Home About Browse Search
Svenska


Åström, Kajsa, 2012. Barn av vår stad : en studie om barns möjlighet till lek längs gågatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
900kB

Abstract

Tack vare barnens livliga fantasi kan enkla utformningar i utomhusmiljö få dem att leka. Leken är en viktig del i barnens liv, det är vi nog alla överens om. Men
frågan är var barnen får plats att leka i dagens allt tätare städer?

Det här arbetet syftar till att undersöka om gågatan i Uppsala utgör en lekmiljö för stadens barn samt hur den, utifrån denna aspekt, kan förbättras. För att
undersöka detta genomförde jag en analys av tidigare forskning om barns lek.

Analysen resulterade i ett antal attribut som lockar barn till lek:
Föränderlighet – Barn fascineras av fysiska förändringar som väder och
naturprocesser bidrar med.
Liten skala – Genom detaljer och rumslighet kan man skapa känslan av
en mindre skala vilket bidrar till att barnen får lättare att identifiera sig
med omgivningen. Det medför också att det finns mycket att utforska.
Nivåskillnader – Om barn kan röra sig mellan olika höjder skapas en
större dynamik i leken.
Orienterbarhet – Genom att hitta i ett område känner barnen en trygghet
som gör att de vågar leka.
Social samvaro – Att leka tillsammans med andra har högst prioritet
bland barnen.
Säkerhet – Viktig både för att barnen ska vilja leka samt för att
föräldrarna ska tillåta barnen att leka.
Variation – Möjligheten att utveckla lekar ökar om det finns en stor
variation av exempelvis material, färg och rumslighet.
Löst material – Om det finns löst material på en plats så kan barnen
markera en plats som sin egen, vilket i sig är en lek.

Det framkom att gågatan till viss mån besitter kvaliteter och attribut som lockar barn att leka. Attributen nivåskillnader och social samvaro visade sig exempelvis
ha relativt god representation medan orienterbarhet och variation fanns i mycket låg utsträckning längs platsen.
Undersökningen visade att gågatan med enkla medel kan bli en lekvänlig plats.

Förslag på åtgärder för att stärka attributens ställning längs gågatan visade sig främst handla om att förändra utseendet på både markmaterial och möbler. Ett
vidare färgspektrum och en större variation på materialval skulle enligt undersökningen gynna gågatans funktion som lekmiljö.

,

Thanks to children's vivid imagination, even simple designs in an outdoor
environment are enough to incite games and playing. We probably all agree on
the importance of play in a child's life, but where can it take place?
This essay aims to investigate whether the pedestrian street in Uppsala
functions as an environment for play for the city's children. It also aims to clarify
how it can be improved. In order to examine this, I conducted an analysis of past
research on children's play. The analysis resulted in a number of attributes that
promote children's play:
Changeability – Children are fascinated by physical changes, such as
weather and natural processes.
Small scale – Details and spatiality can create a feeling of a smaller scale
which makes it easier for children to identify with their surroundings.
Details also mean that there are many things to explore.
Level differences – When children are able to move between different
altitudes it creates a greater momentum in the game.
Orientation – Finding one's way inspires a sense of security which is a
basis for the children's play.
Social interaction – To play with others is the most fun.
Safety – Important both for the children's delights of playing and for the
parents' permission to let them play.
Variety – The ability to develop games increases if there is a great
variety of such things as materials, colors and spatiality.
Loose material – Loose materials are useful tools for the children when
transforming a place into a site of their own, in itself a part of the play.
This study shows that the pedestrian street, to some extent, possesses qualities
and attributes that encourage children to play. The attributes level differences and
social interaction had a relatively high representation while the ease of
orientation and variation were found to a lesser extent.
Simple measures were identified to convert the pedestrian street into a place
more adapted to children's play. A broader color spectrum and a greater variety
of both material and design would make a great difference, especially the design
of the furniture.

Main title:Barn av vår stad
Subtitle:en studie om barns möjlighet till lek längs gågatan i Uppsala
Authors:Åström, Kajsa
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barn, lek, stad, design, gestaltning, Uppsala, gågata
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-925
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-925
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2012 11:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics