Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Maria, 2012. Studie av kulturmiljöprogram i tre expansionskommuner nära Stockholm med fokus på landskapet som en helhet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Studien omfattar tre kulturmiljöprogram som tillsammans skapar en förståelse för hur
kulturmiljöer beskrivs och värderas i expansionskommuner nära Stockholm. De
kommuner som studeras är Vallentuna, Nacka och Södertälje. Anledningen till att de
väljs ut är att de alla har nyligen utgivna kulturmiljöprogram, är belägna nära Stockholm
och har en hög befolkningstillväxt.
I metoden ingår litteraturstudier, platsbesök och samtal. Den europeiska
landskapskonventionen är en grundpelare för arbetet. Det utvecklas med annan
litteratur som behandlar kulturmiljön och landskapet. Platsbesök utförs för att sätta
litteraturen i ett sammanhang och för att få en egen förståelse för kulturmiljöerna i
kommunerna. För att ta del i själva processen med framtagandet av
kulturmiljöprogrammen kontaktas insatta parter i respektive kommun.
Arbetet visar att det är kommunen själva som bestämmer över mycket av innehållet i
kulturmiljöprogrammen vilket bidrar till att de olika kommunernas program skiljer sig åt
på många sätt, inte minst i sättet de beskriver och värderar landskapet. Skillnaden
mellan programmen beror även på att kommunernas karaktär och geografiska placering
i landskapet varierar. Resultatet visar även att den del av den kommunala
organisationen som har valt att ta fram programmet spelar en stor roll i vilket fokus olika
delar av kulturmiljön fick. En annan anledning kan vara hur landskapet betraktas. Det
här arbetet definierar landskapet som en helhet där naturliga och mänskliga processer
inte går att skilja ifrån varandra även om utgångspunkten är de kulturella aspekterna.
Landskapet anses också ha ett egenvärde och ska inte behandlas som en kuliss för mer
framträdande objekt. Arbetet visar att de tre kulturmiljöprogrammen beskriver och
värderar landskapet i sin helhet i olika hög grad och på olika sätt.
Examensarbetet avslutas med ett förslag på hur ett kulturmiljöprogram med fokus på
landskapet kan utformas med bakgrund från de tre kulturmiljöprogrammen. Exempelvis
anses en indelning i geografiskt sammanhållna landskapsavsnitt fördelaktig av den
anledningen att det motverkar uppsplittring av landskapet. Ett beskrivning- och
värderingssystem som behandlar både naturliga och mänskliga processer likaså.

,

The study includes three cultural environment programs which all help to give an
understanding to the way cultural environments are described and valued in expanding
municipalities close to Stockholm. Vallentuna, Nacka and Södertälje municipalities are
studied. The reason for the selection is that they all have cultural environment programs
that have been produced recently, that they are situated close to Stockholm and have a
high population growth.
The European landscape convention is important for this study. Literature concerning
the cultural environment and the landscape as a whole is added. Visits to the area of
concern are made to put the literature into context and to get an understanding of the
cultural environments in each municipality. To get an insight in the process of creating a
cultural environment program people from the municipalities were contacted.
The results of the study show that a lot of the content of the cultural environment
programs are decided by the municipality that make them. Therefore the content differs
in many ways, let alone concerning the way the landscape is described and valued. The
results also show that the programs are influenced by the fact that the character of the
municipalities and the geographical position in the landscape differs. The part of the
municipal organization that has chosen to produce the cultural environment programs
also plays a big role in choosing the areas of interest. Another reason for the differences
is in what perspective the landscape is viewed. This study defines the landscape as a
whole where natural and human processes can’t be separated and the landscape is
considered to have a value of its own and shouldn’t be treated as a background for more
conspicuous objects. The study shows that the three cultural environment programs
treat the landscape as a whole differently.
The study is concluded by a proposal to how a cultural environment program with focus
on the landscape could be composed with the facts from the three cultural environment
programs taken into consideration. For example to divide the landscape into larger
geographical areas is considered favorable because it helps avoiding disruption of the
landscape. A system which describes and values both the natural and the human
processes in the landscape is also desirable.

Main title:Studie av kulturmiljöprogram i tre expansionskommuner nära Stockholm med fokus på landskapet som en helhet
Authors:Andersson, Maria
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kulturmiljöprogram nära Stockholm, landskapet som en helhet, landskapsarkitektur, Vallentuna, Nacka, Södertälje kommuner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1219
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1219
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2012 12:10
Metadata Last Modified:15 Jun 2012 12:10

Repository Staff Only: item control page