Home About Browse Search
Svenska


Sköld, Jennifer, 2024. Måltider och måltidspedagogik i förskolan : mack-tisdag, odlingsglädje & nakenfisk: en kvalitativ studie ur förskolepersonalens perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
764kB

Abstract

Barn som går i förskolan befinner sig i en ålder där de växer och utvecklas mycket, och därför är det viktigt att maten de äter innehåller det de behöver. Att barn får tillgång till bra måltider är viktigt för deras utveckling – det måste finnas energi för att utvecklas, leka och att lära sig. För att personalen på förskolan ska kunna ha möjlighet att inkludera mat i förskolans lärandeprocess behövs en helhetsförståelse kring mat för att det ska bli ett lyckat långsiktigt arbete. Till exempel, om det varken finns individuellt och strukturellt stöd skulle det bli svårt att genomföra arbetet. Arbetet riskerar att bara förlita sig på ett fåtal entusiaster. Barn föredrar mat som är känd för dem sedan tidigare, och därför är det viktigt att låta barnen lära känna många olika livsmedel. Det finns ett behov av kunskap och verktyg samt stöd uppifrån, tillräckliga resurser och en bättre samverkan mellan alla som arbetar med måltiderna i förskolan.

Syftet med den här studien har varit att genom semistrukturerade intervjuer med förskolepersonal få deras syn på vad måltider i förskolan är, men även fånga upp deras syn på pedagogiska måltider eller pedagogisk lunch samt måltidspedagogik. Målet har även varit att belysa både möjligheter, och svårigheter och hinder som finns för det pedagogiska arbetet. och om de upplever att det fattas aspekter som de tycker skulle vara viktigt att arbeta med när det kommer till barn och mat.

Förskolepersonalen i den här studien såg måltiderna som en resurs som kunde användas som ett lärandemoment för att uppfylla målen i läroplanen. De ansåg att de inte fått tillgång till några kunskapshöjande insatser och deras utbildning har endast försett dem med en begränsad kunskap om barn och mat. De uppgav även att de inte hade något speciellt material att arbeta utifrån. Tid, och logistik i byggnaderna upplevs som en begränsning för att måltiderna ska kunna bli trivsamma och stressfria. Engagerad måltidspersonal är viktig för bland annat barnens exponering av en större mängd grönsaker och odlingskunskaper.

,

Children who attend preschool are at an age where they are growing and developing a lot, and therefore the food they eat must contain what they need. Children need to have access to good meals because of their development – there must be energy to develop, play and learn. To successfully integrate food into the preschool learning process as a long-term project, the staff must have a comprehensive understanding of food. If there is lack of individual and structural support for this work, it will be challenging to implement. To get the work done risks relying only on a few enthusiasts. Children prefer foods that are familiar to them, and therefore it is important to let children get to know many different foods. There is a need for knowledge and tools, support from the top of the organization, sufficient resources, and better collaboration between all those involved in the preschool meal programme.
The aim of this study was to capture preschool staff´s perspectives on what preschool meals entail, through semi-structured interviews. Additionally, the study aimed to capture their views of pedagogic meals/lunches and meal pedagogy. The goal has also been to highlight both the opportunities, and challenges and obstacles that exist for pedagogical work, and to determine if they feel there are missing aspects that they consider important to address it comes to children and food.
The preschool staff in this study viewed meals as a resource that could be used as a learning opportunity to meet curriculum goals. They felt that had not had access to any knowledge enhancing initiatives and their education had only provided them with a limited knowledge about children and food. They also reported that they did noy have any specific material to work with. Time and logistics in the buildings were perceived as limitations to making meals pleasant and stress-free. Mealtime staff are important for, among other things, children's exposure to a greater variety vegetables and gardening knowledge for producing food.

Main title:Måltider och måltidspedagogik i förskolan
Subtitle:mack-tisdag, odlingsglädje & nakenfisk: en kvalitativ studie ur förskolepersonalens perspektiv
Authors:Sköld, Jennifer
Supervisor:Sundin, Niina
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2024:05
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:förskola, måltidspedagogik, matsensorik, pedagogiska måltider
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20179
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20179
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 08:36
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics