Home About Browse Search
Svenska


Gejskog, Emilia and Jillebo, Fidelie, 2024. Hästägares upplevelse av kommunikation med personal inom hästsjukvården : en enkätstudie på akutmottagningen vid ett svenskt hästsjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Kommunikation är en central del av det kliniska arbetet på ett hästsjukhus, både för personal och
hästägare och i synnerhet vid akuta situationer. Veterinärutbildningen innehåller förhållandevis lite
undervisning inom djurägarbemötande och kommunikation, vilket kan anses vara problematiskt då
en stor del av hur djurägare upplever ett veterinärbesök styrs av hur bra de upplevt att
kommunikationen varit. Detta är ett ämne med begränsad mängd forskning, men ett fåtal tidigare
studier inom både human- och djursjukvård beskriver att det finns aspekter som kan förbättras vad
gäller personalens kommunikation. Dessa inkluderar bland annat utbildning i effektiva
kommunikationsmetoder, brister i arbetsmiljö samt vikten av rutiner och tydlighet för att underlätta
kommunikation.
För att genomföra studien distribuerades en enkät till hästägare som besökt ett
svenskt hästsjukhus akut under en specifik tidsperiod. Enkätens utformning baserades på befintlig
litteratur samt personlig erfarenhet av arbete inom hästsjukvården. Syftet med detta studentarbete
inom djuromvårdnad var att identifiera hästägares upplevelse av kommunikationen med personal på
ett svenskt hästsjukhus samt identifiera eventuella kommunikativa brister som upplevts under ett
akut mottagande.
De slutsatser som kan dras utifrån resultatet har viss begränsad vetenskaplig grund
med hänvisning till antalet respondenter. För framtida forskning hade populationen behövt vara
bredare och mer omfattande för att ge högre studiekvalitet och ge djupare förståelse för hästägares
upplevelser och behov vid akut mottagande. Enkätens resultat, baserat på 30 fullständiga svar, tyder
på att de flesta hästägare är nöjda med personalens förmåga att kommunicera. Många respondenter
beskriver personalen som tillmötesgående, engagerad och pedagogisk. Emellertid lyfte hästägarna
även en del punkter som kan förbättras, bland annat att det hade underlättat om de veterinärer som
talade engelska i stället talade svenska.
Nyckelord: akutmottagning, djursjukskötare, djurvårdare, hästsjukhus, hästsjukvård, hästägare,
kommunikation, språkbarriärer, veterinär, veterinärvård

,

Communication is a central part of the clinical work at an equine hospital, both for staff and horse
owners, especially in emergency situations. The veterinary education contains relatively little
training in client interactions and communication. This may be problematic as a significant part of
how pet owners experience a veterinary visit is influenced by how they perceive the quality of the
communication. Limited research is available on this topic, however, a few previous studies on both
human and veterinary care have described areas for improvement in staff communication. Among
other things, these include training in effective ways of communication, deficiencies in workplace
environment and the importance of routines and clarity to ease communication.
To carry out the study, a survey was distributed to horse owners who had visited a
Swedish equine hospital with their horse for emergency care during a specific period. The survey’s
design was based partially on existing information from literature and partially on personal
experience in equine health care. The aim of this study in veterinary nursing was to identify horse
owners’ perception of communication with the staff at a Swedish equine hospital and identify any
experienced communicative deficits during emergency care.
The conclusions drawn from the result have some limited scientific ground due to
the small sample size. For future research, a larger and more extensive population would be needed
to improve the quality of the study and give more understanding of horse owners’ experiences and
needs in emergency care. The result of the survey, based on 30 completed responses, indicates that
most horse owners were satisfied with the way the staff communicated. Several respondents
described the staff with words like accommodating, committed and pedagogic. However, some areas
for development are suggested by the horse owners, including that communication would have been
easier if the veterinarians that spoke English instead would have spoken Swedish.
Keywords: communication, emergency care, equine hospital, equine care, horse owner, language
barrier, veterinarian, veterinary nurse, veterinary medicine, veterinary technician

Main title:Hästägares upplevelse av kommunikation med personal inom hästsjukvården
Subtitle:en enkätstudie på akutmottagningen vid ett svenskt hästsjukhus
Authors:Gejskog, Emilia and Jillebo, Fidelie
Supervisor:Lundkvist, Hanna
Examiner:Pedersen, Anja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:akutmottagning, djursjukskötare, djurvårdare, hästsjukhus, hästsjukvård, hästägare, kommunikation, språkbarriärer, veterinär, veterinärvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20162
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20162
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 06:33
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics