Home About Browse Search
Svenska


Lennartsson, Lo, 2011. Spårbunden : en studie om vad god järnvägsarkitektur kan vara. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Att utforma och gestalta ett infrastrukturselement, såsom en järnväg, som till sin natur är stelt och beroende av teknik har sin speciella problematik.
Jag har i det här arbetet översiktligt sammanfattat järnvägs- samt planeringshistorik och försökt att besvara frågeställningar rörande i vilken omfattning hänsyn har tagits vid planering och utformning av järnvägar i landskapet samt vad god järnvägsarkitektur kan vara. Arbetet baseras på litteraturstudier, intervjuer och fallstudier.

Historiskt sett utformades järnvägen på ett sätt som gjorde att den harmoniserade med landskapet och smälte väl in med omgivningen. Det är något som kan ha berott på att de tekniska förutsättningarna att forma landskapet inte fanns. Idag har de tekniska möjligheterna ökat och det är möjligt att forma landskapet efter de önskemål som människan har. Att underordna sig landskapets inneboende form blir i dagsläget inte en aspekt som projektören måste ta lika stor hänsyn till när järnvägslinjen bestäms.

I intervjuerna har framkommit att järnvägen kan ses som ”en i landskapet utsträckt maskin” (Schibbye 2011, muntl.). Ett citat som på ett bra sätt sammanfattar utmaningen med att uppnå god järnvägsarkitektur.

Gestaltningsfrågan och dess inflytande beror även på var järnvägen dras fram. Resultatet visar att i projekt som omfattar områden där många människor bor och rör sig får
frågan om järnvägens utformning relativt stort utrymme. I områden där få människor bor och rör sig har frågan däremot mindre betydelse.

I arbetet har dessutom framkommit att gestaltningsfrågan och det inflytande den har på den slutgiltiga utformningen av järnvägen till stor del beror på projektledaren och dennes intresse i frågan.

I de resultat som framkommit kan fastslås att god järnvägsarkitektur är något som variera. Det finns inte bara ett svar på vad god järnvägsarkitektur är. Det går inte att göra en gestaltningslösning och ta fram principer för gestaltning av järnväg som man tror skall vara universell eller kunna appliceras på alla järnvägssträckor.

God järnvägsarkitektur grundar sig på en medvetenhet om platsens behov och förutsättningar. Gestaltningsfrågan måste finnas med i hela projektet, från början till slutet och tillåtas utvecklas i takt med att projektet utvecklas.

,

Designing and illustrating an infrastructure element, such as a railway, which is inherently rigid and dependent on technology, has its own special problems.

I have in this paper briefly summarized railway- and planning history and tried to answer questions concerning what good railway architecture can be and to what extent
design issues are taken into account when planning and building a railway.

The work is based on literature studies, interviews and case studies. Historically, the railway was designed in a way that made it harmonize with the landscape. This is due to the fact that today´s technical conditions to shape the landscape did not exist. Today, the technological potential has increased and it is possible to shape the landscape for the wishes of man.To be subordinate to the landscape and it´s intrinsic shape is not as important for the planner as it was before.

The interviews have revealed that the railways can be viewed as ”one in the landscape stretched machine”. A quote that properly sums up the challenge of achieving good railway architecture.

The design issue and its influence also depend on where the railway is built. The results show that in projects relating to densely populated areas, questions about rail design
are given a greater priority than in areas where few people live.

The influence that the design issue has on the final design of the railway depends largely on the project manager and his/her interest in the matter.

From the results obtained can be concluded that good railway architecture is something that varies by location. There is not a single answer to what good railway architecture
is. It is not possible to make one universal design solution or to develop universal principles for the design of ailways that can be applied to all railway routes.

Good railway architecture is based on an awareness of the site’s needs and conditions. The design issue must be included in the entire project, from the beginning to the end, and be allowed to evolve as the project develops.

Main title:Spårbunden
Subtitle:en studie om vad god järnvägsarkitektur kan vara
Authors:Lennartsson, Lo
Supervisor:Schibbye, Bengt and Åkerblom, Petter
Examiner:Berg, Per G
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:järnväg, gestaltning, järnvägsgestaltning, järnvägshistoria, landskapsanpassning, infrastruktur, planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-326
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-326
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2011 12:47
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics