Home About Browse Search
Svenska


Slettengren, Elin, 2011. Främjande av biologisk mångfald i samspel med parkkaraktärer och sociala värden : en studie av Stadsträdgården i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
557kB

Abstract

I detta kandidatarbete undersöks förutsättningar och möjligheter till att gynna pollinatörer och andra djur i Stadsträdgården, Uppsala. Att värna om de ekosystemtjänster som biologisk mångfald medför ökar vår livskvalitet och ger staden ett hållbart klimat. En ekologisk utgångspunkt kan även medföra upplevelsemässiga och pedagogiska värden för parkens besökare samt en ökad förståelse för naturliga processer. Dock är Stadsträdgården Uppsalas finpark och ett välbesökt utflyktsmål för stadens invånare. Eftersom parkens säregna karaktär i detta avseende är viktig att bevara ligger uppsatsens fokus på att undersöka hur ett ökat främjande av arters livsmiljöer kan ske utan att påverka parkens karaktärer och sociala värden. Utifrån litteratur som behandlar biologisk mångfald i urban miljö genomförde jag en inventering av Stadsträdgården för att undersöka vilka värden som finns i dag. Genom att avläsa Uppsalabornas sociotopkarta och identifiera karaktärer för olika delområden kunde jag sedan utläsa parkens egenskaper kopplade till användarupplevelser och sociala värden. Jag undersökte även om en förändring av markskiktet kan komma att påverka parkens aktivitetsmöjligheter. Artfrämjande åtgärder jämfördes med inventering och analys för att utvärdera vilka värden som kan utvecklas utan att påverka parkens karaktäristiska egenskaper och sociala kvaliteter. Resultatet påvisar att det finns mycket att förbättra för de arter som lever i parken. Ett ökat främjande av biologisk mångfald kan ske i samspel med de karaktärer som ges uttryck. För att bevara dessa egenskaper bör mindre förändringar ske i första hand. Det är för Stadsträdgården aktuellt att ta tillvara på befintliga biologiska värden, utveckla skötseln samt välja artfrämjande inhemska växtmaterial. Parkens brukarvärden kan dock komma att påverkas negativt vid en ekologisk anpassning. Det är emellertid fullt möjligt att kombinera dessa faktorer om åtgärderna möter parkens karaktärer och användningsmöjligheter.

,

This thesis examines the conditions and opportunities to promote pollinators and other animals in the Stadsträdgården, Uppsala. Protecting the ecosystem services that biodiversity offers increases our life quality and preserves a sustainable city climate. An ecological approach can also give experiential and educational values to the visitors of the park and a better understanding of natural processes. However, Stadsträdgården is the decorative city park of Uppsala and a popular destination for the city's residents. Since the park's unique characters in that matter is important to preserve the thesis is focused on examining how the quality of species' habitats can be improved without affecting the park's character and social values. I conducted an inventory to explore what values the park has today, based on literature dealing with biological diversity in urban environment. By reading the Uppsala residents' sociotop map and identifying characteristics of different areas, I could then deduce the park features related to user experiences and social values. I also examined whether a change of the ground surface may affect the park's activity opportunities. Various measures to promote natural habitats were then compared with inventory and analysis. This allowed for an evaluation of which values can be developed without affecting the park's characteristics and social qualities. The result demonstrates that a lot of improvement can be done for species living in the park. An increased promotion of biodiversity can occur in interaction with the park's characters. Minor changes should be made in order to preserve these values. This includes preservation of biological values and development of the management of the park. In addition to this, domestic species promoting plant materials should be used. The park's user values may be negatively affected by an ecological adaptation. However, it is entirely possible to combine these factors if the measures meet the park's characters and the potential of usage.

Main title:Främjande av biologisk mångfald i samspel med parkkaraktärer och sociala värden
Subtitle:en studie av Stadsträdgården i Uppsala
Authors:Slettengren, Elin
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biotop, död ved, fjärilar, fåglar, humlor, insekter, park, pollinatörer, skötsel, urban miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-747
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-747
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2011 15:54
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics