Home About Browse Search
Svenska


Ingemarsson, Torbjörn, 2012. Naturvärdesbedömning och klassificering enligt blå målklasser av vattendrag : en utvärdering av metod och lämplighet för skogsbruksplaner. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Syftet med fältstudien var att validera WWF:s metod för naturvärdesbedömning av vattendrag
och blå målklasser som trovärdiga redskap för att spegla fiskförekomsten och den biologiska
mångfalden i vattendrag. Litteraturstudien visade vad som kan styra fiskförekomsten samt hur
skogsbruket idag och historiskt har påverkat vattendragen och hur skogliga åtgärder kan
påverka vattendragens naturvärde och vatten kvalitén. Fältstudien genomfördes genom
inventering av 84 elfiskade vattendrag i Blekinge. Inventeringen innehöll
naturvärdesbedömning, klassificering, vattendragsbredd, grundyta och medelhöjd. Hypotesen
var att vattendrag med höga poäng från naturvärdesbedömningen och/eller bedömd målklass
skulle hålla högre antal fiskearter samt fler individer av lax respektive öring än vattendrag
med lägre poäng/målklass. Resultatet av analysen visade att det fanns en signifikant positiv
korrelation mellan blå målklasser och antalet fiskarter, mellan naturvärden och laxtätheten
samt mellan grad av orördhet och artantalet och laxtätheten. Positiv korrelation visades även
finnas mellan vattendragsbredden och antal fiskarter, samt mellan poängsumman och
laxtätheten. Signifikant korrelation mellan naturvärdespoäng, antalet fiskarter och
populationstäthet av öring kunde inte påvisas. Inte heller mellan grad av orördhet och
förekomsten av öring eller mellan vattendragsbredden och öring kunde korrelation påvisas.
Vattendragets känslighet hade ingen signifikant korrelation med någon av de testade
variablerna. Slutsatsen kunde då dras att blå målklassning är en metod som till viss del
fungerar och som uppfyller sitt syfte. Naturvärdesbedömningen kan ej stödjas som en
heltäckande metod. Men metoden har potential att ge god hjälp i arbetet med vattenhänsyn i
skogsbruket efter vidare utveckling och kalibrering. Rekommendationerna blev att kantzonen
och vattendragsbredden skall bedömas särskilt eftersom dessa visat sig vara viktiga för
vattendragets naturvärde och förmåga att hysa fisk.

,

The purpose of the field study was to validate the WWF method of assessment of nature
values of rivers and blue goal classes as credible means to reflect the presence of fish and
biodiversity in forest streams. The literature review indicated what can control fish occurrence
and how forestry operations affect biodiversity values and water quality of forest streams. The
study used inventory data of 84 electro fishing plots in Blekinge, S-Sweden. The field
inventory contained nature of assessment, classification, stream width, basal area and average
height. The hypothesis was that the streams with high scores from the natural value
assessment and/or estimated goal class would contain a higher number of fish species and
more individuals of salmon and trout than streams with lower scores /goal class. The results
of the analysis indicate that there is a significant positive correlation between blue goal
classes, the number of fish species and between natural values and the density of salmon and
between the earlier impact, number of species and density of salmon. Positive correlation was
also found between the stream width and number of fish species and between the score and
density of salmon. Significant correlation between natural value scores and the number of fish
species, nature points and population density of trout was not demonstrated. There was
neither found any correlation between the earlier impact and the presence of trout, nor
between the stream width and trout. The stream sensitivity had no significant correlation with
any of the tested variables. The conclusion can be drawn that the blue goal class method is
functioning relatively well and fulfilling its purpose. The assessment of nature values could
not be supported as a comprehensive method. But the method has the potential to provide
great help in the protection of water in the forestry, after development and calibration. The
recommendations were that the edge zone and stream width should be especially assessed as
these proved to be important for the forest streams nature values and ability to house fish.

Main title:Naturvärdesbedömning och klassificering enligt blå målklasser av vattendrag
Subtitle:en utvärdering av metod och lämplighet för skogsbruksplaner
Authors:Ingemarsson, Torbjörn
Supervisor:Lindbladh, Matts and Larsson, Per-Erik
Examiner:Brunet, Jörg
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:188
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:naturvärdesbedömning, vattendrag, metod, lämplighet, skogsbruksplaner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1088
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1088
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2012 08:50
Metadata Last Modified:27 Apr 2012 08:50

Repository Staff Only: item control page