Home About Browse Search
Svenska


Hollstedt, Sofia, 2011. Äggkvalitet kopplat till produktion, ekonomi och djurvälfärd hos svenska värphöns. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lönsamheten hos svenska äggproducenter påverkas i allt större utsträckning av kvaliteten på de producerade äggen. En försämrad äggkvalitet innebär som regel stora ekonomiska förluster i samband med att äggen nedgraderas till kvalitetsklass B. Kvalitetsavvikelser kan uppkomma med anledning av en mängd olika faktorer kopplade till exempelvis utfodring, skötsel, produktionssystem eller klimat. Följaktligen finns det många och varierande lösningar för att minska förekomsten av kvalitetsavvikelser på de svenska äggen. Syftet med denna studie var att kartlägga de kvalitetsavvikelser som är mest förekommande på ägg från svenska värphöns samt att undersöka hur dessa är relaterade till produktion, ekonomi och djurvälfärd. För att få en rättvis bild över förekomsten av kvalitetsavvikelser intervjuades producentsamordnare från tolv svenska packerier som tillsammans tar emot ägg från omkring 240 äggproducenter. Tillsammans representerar dessa en stor del av Sveriges äggindustri. Som komplement utfördes gårdsbesök med efterföljande analyser.

Enligt studiens utfall är stjärnsprickor samt smutsfläckar av avföring de klart vanligaste kvalitetsavvikelserna på de svenska äggen. Samma avvikelser anses även vara de mest kostsamma. Förekomsten av inre kvalitetsavvikelser är mycket låg jämfört med yttre och anses inte utgöra en stor ekonomisk förlust för Sveriges äggproducenter. De uppges dock vara kostsamma för packeriet. Anledningen till varför avvikelser uppkommer på äggen varierar mellan besättningar. Undermålig rengöring samt bristfälligt underhåll och service av teknisk utrustning tycks ligga till grund för en stor del av de kvalitetsavvikelser som uppkommer på de svenska äggen. Studien visar även att avvikelser i samband med vaccination mot infektiös bronkit (IB) samt spolmask är två aktuella faktorer som det bör fokuseras på i framtiden. Utöver dessa faktorer förefaller en fuktig stallmiljö på grund av bristande ventilation på vintern orsaka många avvikelser.

Denna studie visar att äggens kvalitet ofta speglar hur producenten sköter sin gård. Många producenter skulle, med hjälp av regelbundna kontroller och en relativt liten arbetsinsats, kunna förbättra äggkvaliteten och därmed öka förtjänsten av de producerade äggen. Genom ett omsorgsfullt arbete och en hög kunskapsnivå kan förekomsten av kvalitetavvikelser bland svenska hönsägg säkerligen reduceras.

,

The profitability of Swedish egg producers is to a greater extent affected by the quality of the eggs. Deterioration in egg quality generally means large economic losses associated with the eggs being downgraded to quality class B. Quality deviations may arise from a variety of factors linked to such as feeding, management, production systems and climate. Consequently, there are many and varied ways of reducing the occurrence of quality deviations in the Swedish eggs. The purpose of this study was to identify the quality deviations most prevalent in eggs from Swedish layers and to investigate their relation to production, economics and animal welfare. To get an accurate picture of the incidence of quality deviations producers coordinates from twelve Swedish packing facilities were interviewed. By receiving eggs from a total of 240 egg producers they represent a large part of the Swedish egg industry. In addition farm visits with subsequent analysis were carried out.

Star cracks and fecal contamination are, according to the study’s outcome, the most common quality deviations in the Swedish eggs. The same deviations are also considered to be the most costly. The occurrence of internal quality deviations are very low compared to external and is not considered a major economic loss for the Swedish egg producers. They are stated, however, to be costly for the packing facilities. The reason why abnormalities develop varies between herds. Inferior cleaning and inadequate maintenance and service of technical equipment seem to be the basis for a large part of the quality deviations generated in the Swedish eggs. The study also indicates that abnormalities associated with vaccination against infectious bronchitis (IB) and ascarid infection are two relevant factors that need to be focused on in the future. In addition a humid stable environment due to lack of ventilation in the winter appears to cause many quality deviations.

According to the study, the quality of eggs often reflects how the producer manages his farm. Many producers could, by means of regular controls and a relatively small effort, improve the quality of the eggs and thereby increase the profit of the eggs produced. Through hard work and a high level of knowledge the presence of quality deviations among Swedish eggs certainly could be reduced.

Main title:Äggkvalitet kopplat till produktion, ekonomi och djurvälfärd hos svenska värphöns
Authors:Hollstedt, Sofia
Supervisor:Jönsson, Lotta and Hermansson, Alexandra
Examiner:Tauson, Ragnar
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:361
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Äggkvalitet, Värphöns, Skalskador, Smutsägg, Inre kvalitetsavvikelser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-828
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-828
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of animal products
Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:29 Dec 2011 12:04
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics