Home About Browse Search
Svenska


Östberg, Sara, 2012. Barns utomhuslek : en presentation och undersökning av ett inventeringsunderlag för barns lekmiljö utomhus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Barn som växer upp i stadsmiljöer är hänvisade till stadens parklekar och
lekplatser för att leva ut sin lek. Dessa utomhusmiljöer kan se väldigt olika ut.
Från ett mer standardiserat uttryck med tydligt definierade och tänkta funktioner,
till ett mer naturlikt. Forskning visar på många fördelar med att låta lekmiljön
präglas av ett mer naturlikt formspråk kopplat till barnens utveckling. Trots den
väletablerade uppfattningen om att leken är värdefull för barnen präglas många
lekmiljöer av den prefabricerade utrustningen som i sin statiska utformning
begränsar utloppet för de vidlyftigare lekarna.
Yrket som landskapsarkitekt, eller planerare av utomhusmiljöer innebär
ibland att formge platser för barn. Det är av den anledningen viktigt att förstå
barnens behov och betydelsen av att utforma platser så de passar dem så bra som
möjligt.
Robin Moore, hyllad professor i landskapsarkitektur vid North Carolina State
University, har omfattande erfarenheter av barns utemiljöer och ett starkt
engagemang i att stärka kopplingen mellan barn och natur. Han har författat
artikeln Outdoor Settings for Playing and Learning, en guide som kan användas
vid anläggande eller upprustande av utomhusmiljöer på skolgårdar. Artikeln
syftar till att skapa en mångsidig utomhusmiljö och en ökad förståelse hos barnen
för naturliga kretslopp. I det här arbetet undersöktes guidens användbarhet och
relevans som inventeringsunderlag i en svensk parklek. Eftersom den är
formulerad till att användas på skolgårdar var det intressant att studera dess
giltighet på en annan typ av lekmiljö. Artikeln omfattar 24 sidor och omarbetades
till en checklista för att vara lättöverskådlig vid observationer.
Checklistans relevans undersöktes genom en kvalitativ fallstudie bestående
av litteraturstudier, samtal och fältobservationer på en parklek. Litteraturen
behandlade barns lek och den påverkan utomhusmiljön har på leken. Samtalen
och observationerna gjordes för att undersöka om checklistans formulering var
lätt att förstå och använda. Genom jämförelser av resultaten ifrågasattes
underlaget. Studien visar på ett relevant och lättanvänt inventeringsunderlag men
även dess begränsningar. Checklistan behandlar endast fysiska aspekter i en
lekmiljö och bör därför ses som ett kompletterande underlag vilken ger en god
bild av befintliga styrkor och svagheter kopplade till lek på en undersökt plats.
Det är ett underlag som på ett enkelt sätt och på goda grunder lyfter aspekter som
är viktiga för barnen ur ett lekperspektiv och visar på att prefabricerad utrustning
kan användas om det görs i nära kontakt med naturliga omgivningar.

,

Children growing up in urban environments are referred to the city park
playgrounds and play areas to live out their play. These outdoor settings can look
very different. From a more standardized expression with clearly defined and
thoughtful features into a more natural look. Previous research indicates many
advantages in allowing play environments to be characterized by a more naturelike
design related to children´s development. Despite the well established notion
that play is valuable for children are many playgrounds characterized by
prefabricated equipment which, caused by it´s static form, limits the children´s
feasibility to express the more diffusive play.
Being a landscape architect, or planner of outdoor environments sometimes
means designing places for children. It is for this reason important to understand
needs of children and the importance of well purposed design.
Robin Moore is a honored professor of landscape architecture at North
Carolina State University. He has extensive experience in children´s outdoor
environments and a strong commitment to strengthen the link between children
and nature. He is the author of the article Outdoor Settings for Playing and
Learning, a guide that can be used in planning or upgrading of outdoor
environments in school grounds. The article aims to create a versatile outdoor
environment and a better understanding among children of the natural cycles.
This work studied the guide´s usefulness and relevance as an inventory tool in a
Swedish children´s park playground. The fact that the guide were created to use
at schoolyards made it interesting to study its validity in a different type of play
environment. The article covers 24 pages and was reworked into a checklist
which made it easy to use during field observations.
The relevancy of the checklist was investigated by a case study consisting of
studies of literature, discussions and field observations on a park playground. The
literature discussed children´s play and the impact the environment has on it.
Discussions and observations were undertaken to examine whether the checklist
wording was easy to understand and use. By comparison of the results the
checklist were challenged. The study shows an inventory tool is relevant and
easy to use but also its limitations. The checklist addresses only physical aspects
of a play environment and should therefore be considered as supplementary
material which gives a good understanding of existing strengths and weaknesses
on an investigated site. It is a tool that can easily and rightly highlight aspects
that are important to children from a playing perspective and it demonstrates that
prefabricated equipment can be used if it is done in close contact with natural
surroundings.

Main title:Barns utomhuslek
Subtitle:en presentation och undersökning av ett inventeringsunderlag för barns lekmiljö utomhus
Authors:Östberg, Sara
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Barn, checklista, lek, Robin C. Moore, utomhuslek, utomhusmiljöer för lek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1250
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1250
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2012 13:44
Metadata Last Modified:21 Jun 2012 13:44

Repository Staff Only: item control page