Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Heidi and Mårtensson, Elin, 2024. Omvårdnad av och välfärd hos katter med osteoartrit i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Beteendeförändringar som uppstår hos geriatriska katter kan lätt förbises av kattägare då
förändringarna kan missuppfattas som en naturlig del av åldersprocessen och inte som tecken på
underliggande sjukdom. Osteoartrit (OA) är en sjukdom hos åldrande katter där
beteendeförändringar ofta är det första symtom som noteras i hemmet av ägaren. Denna sjukdom är
associerad med kronisk smärta vilket kan en negativ påverka kattens välfärd och relationen mellan
katt och kattägare. Behandlingen av katter med OA behöver ofta ett multimodalt tillvägagångsätt i
form av medicinsk behandling kombinerat med omvårdnadsinsatser. Få studier beskriver idag
omvårdnaden av katter med OA. Därför gjordes en enkätstudie för att undersöka hur kattägare i
Sverige anpassar omvårdnaden av sina katter med OA, vilka omvårdnadsinsatser kattägarna blir
rekommenderade av personal inom djurens hälso- och sjukvård samt vilka omvårdnadsinsatser de
implementerar, vilket stöd de får i omvårdnaden av sina katter från personal inom djurens hälsooch sjukvård för att monitorera smärta och hur de bedömer och upplever välfärden hos sina katter.
Enkäten distribuerades via Facebook.
Enkätstudiens resultat visar att kattägare i hög utsträckning anpassar omvårdnaden av sina katter
trots att relativt få uppger att de mottagit rekommendationer kring detta från personal inom djurens
hälso- och sjukvård. Det framkom att även om kattägarna fått information om smärtbeteende och
smärtbedömning med hjälp av smärtskalor upplevde de det svårt att bedöma smärta hos sina katter.
Resultatet visade även att det stöd som majoriteten av respondenterna i studien skulle vilja ha för att
bättre skatta sin katts välfärd var en fast vårdkontakt på kliniken att mejla eller ringa vid behov, för
attt diskutera sin katts välfärd med. Det önskades även ytterligare information eller länkar till sidor
där kattägarna själva kunde läsa vidare om omvårdnaden. I studien framkom det att majoriteten av
respondenterna upplevde att de implementerade omvårdnadsinsatserna hade haft positiv effekt på
deras katters välfärd.
Det är viktigt att personal inom djurens hälso- och sjukvård lägger tid på att diskutera
omvårdnaden av katter med OA för att främja katters välfärd. Att kattägarna får adekvat information
om smärta och smärtbedömning för att kunna vara delaktiga i behandlingen och utvärderingen av
behandlingen samt progressionen av sina katters sjukdom. Det behövs fler studier som studerar olika
omvårdnadsinsatsers effekt för att personal inom djurens hälso- och sjukvård ska ha en vetenskaplig
grund till vilka omvårdnadsinsatser som bör rekommenderas.

,

Behavioral changes that occur in geriatric cats can easily be overlooked by the cat owners as a result
of the natural aging process and not as the result of an underlying disease. Osteoarthritis (OA) is a
disease in the geriatric cat where behavioral changes often is the first symptom noted at home by
the owner. The disease is associated with chronic pain which can negatively impact the cats’ welfare
and the cat and owner bond. Treatment of OA often needs a multimodal approach including both
medical and environmental adaptions. There are few studies regarding the modifications to the home
environment and adaptions regarding the care of cats with OA. Therefore, this survey study was
conducted to investigate how cat owners in Sweden adapt the care of their cats with OA. Which
environmental adaptions and changes in care are recommended from animal health professionals,
what support the owners obtain from animal health professionals in evaluating pain and how they
assess the cats’ welfare. The survey was distributed through Facebook.
The results of the survey study indicate that cat owners adapt the care of their cats to a large
extent, even though relatively few state that they have received recommendations regarding this
from animal health care professionals. It appeared that even if the cat owners were informed about
pain related behavior and pain assessment using pain scales the owners still found it difficult to
assess pain in their cats. The results of the study also showed that the support the majority of the
respondents would want to receive by animal health professionals in order to better evaluate their
cats’ welfare, were a specific person at the clinic whom the owner could email or call to discuss the
welfare of the cat with. As well as additional information or links to websites on which the owner
could obtain more information about the care of their cat with OA. The results also found that the
majority of the respondents in the study experienced that the environmental adaptions and
modifications in the care of the cat had improved the cats’ welfare.
It is important for animal health professionals to spend time with the owner discussing possible
modifications in the cats’ care and adaptions of the home environment of the cat in order to promote
feline welfare in cats with OA. Cats owners are to receive adequate advice about pain and pain
assessment in order to be able to participate in the treatment and evaluation of the treatment and the
progression of their cats’ disease. Further studies are required in the field of care of cats with OA,
which environmental adaptions are to be recommended and the effects of these. In order for animal
health professionals to have a scientific background when recommending environmental adaptions
and care of cats with OA.

Main title:Omvårdnad av och välfärd hos katter med osteoartrit i Sverige
Authors:Johansson, Heidi and Mårtensson, Elin
Supervisor:Oltegen, Sara
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:compliance, katt, kronisk smärta, omvårdnad, omvårdnadsinsatser, osteoartrit, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20163
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 06:37
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics