Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Thorbjörn, 2024. Dricksvattenkontroll i Enköpings kommun : undersökning av dricksvattnets kvalité för parametrarna arsenik och uran i Enköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En stor andel av invånarna i Enköpings kommun använder dricksvatten som från början benämns som grundvatten. Både invånare som använder det kommunala dricksvattnet med vatten som produceras vid kommunala vattenverk och invånare som tillhör ett privat vattenverk som drivs i privat regi. Ytterligare en kategori invånare försörjer sig med eget dricksvatten. Kategorin benämns som små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Dessa tre kategorier kan delas in i invånare som får dricksvatten distribuerat från vattenverk och invånare som själva ordnar med egen vattenförsörjning. Denna studie har kartlagt och undersökt invånarnas dricksvattenkvalitet för de kemiska tungmetallerna arsenik och uran. Både arsenik och uran finns naturligt i Sveriges berggrund. Uran finns särskilt i vissa graniter och pegmatiter. Arsenik är ett grundämne som även finns i jorden. Studiens undersökning resulterade i att ett flertal vattenverk från den 1 januari 2026 kommer behöva bereda sitt dricksvatten för att avskilja tungmetallerna arsenik och uran i sitt dricksvatten för att de ska uppfylla gränsvärdena i livsmedelsverkets föreskrifter. Studien visar också att det kan finnas ett behov av informationsinsatser för att nå ut till de invånare som dricker vatten som inte uppfyller livsmedelsverkets vägledande riktvärden för arsenik och uran. Studien resulterade i att det går att urskilja högre arsenikhalter i dricksvattnet från vattenverk och från små dricksvattenanläggningar för privat bruk vid kommunens södra region. För tungmetallen uran kan inte någon tydlig urskiljande bedömning utföras då analysdata som inte uppfyller gränsvärde och riktvärde är jämnt fördelat över kommunens geografiska yta.

,

A large proportion of the residents of Enkoping municipality use drinking water, which was initially referred to as groundwater. Some residents use the drinking water produced at municipal waterworks, while others belong to a private waterworks run under private auspices. Another category of residents supports themselves with their own drinking water. This category is referred to as small drinking water installations for private use. These three categories can be divided into residents who receive drinking water distributed from waterworks and residents who arrange their own water supply. This study has mapped and investigated residents' drinking water quality for the chemical heavy metals arsenic and uranium. Both arsenic and uranium are found naturally in Sweden's bedrock. Uranium is found especially in some granites and pegmatites. Arsenic is an element that is also found in the soil. The study's investigation resulted in a number of water utilities being required to separate the heavy metals arsenic and uranium in their drinking water before January 1, 2026 in order for it to meet the limit values in the regulations of the Swedish Food Agency. The study also shows that there may be a need for information efforts to reach the residents who drink water that does not meet the Swedish Food Agency's guideline values for arsenic and uranium. The study resulted in higher arsenic levels being discernible in the drinking water from waterworks and from small drinking water facilities for private use in the municipality's southern region. For the heavy metal uranium, no clear discriminating assessment can be carried out, as analysis data that do not meet the limit value and target value are evenly distributed over the municipality's area.

Main title:Dricksvattenkontroll i Enköpings kommun
Subtitle:undersökning av dricksvattnets kvalité för parametrarna arsenik och uran i Enköpings kommun
Authors:Johansson, Thorbjörn
Supervisor:Bartek, Louise
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2024:14
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:arsenik, dricksvatten, dricksvattenföreskrifter, grundvatten, kontroll, kvalité, tillsyn, tungmetaller, undersökning, uran
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20195
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20195
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 11:22
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics