Home About Browse Search
Svenska


Forssbeck, Kristina, 2012. Vägen till välgestaltade vägar : gestaltningsarbete vid totalentreprenad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

En problematik som har upplevts är att de gestaltningsintentioner som finns i projektet inte genomlever hela processen och realiseras i färdig väganläggning. Inom Trafikverket pågår ett arbete för att öka andelen totalentreprenader (SOU 2011). Detta innebär förändrade förutsättningar för kravställande i projekt, vilket blir särskilt påtagligt i gestaltningsfrågor. Behov finns enligt personer involverade i branschen av att klargöra tillvägagångssättet för gestaltningsarbete vid totalentreprenad. I en totalentreprenad, där ett större ansvar för de gestaltningsmässiga aspekterna ligger hos entreprenören, ställs särskilda krav på gestaltningsprogram och de handlingar i förfrågningsunderlaget som behandlar gestaltningsaspekter.
I detta examensarbete studerades gestaltningsprogrammets användning i vägprojekt och en utveckling av gestaltningsarbete vid totalentreprenad. Arbetet baserades på litteraturstudier, deltagande observationer samt en studie av två vägprojekt, där bland annat intervjuer genomfördes. En slutsats som kunde dras var att gestaltare i allmänhet måste bli bättre på att precisera och ställa krav på vad som ska utföras. Gestaltningsprogrammet ska lyfta fram väl underbyggda krav, möjliga för beställaren att följa upp. För att ge gestaltningsfrågorna tyngd i projekten måste de dokument som hanterar gestaltningsfrågor vara möjliga att inordna i projektets övergripande dokumenthierarki. Omarbetning av gestaltningsprogrammet till en Objektsspecifik teknisk beskrivning (OTB) och Rapport landskap är ett led i denna inordning.
Författaren av denna rapport föreslår en utveckling av tillvägagången för gestaltningsarbete vid totalentreprenad där entreprenören tar fram en Utförandebeskrivning gestaltning där genomförande av gestaltningsprinciper konkret ska beskrivas. Denna beskrivning ska ligga till grund för projektering, byggnation och drift. För att skapa vägar av hög arkitektonisk kvalitet vid totalentreprenader anser författaren att det är en nyckelfråga att entreprenörerna blir mer delaktiga och tar ett större ansvar i gestaltningsfrågorna.

,

Flaws have been experienced regarding that aesthetical ambitions does not outlive the process from planning to completed road. Ongoing, the Swedish Transport Administration is working for increasing the share of design and build contracts (SOU 2011). This means new conditions for how requirements shall be formulated, which has a particular impact on the aesthetical aspects. According to people involved in the infrastructure sector, there is a need of investigation of how the design process within build and design contracts can develop. The entrepreneur has a greater responsibility for the aesthetical aspects in a design and build contract. Therefore, the design brief and the documents regarding aesthetical aspects included in the tender documents are subjects to specific requirements.

In this master thesis the use of design briefs in infrastructure projects and improvements of the design process in design and build contracts where investigated. The study was carried out through studies of literature, conversations with professionals within the sector and a case study of two road projects including interviews. A conclusion drawn was that designers in general must become better on formulating precise requirements. The design brief shall highlight well informed and justified requirements possible for the client to verify. To strengthen the aesthetical aspects on the project agenda the documents handling these aspects must be possible to conform into the overall document hierarchy in the project. The transformation of the design brief into an OTB (Object Specific Technical Specification) and a Rapport landskap (Report Landscape) is part of this conformation.

The author of this report presents a proposal for the development of the design process within design and build contracts. The suggestion is that the entrepreneur shall produce a Work Description Aesthetics and Landscaping that clearly describes the implementation of the design principles. This description shall serve as a base for the detailed design, construction and management of the road. To enable creation of roads of high architectonic quality the author states that a key aspect is to increase the entrepreneurs’ involvement and responsibilities in the design process.

Main title:Vägen till välgestaltade vägar
Subtitle:gestaltningsarbete vid totalentreprenad
Authors:Forssbeck, Kristina
Supervisor:Heiter, Åsa and Alm, Erik and Hennius, Maria
Examiner:Steffner, Lena and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltningsarbete, gestaltningsprogram, TEiP, totalentreprenad, Utförandebeskrivning gestaltning, väg, vägarkitektur, vägutformning, väggestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1259
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1259
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2012 14:39
Metadata Last Modified:25 Jun 2012 14:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics