Home About Browse Search
Svenska


Tormalm, Karin, 1996. Implementering av FSC-certifiering av mindre enskilda markägares skogsbruk. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Efterfrågan på miljövänligt producerade produkter har ökat allt mer under senar e år.
Det har bl.a. lett till att system för miljömärkning och miljöstyrning av skogsbruk har
utvecklats. Det finns i dag tre system som kan vara aktuella för skogsbruk i Sverige :
• Certifiering enligt Forest Stewardship Council, FSC.
• Registrering enligt Eco Management and Audit Scheme, EMAS.
• Certifiering enligt Internationella Standardiseringsorganisationen, ISO 14000.
Det här arbetet behandlar FSC-certifiering av enskilda mindre markägares skogsbruk.
FSC är en oberoende internationell miljöorganisation som uppmuntrar ett miljö­
anpassat, ekonomiskt livskraftigt och samhällsnyttigt bruk av världens skogar.
Certifiering enligt FSC innebär att en tredje oberoende part, certifieraren, kontrollerar
att skogsbruket sköts enligt uppställda krav. FSC har utvecklat tio principer och
kriterier som gäller generellt över hela världen och ska ligga till grund för utveckling
av nationella standarder, anpassade efter lokala förutsättningar.
I februari 1996 bildades en svensk FSC-arbetsgrupp med uppgift att utveckla en
standard för certifiering av svenskt skogsbruk enligt FSC. I arbetsgruppen finns
miljömässiga, ekonomiska och sociala intressen representerade.
FSC-certifiering av mindre enskilda markägares skogsbruk kan genomföras genom att
flera skogsägare ansluter sig till en paraplyorganisation. Paraplyorganisationen är en
förmedlare mellan certifieraren och markägarna. Den största fördelen med detta
förfarande är att certifieraren kan hantera hela den anslutna arealen som en enhet. Detta
gör certifiering via en paraplyorganisation betydligt mer kostnadseffektivt än separat
certifiering av varje enskild mindre fastighet. Företag/organisationer som skulle kunna
verka som paraplyorganisationer är t.ex. skogsägarföreningar, inköpsföretag, konsulter
eller skogsbolag.
Certifieringsavtal upprättas dels mellan certifierare och paraplyorganisation och dels
mellan paraplyorganisation och de enskilda markägarna. I avtalen ska framgå vilka
uppgifter och ansvarsområden som åligger respektive part. De uppgifter som åligger en
paraply-organisation är i huvudsak:
• Administrativa
• Rådgivande/Utbildande
• Kontrollerande
De problem som kan föreligga för ett företag/organisation som vill verka som paraply­
organisation beror på vilken organisation och verksamhet företaget har i dag. Främst är
det problem med administrativa och kontrollerande uppgifter som föreligger. Enligt de
av FSC ackrediterade certifierarna ska paraplyorganisationen åta sig en stor del av de
olika uppgifterna. Paraplyorganisationerna själva kan dock ha olika möjligheter och
ambitionsnivå att utföra dessa uppgifter. Det är därför önskvärt och rimligt att det
kommer att finnas utrymme för ett spektrum av paraplyorganisationer, med
sinsemellan olika stort ansvar för administration, utbildning och rådgivning samt
kontroll.

,

The demand for environmentally produced products has increased lately. This has led
to a development of different environmental labeling systems. Today there are three
types of environmental labeling systems that may be used for farestry in Sweden:
• Certification by Forest Stewardship Council, FSC
• Re gistration by Eco Management and Audit Scheme, EMAS
• Certification by International Standard Organization, ISO 14 000
This paper describes FSC-certification of small forest owners.
FSC is an independent, international environmental organization. They promate forest
management that is environmentally appropriate socially beneficial and economically
viable. Certification by FSC means that an independent part, the certification body,
controls that the forests are managed in a ·proper way. FSC has developed ten
principles and criteria that may be used on a global scale. The principles and criteria
are to b e used for developing national standards adjusted to local conditions.
In February 1996 the Swedish FSC working group was established. Their task is to
develop a standard for FSC forest certification in Sweden. Environmental, social and
economical interests are represented in the group.
Forest certification of small forest owners could be implemented by group
certification. An Umbrella Organization is an intermediary between the certification
body and the landowners. The advantage with this system is that the certification body
can treat all the forest areas as one unit. This makes the certification much more cost
efficient campared to a separate certification of each forest owner.
Possible Umbrella Organizations are for example Forest cooperatives, Sawmills and
Consulting companies.
A contract is made between the certification body and the Umbrella Organization and
another one is made between the Umbrella Organization and each landowner. The
contract re gulates all the tasks and responsibilities for each part.
An Umbrella Organization is responsible for:
• Administration
• Education/Information
• Controlling
The problems invalved with establishing an Umbrella organization for a company
depends on the company's activity today. Problems with administration and control
are the most discussed ones. The certification bodies wants the Umbrella
Organizations to have the responsibility for a big part of the tasks. The Umbrella
Organizations could have different ambitions and possibilities for this. It is to be
hoped that it will therefore be possible for many different kinds of Umbrella
Organizations, with different levels of administration, educationfinformation and
control.

Main title:Implementering av FSC-certifiering av mindre enskilda markägares skogsbruk
Authors:Tormalm, Karin
Supervisor:Eriksson, Ljusk Ola and Egnell, Gustaf
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:16
Year of Publication:1996
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:certification
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1312
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1312
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2012 11:41
Metadata Last Modified:29 Jun 2012 11:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics