Home About Browse Search
Svenska


Modin, Anna-Karin, 2012. Äldreboendens utemiljö : en utvärdering av utomhusmiljön kring två renoverade äldreboenden i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Alla människor behöver tillgång till kvalitativ utomhusmiljö i närheten av sina hem. Forskning och studier påvisar sambandet mellan utevistelse och bättre
hälsa, naturen har stor påverkan på människor både psykiskt och fysiskt.

Därför måste gestaltningen av våra närmiljöer ge utrymme för kvalitativa naturnära utevistelser, speciellt på äldreboenden. Som gammal har man svårt att röra sig ute i naturen som man gjorde tidigare, men behovet av det
kvarstår. Sveriges befolkning blir äldre och äldreboenden blir färre. På äldreboenden samlas människor som har svårt att klara av sin vardag själva. De klarar inte heller av att gå långa sträckor för att nå naturen. Naturen
måste komma till dem. Det gör gestaltningen av utemiljöer kring äldreboenden till en värdefull nyckel för att de äldre ska kunna leva ett normalt liv med bra livskvalitet.

Detta arbete undersöker två äldreboenden i Stockholm och deras utomhusmiljö med avsikt att hitta en fungerande
gestaltningsprocess för miljöer kring äldreboenden. De båda undersökta äldreboendenas miljöer har utformats genom två olika gestaltningsprocesser och det är resultaten av dessa som undersöks, med personalens och de boendes åsikter i fokus. Genom intervjuer, enkäter och platsbesök samlades
information in från varje äldreboende. Det ena äldreboendets miljö gestaltades genom en vanlig process där designern har en utsatt tid och budget. Ingen kontakt togs med brukarna på platsen. Den andra processen var friare och resultatet av en omfattande brukarmedverkan fick ett stort
fokus i gestaltningen. Det var samma designer som gestaltade båda miljöerna, detta ökade jämförbarheten av platserna. Av undersökningen framkom att det ger bättre resultat för platsens uppskattning och användning om
brukarmedverkan är en del i gestaltningsprocessen. Miljön kan i det fallet skapa engagemang hos brukarna och tenderar att bli av mer privat karaktär.

Miljön som gestaltats utan brukarmedverkan resulterade i en mer avskalad och offentlig plats som inte genererar samma personliga kontakt. En brukarmedverkan gör gestaltningsprocessen mer komplicerad och
tidskrävande men resulterar i en miljö med bättre funktion och långvarig uppskattning. En gestaltningsprocess med brukarmedverkan skapar bättre förutsättningar för en hållbar miljö.

,

All people need to have access to high-quality outdoor environments in the vicinity of their homes. Research and studies link time spent outdoors with better health, as nature has a major impact on people both psychologically
and physically. Therefore, the design of our neighborhood must present qualitative nature like outdoor environments, especially around retirement homes. When you're old it is difficult to move out in nature as before, but the need for it remains. Sweden's population ages but the retirement homes are becoming fewer. The retirement homes gather elderly who have difficulties coping with everyday life itself. They do not manage to walk long distances to reach nature, nature must come to them. This makes the
design of outdoor areas around homes for the elderly a valuable key for the elderly to live a normal life with good quality.

This work investigates two retirement homes in Stockholm and their outdoor environment with intention of finding a functioning design process for building environments around retirement homes. The two environments investigated have been designed through two different design processes.

The differences in the design results linked to these two design processes were examined, with the staff and the residents' opinions in focus. Through interviews, surveys and site visits information was gathered from each retirement home. One retirement home was designed through a
conventional process where the designer had a deadline and a budget. No contact occurred with the users of the site. The second process was freer where results of an extensive user involvement was a major part of the design process.

The comparability of the sites was high as they were
planned by the same designer. The investigation revealed results that showed better appreciation and site engagement when user involvement takes part in the design process. The environments create involvements among its users, and tend to become more of a private nature.

Environment as designed without user participation resulted in a more stripped-down and public place that does not generate the same personal contact. User participation makes the design process more complicated and time consuming but results in an environment with better performance and persistence for the future appreciation of the place. Thus a design process with user participation creates better conditions for a sustainable environment.

Main title:Äldreboendens utemiljö
Subtitle:en utvärdering av utomhusmiljön kring två renoverade äldreboenden i Stockholm
Authors:Modin, Anna-Karin
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltningsprocess, boendemedverkan, hälsan, naturupplevelse, trädgård, vårdhem, serviceboenden, utevistelse, närmiljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-871
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-871
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2012 11:16
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics