Authors:Carlsson, Elin
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsgård, gestaltning, grönytor, förvaltning, skötsel, växtval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1327
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1327
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2012 12:28
Metadata Last Modified:02 Jul 2012 12:28

Repository Staff Only: item control page