Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Anna, 2012. Stallmiljöns inverkan på förekomst av gödselförorenade slaktsvin. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
750kB

Abstract

Certifiering av den Svenska grisproduktionen har sedan 2010 varit ett krav från slakterinäringen i Sverige. Certifieringen ska säkerställa en god djurvälfärd ute på grisgårdarna. Sigill Kvalitetssystem AB är idag ägare till bland annat standarden IP SIGILL GRIS samt grundcertifiering gris. Standarderna revideras med jämna mellanrum för att bland annat inkludera nya forskningsrön. År 2011 infördes djur-baserade mått inom standarderna för gris, dvs. man bedömer hur djuret ser ut. Pa-rametern gödselförorenade grisar har diskuterats om den är aktuell att införa i standarden IP SIGILL GRIS. Gödselförorenade grisar är ett problem ur djurväl-färdssynpunkt men också för livsmedelssäkerheten. I detta examensarbete tas frågan om gödselförorenade grisar upp i en litteraturstu-die och i en fältstudie på fyra gårdar där faktorer som kan påverka förekomsten undersökts. Att utvärdera vad det är i grisarnas miljö som påverkar uppkomsten av en högre andel gödselförorenade grisar är komplicerad eftersom det kan bero på flera olika faktorer. Den viktigaste faktorn är hur grisarna uppfattar stalltemperatu-ren, vilket bidrar till deras val av liggplats. En jämförelse mellan grisar som vägde 30, 90 och 110 kg genomfördes på gårdar i Öster- och Västergötland under 1 vecka i juni och 1 vecka i juli, 2011. Studien visade att det fanns skillnader mellan de olika vikterna med avseende på renlighet i box och på gris. När grisarna vägde 90 var frekvensen av rena boxar högre och antalet gödselförorenade grisar lägre än när de vägde 110 kg. Det var ingen skillnad på val av liggplats mellan grisar som vägde 90 och 110 kg.

,

Certification of the Swedish pig production has since 2010 been required by the slaughterhouse Federation in Sweden. Certification must ensure good animal welfare of the pigs. Svensk Sigill AB is currently the owner of the standard IP Sigill GRIS and basic certification of pig. Standards are revised periodically to include new research findings. In 2011 animal-based mea-surements were introduced in the standard for pig i.e. assessing how the animal looks like. The parameter manure contaminated pig has been dis-cussed on the issue of introducing into the standard IP SIGILL GRIS. Ma-nure contaminated pigs are a problem from an animal welfare point of view but also for food safety. In this thesis, factors that can affect the frequency of manure contaminated pigs are examined in a literature review and in a field study including four farms. To evaluate what it is in pig’s environment that affects the appear-ance of a higher proportion of manure contaminated pigs is complicated as it may be due to several factors. The most important factor is how perceiv-ing the stable temperature, this contributes to their choice of berth. A com-parison of pigs weighing 30, 90 and 110 kg were carried out on four farms located in west and east parts of Sweden, during one week in June and one week in July, 2011. The study showed that there are differences in clean-ness of the pen and the pig at different weights. Both the pen and the pig are cleaner at 90 kg than at 110 kg. There was no difference in the choice of berth between pigs that weight 90 and 110 kg.

Main title:Stallmiljöns inverkan på förekomst av gödselförorenade slaktsvin
Authors:Karlsson, Anna
Supervisor:Andersson, Kristina and Rundgren, Margareta
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:371
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Djurvälfärd, Stallmiljö, Strömedel, Djurbaserade mått
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1150
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1150
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal ecology
Animal physiology and biochemistry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2012 10:33
Metadata Last Modified:18 May 2012 10:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics