Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Amanda and Nyman, Anna, 2024. Valpens tidiga erfarenheter i klinisk miljö : påverkan av stress, rädsla och ångest, och utvecklandet av beteendeproblem hos hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Negativa upplevelser som sker under valpens uppväxt har stort inflytande på beteendeutvecklingen.
Stress vid klinikbesök kan därmed bidra till ökad rädsla och beteendeförändringar, vilket kan
påverka hundars välfärd negativt samt utgöra en säkerhetsrisk. Djurhälsopersonal möter valpar
under den viktiga socialiseringsperioden, bland annat i samband med vaccinationer. Det är därför
av vikt att personalen anpassar tidiga klinikbesök utifrån valpars behov för att minska risken för
negativa upplevelser.
Syftet med kandidatarbetet var att undersöka hur svenska hundägare upplevt valpens tidiga
veterinärkontakter och hur tidiga klinikbesök bör utformas för att undvika negativ påverkan.
Datainsamlingen genomfördes via en enkät riktad till hundägare. Frågorna fokuserade på
klinikbesök som skett då valpen var yngre än 6 månader, samt andra väsentliga upplevelser tidigt i
livet och hundens beteende i vuxen ålder. Enkäten erhöll 759 fullständiga svar och kombinerades
med en litteraturöversikt inom ämnet.
Resultatet visade att 99 % av hundägarna som besökt veterinären med sin valp gjorde detta i
samband med vaccination, medan 13 % även angav att de besökt klinik för miljöträning.
Upplevelserna vid klinikbesök var till stor del positiva, men resultatet visade en efterfrågan på
anpassade valpbesök, tillräckligt avsatt tid för besöket, samt åtgärder för att undvika kontakt mellan
patienter. Initialt angav 81 % av respondenterna att valpen inte visade tecken på stress under besöket.
Denna andel minskade till 55 % efter en förklarande text om stressignaler.
Resultatet indikerar att det finns behov av att utbilda hundägare i att avläsa subtila stressignaler
hos sin hund. Moment som orsakade mest stress under klinikbesök för valpar var fasthållning,
undersökning, väntrum och undersökningsbord. Tidiga klinikbesök bör således utformas utifrån
principer för lågstresshantering där tillräckligt med tid avsätts för att introducera valpen till den nya
situationen. Fokus bör läggas på att skapa positiva associationer till klinikmiljön för att undvika
negativa upplevelser och därmed underlätta framtida besök.

,

Exposure to negative experiences during puppyhood affects behavioural development. Stressful
veterinary visits can, therefore, cause increased fear in the future and behavioural changes. These
behaviours can impair the dog’s welfare and pose a security risk. It is common for puppies to meet
veterinary staff during the substantial socialisation period, and often for vaccination. Hence, these
first visits should be tailored to accommodate the needs of a puppy.
This study intended to investigate how Swedish dog owners experience early veterinary visits
with their puppies and how veterinary staff should construct and manage visits to avoid negative
consequences as well as promote the puppy´s development. Data was gathered through a survey sent
out to dog owners. The owners were asked questions about veterinary visits made when the puppy
was younger than six months, as well as other early life experiences and adult behaviour. The survey
obtained 759 complete responses. Additional data were collected through reviewing previous
research on the subject.
The result showed that 99 % of the dog owners had visited the veterinary clinic with their puppy
for vaccination, and 13 % of these had done so for environmental training. Veterinary visits were
often seen as a pleasant experience. However, owners also requested customised puppy visits,
sufficient time for the visit, and measures to avoid physical contact between patients. Initially, 81 %
of the respondents answered that their puppy did not show signs of stress during the visit. However,
after an explanatory text of stress responses, this number decreased to 55 %.
As a result, these findings suggest that dog owners need to expand their knowledge of subtle
stress signals in dogs. The most stressful aspects of the veterinary visit for puppies were restraint,
examination, being in the waiting room and on the examination table. It is thus imperative to use
low-stress handling and gradually introduce the puppy to the new situation. Creating positive
associations with the veterinary environment is important to prevent behavioural changes and
facilitate future visits.

Main title:Valpens tidiga erfarenheter i klinisk miljö
Subtitle:påverkan av stress, rädsla och ångest, och utvecklandet av beteendeproblem hos hundar
Authors:Mattsson, Amanda and Nyman, Anna
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Rehn, Therese
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:beteendeproblem, hund, klinikbesök, lågstresshantering, socialiseringsperiod, vaccination, valpanpassning, veterinärbesök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20169
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20169
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 07:40
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics