Home About Browse Search
Svenska


Hirsch, Lina, 2011. Permakultur design av en trädgård i teori och praktik. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

År 2007 stod klimatförändringar och miljöproblem i fokus i media. Forskare från skilda ämnesområden gick ut med budskapet att vi måste se över våra vanor och konsumtionsmönster. Enligt konsumentverket står produktion och transport av mat för nästan en tredjedel av våra klimatpåverkande utsläpp och en stor del därutav utgörs av våra hemtransporter av maten. För att konsumenter ska kunna välja livsmedel medvetna om hur livsmedlet påverkar klimatet har klimatmärkning börjat utvecklas. Flera länder, t.ex. England, har kommit långt inom detta. I Sverige driver KRAV och Svenskt Sigill ett projekt för att utveckla regler för klimatmärkning som omfattar produktion, förädling och distribution av livsmedel.
Så vad kan man som enskild person göra för att minska sin matkonsumtions negativa inverkan på klimatet och miljön?
Genom att bli mer självhushållande på vegetabilier skulle man få färska råvaror som är framodlade utan bekämpningsmedel och konstgödsel och slippa de klimatpåverkande utsläpp som hemtransporten annars utgör.
Hur kan man alltså på ett resurssnålt och miljövänligt sätt bli mer självförsörjande på vegetabilier?
Syftet med denna uppsats är att inspirera och visa exempel på hur man kan planera en trädgård för att få en ökning av självhushållningen av grönsaker, frukt och bär i privatträdgårdar. Därför är uppsatsens mål att beskriva permakulturens principer och designprocessens olika steg och att tillämpa dessa i form av ett praktikfall i västra Sverige.
Ordet permakultur härstammar från orden permanent, agrikultur och kultur. Permakultur är ett holistiskt designsystem baserat på bland annat resurseffektivitet, ekologi och ett etiskt förhållningssätt och anpassas till platsens förutsättningar. Permakultur arbetar med naturen, inte emot den och hämtar inspiration av naturen och skapar en slags kultiverad ekologi som är designad att producera mer produkter vi kan ha användning av än vad som normalt kan hittas i naturen.
Genom att visa hur man enligt permakulturens principer kan designa en trädgård som producerar stora mängder mat med små resurser hoppas jag kunna inspirera till ett ökat självhushållande och därigenom en bättre miljö.

,

In the year 2007 climate changes and environmental problems were in focus in media. Researchers from different fields announced that a change in our consumption habits was necessary. According to the Swedish consumer agency (Konsumentverket) production and transport of food stands for almost a third of our climate changing emissions and a big part of it consists of transporting the food to our homes. To enable consumers to choose food, aware of how the food affects the climate, a labelling of carbon footprint and of food miles has been initiated. Several countries, such as England, have come a long way in this. In Sweden the organisations Krav and Svenskt Sigill has started a project to develop rules for carbon footprint and food miles labelling, which is a measure of the impact of the production, processing and distribution of food.
So what can you as an individual do to reduce your food consumption´s negative impact on the climate and environment? By becoming more self-sufficient in vegetables you get fresh ingredients that are grown without pesticides and fertilizers and save the climate emissions that going to the grocery store to buy them would mean. How can you, therefore, in a resource efficient and environmentally friendly way become more self-sufficient in vegetables?
The purpose of this essay is to inspire and show examples of how a garden can be planned to increase the self-sufficiency in growing vegetables, fruits and berries in private gardens. Therefore, the essay aims to describe permaculture principles and the design process step-by-step and to apply them in a case study in western Sweden. The word permaculture is derived from the words permanent, agriculture and culture. Permaculture is a holistic design system based on, among others, resource efficiency, ecology and an ethical approach adapted to the specific site conditions. Permaculture works with nature, not against it, and is inspired by nature and creates a kind of cultivated ecology, which is designed to produce more products we can have use of than is normally found in nature. By showing how you can design a garden that produces large quantities of food efficiently, according to permaculture principles, I hope to inspire to a greater self-sufficiency and thus a better environment.

Main title:Permakultur design av en trädgård i teori och praktik
Authors:Hirsch, Lina
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Lindqvist, Hans
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Permakultur, Hållbar odling, Självhushållning, Hållbar utveckling, Permakulturens principer, Designförslag, Skogsträdgård, Samplantering, Biodiversitet, Perenna grödor, Multifunktionella växter, Agroforestry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-120
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-120
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:12 May 2011 05:39
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics