Home About Browse Search
Svenska


Erixon, Isabelle and Priar, Emma, 2024. Hundägares vanor för fysisk aktivitet tillsammans med sin hund : faktorer i klimat, utemiljö samt hundens egna preferenser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
776kB

Abstract

Fysisk aktivitet genom promenader är bevisligen associerat med ett flertal hälsofördelar.
Dessutom bedöms längre perioder av stillasittande utgöra en allvarlig hälsofråga hos såväl människa
som hund. Trots att forskningen tyder på att hundägare utövar mer fysisk aktivitet än människor
utan hund, visas likväl alltför låga nivåer av fysisk aktivitet även hos hundägare. Tidigare studier
har påvisat ett positivt samband mellan närhet till grönområden och fysisk aktivitet bland hundägare
och deras hundar. Även betydelsen av årstidsförändringar gällande väder och mängden dagsljus har
undersökts i detta sammanhang, där det har konstaterats orsaka förändringar i rutiner och vanor för
fysisk aktivitet.
Syftet med denna pilotstudie var att undersöka hur stor vikten av närhet till grönområden är för
gemensam fysisk aktivitet, samt vilken påverkan årstidsförändringar och hundens egna preferenser
har på vardaglig motion. En intervjustudie utfördes genom gemensamma gåturer med fyra
respondenter, som alla hade utbildning inom djurhälsovård. Vidare utfördes en
litteraturundersökning vars syfte var att ge djupare förståelse för vilken påverkan utemiljön har för
fysiska vanor i vardagen, samt att ge relevans till studiens resultat.
Resultatet från intervjustudien, styrkt av litteraturundersökningens fynd, visade att närhet till
grönområden är av stor vikt. Även temperatur- och årstidsvariationer påverkade mängden
gemensam fysisk aktivitet. Ytterligare ett fynd var att hundens egna preferenser kunde påverka
promenadens duration och utformning. Endast en studie kunde hittas under
litteratursammanställningen som diskuterade hundens egna preferenser och dess påverkan.
Denna studies konklusion var att det finns en brist på omfattande studier som undersökt både
faktorer i utemiljön som påverkar fysisk aktivitet såväl som hur hundens egna preferenser påverkar.
Fokus har, i majoriteten av dessa studier, legat på vilken betydelse närhet till grönområden har på
människors fysiska aktivitet. Beträffande årsvariationers påverkan på gemensam fysisk aktivitet är
forskningen mer begränsad. Således behövs fler studier som inkluderar detta perspektiv i sin
undersökning för att kunna uttala sig om eventuella samband. Då fysisk aktivitet är väsentligt för
både kroppslig hälsa och psykiskt välmående är denna sorts studie viktig för att undersöka vad som
kan främja mängden fysisk aktivitet, hos såväl hund som hundägare.

,

Physical activity in the form of walking has been demonstrably associated with a multitude of
health benefits. Furthermore, long periods of sedentary behaviour have been deemed to pose a
serious public health issue for both humans and dogs. Despite research indicating that dog owners
are more physically active than those who do not own a dog, far too low activity levels are seen even
in dog owners. Previous studies have demonstrated a positive association between proximity to
urban green spaces and physical activity amongst dog owners and their dogs. The significance of
annual variations pertaining to weather and daylight hours have been reviewed in this context,
whereby an effect on routines and habits surrounding physical activity was ascertained.
The purpose of this pilot study was to evaluate the importance of proximity to urban green spaces
in relation to the combined physical activity between dogs and their owners, along with what impact
seasonal changes and the dog’s own preferences can have on daily exercise. The study was executed
by means of a walking interview; four respondents participated, all of whom possessed an
educational background in animal healthcare. A literature background was compiled with the intent
of providing contextual relevance to the results from this study, as well as to provide a deeper
understanding for which impact the outdoor environment has on physical activity in everyday life.
The results from this pilot study, which were to large degree in accordance with available
literature, indicate that proximity to urban green spaces is paramount. Additionally, seasonal
changes in weather and temperature were found to impact the amount of physical activity performed
by dog owners and their dogs. Finally, the dog’s own preferences were found to have an impact on
the duration and formation of the walk. Only one study was found during the literature compilation
which discussed the dog’s own preferences or the impact they may have.
The conclusion of this study is that there is a lack of extensive studies that examine factors in
the outdoor environment on physical activity, as well as what impact the dog’s own preferences
have. Previous studies have predominantly focused on the importance of proximity to urban green
spaces for physical activity, the research regarding annual variations in climate and temperate is
much more limited. Consequently, more studies including such perspectives are needed before
disclosing any relevance. Being that physical activity has been deemed essential for bodily health
and mental well-being, studies like this are necessary when attempting to examine what can promote
physical activity for dogs and dog owners alike.

Main title:Hundägares vanor för fysisk aktivitet tillsammans med sin hund
Subtitle:faktorer i klimat, utemiljö samt hundens egna preferenser
Authors:Erixon, Isabelle and Priar, Emma
Supervisor:Smedberg, Klara
Examiner:Roman, Erika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:canine, fysisk aktivitet, grönområde, hund, hundägare, psykisk hälsa, träning, utemiljö, vanor, årsvariationer, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20149
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20149
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 10:22
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics