Home About Browse Search
Svenska


Sigrand, Siri, 2011. Att kommunicera hållbarhet : en undersökning av hållbarhetsdebatten via internet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This master thesis is about sustainable city planning and its debate. It is also concerned with networking, communication and web-based communication. Theories of sustainable development are discussed, along with the importance of communication for sustainable development. The report is directed towards landscape architects, architects, town planners, other designers and other interested readers.

Motivation

I believe that there is a need for an increased discussion concerning sustainability. Sustainable development is an important issue for city planners. I find a lack of Swedish websites dedicated to the sustainable city debate. I see a need for such a website, for discussion, networking, inspiration and communication of ideas and information.

The aim is to discuss sustainability in planning and investigate the problems detaining the adaption to sustainable planning models. Further aims are to get in touch with others who are motivated to make a change.
Problem statement
A generalized approach to the issue of promoting sustainable city development.

- Why is sustainability urgent to discuss?
- What is detaining the sustainable development?
- How can websites be useful for sustainable development?
- What is lacking among Swedish websites concerned with sustainability?
- Why are communication and networking important for a sustainable development?

The urgent need for sustainable development originates in our accelerating global problems with climate change, poverty and unfair distribution of natural resources. Planning of today is based on economy. Despite knowledge and results of scientific research, it seems that decision makers, corporations and architects choose not to invest in sustainable development, but have different priorities. Ecology is not considered, in the pursuit of economical growth. The value of ecosystem services is largely invisible.

Approach

The work process consisted of literature studies, study visits on seminars, networking and the making of a website with forums. Spreading the word about my website and exploring the range of existing websites, was also part of the process.
Creating forum topics was part of the making of the website. This was to enable an experiment to investigate how a website can stimulate the debate.

To be able to contribute, I created a website for communication of knowledge and ideas. The forum topics aspire to initiate a discussion of how to go about the implementation of political decisions suggesting sustainable development. The site also raises the question of how landscape architects can contribute to the sustainable city development.

Contacting organizations and individuals with a potential interest to participate in the debate on the website or otherwise, was a part of distributing my website. I made contact with several motivated people.

In exploring existing websites, I limited my search to active Swedish websites concerned with discussing sustainability, city planning and closely related topics.

Results

An expanded social network, contacts for enhanced networking, communication and cooperation, for discussion regarding sustainable city planning. A website as a node for networking, and enhanced understanding of the complexity of the sustainability issue. Insight in communication of ideas and commitment. An overview of existing Swedish websites for sustainability debate.

Sustainable development is defined by the Brundtland Commission, as development that "meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." (Wikipedia 2011) The holistic view of sustainable development includes social, economic and ecological sustainability.

Social sustainability is based on public participation and dialog with the people concerned.

My website, PreApokalyptiskt Forum (PreApocalyptic Forum), is a website for sustainability debate. The website is an attempt to fill the need for a website focused on sustainable city planning. The website has been useful for networking, but did not result in much discussion on the actual website.

Conclusions

Lack of communication is an obstacle. Awareness and cooperation is necessary for long term sustainable economic, social and ecological development. A common view on facts and sustainable city development has to be created through communication and cooperation.

Sustainable city development needs to be supported by strategies. The long-term perspective has to be clearly linked to every day decisions.

Nature gives us a lot for free. We risk losing that because we don’t value ecosystem services and resources high enough. One reason for short-term investment is insufficient knowledge of long-term economic benefits of ecologically sound solutions. Ecosystem services need to be made visible in economic terms.

A social network consists of members with common interests. Some reasons for being part of a network are to. Networks increase opportunities for interaction between individuals and can be a catalyst for creativity. Websites can be useful for communication and discussion, with functions to facilitate networking and contact with other motivated people.
Networking seems necessary if you want to participate in the sustainability debate.

Sustainability is the most urgent planning issue right now. There are many guidelines for implementing sustainable solutions, and it pays off in the long run. Planners and architects are in a good position to take a greater responsibility for sustainable development. We should take part in the debate, by both asking for and designing for sustainability, for the opportunity to make relevant contributions to the development.

We must promote sustainability and make sustainable solutions attractive and make sustainable planning the given solution. To manage this, we need to communicate the urgency of sustainable development and connect to other motivated individuals, to create networks for cooperation for sustainability.

,

Huvudtemat för mitt arbete är hållbar stadsplanering. Det handlar också om kommunikation och nätverkande.

Bakgrund & Syfte

Vi lever i ett ohållbart samhälle, med både miljö- och hälsoproblem. Därför är det ett problem att hållbarhet inte är standard inom stadsplanering. Dagens planering bygger på ett ekonomiskt system, där ett projekt i första hand måste vara kommersiellt gångbart istället för ekologisk hållbart. Omedelbara förändringar krävs. Hållbarhet borde bli norm, inte bara ett extra tillval.

Syftet med mitt arbete var att diskutera hållbarhet inom stadsplanering, forska i hur man kan påskynda omställningen till hållbara städer och knyta kontakter för samarbete med andra som är engagerade i frågan.
Metod
I genomförandet ingick litteraturstudier, studiebesök, att skapa och sprida en webbsida, undersöka det befintliga utbudet av webbsidor och att knyta kontakter.

Mina litteraturstudier har haft ett dubbelt syfte, eftersom jag både har letat diskussionsämnen till webbsidan och litteratur till uppsatsen. Jag besökte utställningar, föreläsningar, seminarier och konferenser, med teman som stadsplanering eller hållbarhet. Målet var att lära mig om hållbarhet och kommunikation, inspireras av hur andra förmedlar ett budskap och att knyta kontakter. Mina kontakter har skett via telefon eller mail och vid möten i samband med studiebesök.

För att experimentera med diskussion på internet och sätta mig in i debatten, skapade jag en webbsida, med forum där jag skrev debattinlägg. För att sprida sidan till potentiella användare, mailade jag inbjudningar med information och gjorde visitkort. Jag undersökte också det befintliga utbudet av webbsidor som behandlar hållbarhet.

Debattens utgångspunkt

Utgångspunkten för debatten kring hållbara städer är våra ökande globala problem med klimatförändringar och orättvis fördelning av resurser. Klimatförsämring, förstörda ekosystem och förlorad mångfald kan göra vår framtid fattig. Vi måste ändra levnadsvanor för mindre resursförbrukning, samtidigt som jordens befolkning ökar. Städerna måste anpassas för att bli hållbara.
Hot mot en rik framtid
Dagens stadsplanering domineras av intresset att skapa ekonomisk tillväxt. De ekologiska aspekterna försummas ofta till förmån för ekonomisk vinning. Miljöaspekterna behöver integreras bättre i planeringen.

Ekonomisk utveckling och tekniska framsteg har förbättrat våra levnadsförhållanden, men även lett till svåra påfrestningar på ekosystemen. Tillväxt anses öka vår välfärd och livskvalitet, men om tillväxten förstör miljön kommer välfärden istället att sjunka. Utvecklingen är bara hållbar om den inte förstör naturen.
Vikten av kommunikation
Ett hinder på vägen mot hållbarhet är brist på kommunikation och samarbete. En svårighet är att få ut akademiska forskningsresultat till praktiserande arkitekter och att översätta arkitekters erfarenhet till kunskap som forskare kan ta del av.

Det är en vanlig uppfattning att krav på hållbarhet begränsar ekonomisk utveckling och tillväxt. Ser man närmare på det, kan man ofta se att det på längre sikt är mer ekonomiskt med ekologiskt hållbara lösningar! Kunskap om ekosystemtjänsternas roll i ekonomin kan därför leda till mer miljövänliga beslut.

Trots att forskarvärlden är överens, är varken politiker eller allmänhet övertygade om situationens kritiska läge. Ett problem kan vara att miljöproblemen inte syns. Medvetenhet om risker som uppstår av ohållbara beteendemönster, är beroende av hur de förmedlas av media. Det krävs att människor kan förstå och värdera de förändringar som är nödvändiga. Processen kan bara gå demokratiskt till om människor har tillräckliga kunskaper för att ta ställning.

Möjliga åtgärder

Stadsstruktur, teknikutveckling, livsstilar och regler måste samverka. Det är viktigt att underlätta hållbara projekt genom anpassning av skatter och avgifter.

De effektivitetsvinster som uppstår tack vare teknikutveckling måste leda till minskad användning av tid och resurser. Hittills har vinsterna använts till att producera fler saker och bedriva fler aktiviteter, på sätt som ökar miljöbelastningen. Vi måste effektivisera energianvändningen samtidigt som konsumtion och produktion måste bli mer immateriella.

Utbildning och kunskapsspridning spelar stor roll för att vrida utvecklingen rätt. De viktiga diskussionerna kan bara föras om politikerna har läst de viktiga dokumenten och förstår problemen. Samspelet mellan politiker och tjänstemän behöver utvecklas. Eftersom arkitekter har stor möjlighet att påverka hur staden byggs, har vi ett stort ansvar för att hållbarhet blir en integrerad del av arkitekturen.

Fler aktörer måste förlänga sitt tidsperspektiv i förändringsarbetet. En orsak till kortsiktiga satsningar, tycks vara otillräcklig kunskap om nyttan och lönsamheten i ekologiskt hållbara lösningar. Om det blir tydligt hur dyra miljöproblemen kommer att bli, är det troligare att det satsas pengar på åtgärder. Vi måste alla inse att den biologiska mångfalden är grundläggande för samhällsekonomin och att naturen är grundförutsättningen för vår existens.

Webbsidor

Jag har letat efter webbsidor, där man diskuterar hållbar stadsplanering. Undersökningen avgränsades till svenska sidor på svenska, som är öppna för alla att läsa eller skriva inlägg. Utifrån dessa kriterier har jag skapat en mall, för granskning av de utvalda webbsidorna. Min ambition är inte att kartlägga alla webbsidor som tar upp ämnet hållbar utveckling, utan att få en bild av möjligheterna att ta del av hållbarhetsdebatten på internet. I min granskning har jag kommit fram till att det finns gott om webbsidor med miljöanstrykning, men inte så många som diskuterar just hållbar stadsplanering.

Som ett experiment skapade jag en webbsida för diskussion kring hållbar stadsplanering, eftersom jag upplevt ett behov av sådana sidor. Jag skapade den för att diskutera hållbar stadsplanering och få andra att delta i diskussionen, samt för att få förståelse för utmaningarna med att skapa och driva ett sådant forum. Jag använde också sidan som ett redskap för att knyta kontakter.

Webbsidan beskriver var vi står idag, som bakgrund till att något behöver göras. Där finns ett diskussionsforum, som är öppet för alla. Sidan lanserades i november 2010.

Nätverkande

Sociala nätverk är användbara för utbyte av kunskap och erfarenheter. Genom nätverket kan medlemmarna få kunskap som de skulle ha svårare att få på egen hand och skaffa nya kontakter, så att deras nätverk utökas. Nätverk skapar öppningar för kommunikation och samarbete kring olika frågor. Den sorts nätverk jag efterfrågar, är ett nätverk av personer samlade kring gemensamt engagemang i hållbarhetsfrågan.

Mitt nätverkande i samband med detta arbete har lett ett utökat kontaktnät, inspiration och ökad kunskap, information om föreläsningar och seminarier, tips om litteratur och hemsidor med hållbarhetsanknytning. Det var också så jag blev inbjuden att delta i konferensen Samhällsbyggardagen. Jag har även blivit inbjuden att vara del av några olika projekt kring hållbar stadsplanering. Naturskyddsföreningen planerar att skapa en plattform och ett nätverk med aktörer som är intresserade av att engagera sig. De har inbjudit mig att vara delaktig och mitt arbete blir då som en förstudie till deras projekt.

Landskapsarkitekten som debattör

Det skulle vara naturligt att utvidga landskapsarkitektens roll till att även vara debattör och kommunikatör. Redan nu är visserligen många landskapsarkitekter politiskt engagerade, men det skulle kunna bli mer utbrett. Möjligen skulle man redan under utbildningen kunna få mer stöd för att utveckla dessa sidor. Landskapsarkitekter har inblick både i planprocess och hur stadens invånare använder den byggda miljön. Både vi och samhället kan tjäna på vårt deltagande i debatten.

Reflektioner kring arbetet

Webbsidan har varit användbar för nätverkande, men inte resulterat i mycket diskussion på själva webbsidan. Det viktigaste resultatet av webbsidan är därför ett utökat kontaktnät.

Som privatperson bör man nog börja sin aktivitet med att skriva en blogg, samtidigt som man kommenterar på andra bloggar. Även om det är svårt att hitta en blogg eller ett forum som ägnar sig åt precis de frågor man vill diskutera, kan det kanske gå att skapa en ny kategori och sätta igång en diskussion.

Slutsatser

Vi har ännu inte gjort tillräckligt mycket för att ställa om till ett hållbart samhälle. Problem och risker ökar ju längre vi väntar. Vi har allt mer ont om tid, men också allt bättre förutsättningar för att utveckla hållbara lösningar. Det är därför det är så viktigt att diskutera det nu, för att vända utvecklingen så snart som möjligt.

Otillräckliga kunskapsnivåer och brist på kommunikation och samarbete fördröjer omställningen. Forskningsresultat och erfarenheter kommuniceras inte tillräckligt väl mellan forskare och praktiserande arkitekter och planerare. Det är vanligt med kortsiktiga prioriteringar som försummar ekologisk hållbarhet till förmån för kortsiktig ekonomisk vinning. En orsak är otillräcklig kunskap om nyttan och lönsamheten i ekologisk hållbarhet. Ansvarsfördelning och samspel mellan politiker och tjänstemän behöver förbättras. Regler och bestämmelser kan behöva förändras för att underlätta hållbar utveckling.

Genom att sprida information via webbsidor kan man råda bot på den kunskapsbrist som hindrar utvecklingen. Information som läggs ut på internet blir tillgängligt för många, på så vis kan förändringsprocessen även bli mer demokratisk. Webbsidor kan ge tillfällen till nätverkande. Internet är praktiskt om man vill kommunicera med många samtidigt. Det kan gå snabbt att göra sitt budskap offentligt med små medel, det är resurseffektivt och tidseffektivt.

Det finns många bra webbsidor om miljö och klimat, men få fokuserar på hållbar stadsplanering. Många sidor saknar en plattform för diskussion och nätverkande. Det behövs antingen fler sidor som fokuserar på hållbar stadsplanering, eller en sida där alla kan samlas. En informationssida med blogg och forum, som tydligare inbjuder besökare att kommentera och ta del i debatten. Det vore bra om sidan hade funktioner som underlättar kontakt med andra engagerade.

Med ett fungerande socialt nätverk kan man både utveckla och sprida kunskaper snabbare än om man försöker arbeta på egen hand. För att omställningen till hållbara städer ska gå att genomföra demokratiskt, måste informationen förmedlas effektivt. Vi måste kommunicera vikten av och möjligheterna till hållbar utveckling.

Hur ska engagemanget förmedlas?

Vi måste gå vidare i riktning mot ett hållbart samhälle. Det finns många engagerade personer, som kan samlas för att driva frågan med gemensamma krafter. Tyvärr finns det även många som beter sig som om problemen försvinner om man blundar för dem. Vad de inte har insett, är att miljöproblemen växer om de ignoreras. Vi som är engagerade blir allt fler och krav på hållbarhet får allt större inflytande över planeringen. Min förhoppning är att hållbarhet snart har utvecklats till vår självklara standard. För att det ska bli verklighet måste information om problem och lösningar spridas.

De som är engagerade i hållbar utveckling och har insett allvaret i vår situation, ägnar sig överlag för mycket åt att prata om själva miljöproblemen. Men de som hittills inte har engagerat sig lyssnar inte på det örat, därför sker ingen större förändring. Vad vi som är engagerade borde prata mer om är hur vi ska sprida budskapet till de som ännu inte tagit det till sig. Det leder till en viktig fråga som jag har kommit fram till genom detta arbete. Hur ska vi kommunicera hållbarhetsfrågan? Hur ska vi kommunicera behovet av förändring och vilka är det vi måste övertyga?

Main title:Att kommunicera hållbarhet
Subtitle:en undersökning av hållbarhetsdebatten via internet
Authors:Sigrand, Siri
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Berg, Per G
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsplanering, Stadsplanering, Stadsplanering för hållbar utveckling, Stadsutveckling, Hållbarhetsdebatt, Kommunikation, Kommunicera hållbarhet, Hållbarhetsbegreppet, Kontakter och nätverk, Webbsidor för hållbarhetsdebatt, Kommunikation via internet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-667
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-667
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Renewable energy resources
Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2011 10:27
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics