Home About Browse Search
Svenska


Hedlund, Fredrik, 2011. Dimensionsavverkningens inverkan på natur och kulturvärden i fjällnära naturskog : en jämförelse av två områden inom Harrejaur naturreservat i Norrbotten . Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
644kB

Abstract

De flesta svenska skogar, även i reservat, har under lång tid påverkats mer eller mindre av människan. De fjällnära barrskogarna i norra Norrland har i vissa fall utnyttjats till husbehov av samer under lång tid och av nybyggare från 1800-talet och framåt, men spår finns även efter senare industriellt bruk. I slutet av 1800-talet förändrades skogbruket till ett industriellt brukande vilket också förändrade de norrländska skogarnas struktur och landskapsmönster i stor utsträckning. Dimensionsavverkningen förändrade både natur och kulturvärden genom att de större träden, oftast tall av hög kvalité men även döda träd, avverkades.
Området som låg till grund för denna studie ligger i norra Norrbotten och har tidigare varit en kronoöverloppsmark ägd av Domänverket. Nu är marken ett naturreservat och ägs av Statens Fastighetsverk men förvaltas av Länsstyrelsen.
Syftet med studien var att undersöka hur de tidigaste dimensionsavverkningarna har påverkat natur och kulturvärdena i en äldre fjällnära barrskog i norra Norrlands. För att angripa denna frågeställning har en fältstudie och en skogshistorisk källanalys genomförts där två närliggande, och lika stora, områden med olika brukningshistorik jämförs med varandra.
Studien visar att det fanns tydliga och intressanta skillnader mellan de två områdena. Sammanfattningsvis är skillnaderna att skogen var äldre, hade större virkesförråd, större volym död ved, fler kultur- och brandspår, fler avverkningsstubbar och högre naturvärden i området utan dimensionsavverkning jämfört med området som hade dimensionsavverkats.

Främst påverkas natur och kulturvärdena genom ändringar i skogsstrukturens olika variabler vilka kan kopplas till natur- och kulturvärden. De variabler som ändras är beståndsålder, volym död ved och diameterfördelning. Fler studier visar på att uttag av träd kan påverka kulturvärdena speciellt kulturspår på träd. Generellt kan sägas att antalet grova träd som avverkas eller har avverkats påverkar risken att kulturspår och naturvärden försvinner. Indirekt påverkas biodiversiteten som följd av förändrad kontinuitet samt mängden tillgängligt substrat för många hotade och skyddsvärda arter.

I den här studien har begreppet urskog valts att undvikas. Det beror på att forskningen under senare tid har upptäckt att människor utnyttjat många ställen i världen som hittills ansetts varit orörda och kallats urskog. Istället har begreppet naturskog med eller utan dimensionsavverkning använts för beskrivning av studieområdena. Naturskog är en skog som aldrig utnyttjats för jordbruk eller modern skogsbruk, det är ett nog stort område för att inte vara märkbart påverkat av den omgivande skogstypen och en naturskog behöver inte vara mycket gammal utan spår av mänsklig aktivitet. Den kan därför vara en yngre skog som har uppkommit efter exempelvis en brand eller storm.

,

Most Swedish forests, even those in forest reserves, have been affected more or less by human impact during a long time. The forests close to the mountain range in northernmost Sweden have in certain cases only been used for subsistence by Sami people and settlers from the 17th century and onwards. In some forests there are also signs of later industrial use. At the end of the 19th century forestry changed to an industrial use, often preformed as a high-grading, which also changed the structure and landscape pattern of the forests in northern Sweden. The high-grading changed both natural and cultural values by removing the larger trees, often being Scots pine of high quality but often also dead trees.

The area for this study lies within the county Norrbotten and was previously owned by the National forest service. Now the area is a forest reserve and owned by Statens Fastighetsverk and managed by Länsstyrelsen.

The aim of this study was to investigate how the early high-grading have affected the natural and cultural values in the older forests close to the mountain range in northern most Sweden. To reach the aim two different areas with different logging history adjacent to each other and with the same size where compared by a field study and an analysis of historical documents. The results clearly indicate that there are differences between the two areas. A summary of the changes are that the forest is older, have a higher stand volume, higher volume dead wood, more culturally modified trees and traces of forest fires, more stumps from cuttings and a higher conservation values in the area without high-grading compared to the forest with high-grading.

Natural and cultural values are most often affected through changes of important variables that together describe the forest structure. These variables are stand age, volume dead wood and diameter distribution. Other studies indicate that exploitation of trees might affect the cultural values – especially values concerning culturally modified trees. Generally the numbers of cut trees with a large diameter results in a negative trend concerning natural and cultural values. This affects the biodiversity by reduced stand age continuity and the amount of substrate that many red listed and threatened species need.

The term virgin forest was not used in this study. The reason is that recent scientific discoveries indicate that human impact can be found in many places in the world that so far been thought of as virgin forests. Instead the choice was made to call the forests natural forests with or without high-grading to describe the two areas in the study. A natural forest is a forest that never been used for agricultural use or modern forestry, it’s an area big enough to avoid influence from the surrounding environment and it doesn’t have to be very old without traces of human activities. Therefore a natural forest can be a younger forest that originates from a forest fire or a storm.

Main title:Dimensionsavverkningens inverkan på natur och kulturvärden i fjällnära naturskog
Subtitle:en jämförelse av två områden inom Harrejaur naturreservat i Norrbotten
Authors:Hedlund, Fredrik
Supervisor:Östlund, Lars
Examiner:Josefsson, Torbjörn and Jäderlund, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2011:6
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Skogshistoria, dimensionsavverkning, naturvärden, Jokkmokk, Harrejaur, Forest history, high-grading conservation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-180
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-180
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2011 12:32
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics