Home About Browse Search
Svenska


Malmkvist-Garba, Amina , 2012. Plats för dans. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Landskapsarkitektur är starkt kopplat till fysisk hälsa. Idag finns ett ökande intresse att forska kring fysisk hälsa och miljön omkring oss men lite forskning finns ännu inom området.
Det fysiska och psykiska är viktigt för hälsa och inom dansen återfinns positiva effekter rörande båda.
Idag håller dansare främst till inomhus, bort ifrån folks vardag. Huvudsyftet med mitt examensarbete
var därför att ta fram kriterier för hur en plats för dans- en dansanläggning - fysiskt
bör se ut och var en sådan bör placeras. Kriterierna kan sedan användas i vidare studier.
Med hjälp av en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer formulerades kriterierna och med hjälp av kriterierna togs slutligen ett konceptuellt
gestaltningsförslag fram. Huvudfrågeställningen
jag använde mig av var: Vad krävs av en plats för att den ska fungera för dansträning utomhus? Och för att svara på det behövde jag även veta om dansare vill och kan dansa utomhus
vilket således var min andra frågeställning.
För att en plats ska kunna lämpa sig för fysisk
aktivitet fordras att den möter aktivitetens specifika krav. I det här arbetet gjordes därför en utredning i form av en litteraturstudie kring hur en plats för dans bör se ut. Vidare kompletterades
dessa undersökningar med kvalitativa intervjuer för att få fram tankar och känslor kopplade
till dans i offentlig miljö och som sedan kunde tolkas i en gestaltning. Slutsatserna med kriterier för lämplig plats och gestaltning av en dansanläggning, presenterades i en programskiss.
Vidare följde en analys av Rålambshovsparken
som utvalts till lämplig plats, för att välja rätt placering av dansanläggningen i parken.
Kriterierna för hur en dansanläggning bör gestaltas användes sedan för att ta fram ett konceptuellt gestaltningsförslag för en plats för dansträning.
Det här examensarbetet visar komplexiteten i dansen och landskapsarkitekturen som begrepp.
De båda ämnena kan tyckas oförenliga, där mycket ligger i att förstå begreppen och därför kräver att läsaren sätter sig in i den konkretisering
som mycket av arbetet består av.
Vidare diskuteras begreppsomfattningen och hur detta examensarbete kan leda till framtida undersökningar i slutreflektionen.

,

Summary
Landscape architecture is strongly linked to physical health. Today there is an increasing interest in researching physical health and the environment that surrounds us, still there has been little research made on the subject.
The psychological and physical is important to our health and dance has a positive effect on both.
Today dancing mainly occurs inside, away from people’s everyday life. The main goal of this master thesis was therefore to work out physical criteria for the appearance of space for dance - dance facility - and where it should be placed.
The criterias could then be used in further studies.
Literature study and qualitative interviews were used to formulate the criterias and by applying them, a conceptual design was finally made. The main question used in this paper was: What are the requirments for an outdoor space in order to suite dance practicing? And to answer that I also needed to know if dancers want and can dance outdoors which was my second question.
In order for a space to be suitable for physical activity it needs to answer to the requirments/needs of the activity. In this paper a literature study was therefore made consisting of a literature
study on how space for dance should be designed. Further in the study, qualitative interviews were made to examine thoughts and emotions concerning dance in public environments
and that could then be interpreted into a design. The conclusions conluding criteria for suitable space and design of a dance facility, were presented in a program. Further anlysis followed of Rålambshovsparken (a city park in Stockholm) used as an example chosen as a suitable space for choosing the right placement of the dance facility - based on the criterias - in the park. The criterias for how a dance facility should be designed were then applied to a conceptual design of a place for dance practice.
This pmaster thesis shows the complexity of dance as well as landscape architecture as terms. Both subjects might seem incompatible where much lies in understanding these terms where the reader has to familiarise him- or herself with the concretisating of this paper. Finally the width of the terminology is discussed and how this paper in the future could lead to further studies.

Main title:Plats för dans
Authors:Malmkvist-Garba, Amina
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, dans, park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1129
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2012 09:13
Metadata Last Modified:14 May 2012 09:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics