Home About Browse Search
Svenska


Sellbrandt, Charlotte and Vilkénas, Julia, 2011. Designa in, designa ut : social exkludering i det offentliga rummet : en fråga för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Under 2000-talet har det blivit allt viktigare för städer att genom upprustning ordning attrahera investerare, invånare och turister. Upprustning av offentliga miljöer och en ökad övervakning bidrar till en allt mer homogen stad. I centrala delar av svenska städer ses hemlösa och missbrukare ofta som ett hot mot platsens marknadsvärde. För att undvika att missbrukare och hemlösa vistas på offentliga platser omformas dessa för att bli mer öppna och ljusa. För att undvika att människor vistas för länge på platser tas bänkar bort eller utformas bänkar som det inte går att ligga på. Att det i samhället finns en rädsla för avvikande sociala grupper grundar sig i de fysiska och sociala regler som definierar livet i staden. Genom att använda det offentliga rummet på alternativa sätt går hemlösa och missbrukare ofta emot de sociala normer som finns på en plats och stör på så vis den allmänna ordningen.
Frågan som vi ställer oss är hur landskapsarkitekter via design kan skapa platser där människor accepterar varandra? Via samtal med landskapsarkitekter och planerare ger vi en grundläggande förståelse för hur design kan leda till social inkludering eller exkludering.
Vi studerar litteratur för att belysa samband mellan historien, sociala normer, lagar, fysiska element och social exkludering. I uppsatsen tar vi upp exempel på platser med konflikter rörande hemlösa och missbrukare. Under utbildningen har vi uppmärksammat att funktionsuppdelad landskapsarkitektur är vanligt då man idag vanligtvis designar platser specifikt för en målgrupp eller aktivitet. Vi ser en problematik med en funktionsinriktad gestaltning då det kan begränsa hur och av vem en plats används. Vid problem med att hemlösa och missbrukare tar över platser är det viktigt att via design inkludera fler sociala grupper. Att dela upp stadens invånare förhindrar möten mellan människor, vilket kan leda till fördomar och segregation. Vi anser att platser av god kvalité ska innehålla alla sorters brukare där hemlösa och missbrukare kan delta utan att störa.

,

In the 21century it has become increasingly important for cities to attract investors, locals and tourists through modern design, order and a clean environment. Upgrading of public spaces and increased surveillance results in an increasingly homogeneous city. A consequence when cities desire for order and cleanliness has been that homeless people often are seen as a threat to the city's market value. In order to prevent addicts and homeless people for staying in public places, these places are being redesigned to be more open and bright. Benches are being removed or designed so that people cannot lay down on them, which creates an environment where people will not stay for a longer period. The fear for antisocial groups in the society is based on the physical and social rules that define life in the city. By using the public space in alternative ways homeless people and addicts often opposes to the social norms and thereby disturbs the public policy. In this thesis we ask ourselves how landscape architects through design, can contribute to create places with high social acceptance between people? Through conversations with landscape architects and city planners, we provide a basic understanding of how design can lead to social inclusion or exclusion. We refer to literature to illustrate how history, social norms, laws, physical elements and social exclusion are related. The theses contain examples of places with conflicts concerning the homeless people and addicts. During our studies at the landscape architect bachelor program we have noticed that a function divided landscape architecture is common. Today landscape architects usually design places for a specific target group or activity. We see a difficulty with a function-oriented design, as it can restrict how and whom a place is used by. In cases of places that homeless people and addicts have taken over, it is important that through design include more social groups. To divide the city's residents from each other to prevent meetings between people can lead to prejudice and segregation. We believe that public places of good quality contain all kinds of users, where homeless and addicts can participate without interfering.

Main title:Designa in, designa ut
Subtitle:social exkludering i det offentliga rummet : en fråga för landskapsarkitekter
Authors:Sellbrandt, Charlotte and Vilkénas, Julia
Supervisor:Lisitzin, Katri
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:social exkludering, det offentliga rummet, hemlösa, demokrati, design, lutande bänkar, upprustning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-557
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-557
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2011 12:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics