Home About Browse Search
Svenska


Engberg, Charlie and Wänman, Frida, 2024. En enkätstudie om ett potentiellt samband mellan utfodringsrutiner och hull hos svenska katter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Prevalensen av övervikt och fetma bland katter har ökat under flera år. Fetma beräknades vara det
näst vanligaste sjukdomstillståndet bland katter i Storbritannien år 2019. Övervikt ökar kraftigt
risken för ett flertal komorbiditeter. Valet av foder är en faktor som har visats kunna påverka risken
att utveckla övervikt och en torrfoderbaserad diet har särskilt kunnat kopplas till en förhöjd risk.
Samtidigt pågår en ständig utveckling och utökning av fodermarknaden och det blir allt mer populärt
att utfodra med alternativ till konventionella helfoder. Exempel på alternativa foder som ökar i
popularitet är färskfoder, spannmålsfria foder och växtbaserade foder. Det finns begränsat med
forskning om fodertrender och övervikt hos katter i Sverige vilket skapar ett behov av att titta
närmare på detta och hur sambandet ser ut mellan de två. I detta arbete utfördes, förutom en
litteratursammanställning av tidigare forskning inom ämnet, en internetbaserad enkätundersökning.
I denna enkät fick ett icke-randomiserat urval av kattägare svara på frågor om övervikt hos katt samt
sina foderval och utfodringsrutiner. De fick även göra en hullbedömning av sin katt med hjälp av en
modifierad, niogradig Body Condition Score-skala (BCS) samt svara på några frågor om tidigare
kontakt med och tillit till djurhälsopersonal. Enkäten delades i grupper på Facebook som riktade sig
till kattägare. Resultaten bygger på 371 kompletta enkätsvar. Respondenternas svar visade att den
vanligaste foderkategorin att utfodra med var konventionellt helfoder, där torrfoder var något
vanligare än våtfoder. Det var även väldigt vanligt att respondenterna i någon utsträckning utfodrade
med spannmålsfritt foder. Torrfoder var den beredningsform som var vanligast oavsett kategori, och
det var särskilt vanligt bland de respondenter som angett att deras katt var överviktig. Detta
överensstämmer med det samband mellan torrfoder och övervikt som bekräftats i tidigare studier.
Den vanligaste utfodringsmetoden bland respondenterna var en kombination av fri tillgång och
portioner. Utifrån enkätsvaren gick det inte att urskilja något tydligt samband mellan någon särskild
utfodringsrutin och övervikt. Många angav att de upplevde sin egen förmåga att bedöma sin katts
hull som god eller mycket god och en klar majoritet av respondenterna bedömde att deras katt hade
en BCS på 4–5, alltså att katten var av idealvikt. Även respondenternas tillit till djurhälsopersonalens
förmåga att bedöma kattens hull var generellt hög. Tilliten till djurhälsopersonalens förmåga att ge
råd om foder var något lägre men i det stora fortfarande hög. Enkätsvaren visade på att det fanns en
relativt god kunskap hos respondenterna om att det förekommer en högre risk för hälsorelaterade
konsekvenser redan vid låggradig övervikt. Respondenterna tycktes, utifrån enkätsvaren, också vara
medvetna om att övervikt är ett vanligt förekommande problem hos svenska katter. Enkäten utgår
från ägarskattat hull och det faktum att kattägare tenderar att underskatta sina katters hull, särskilt
om katten är överviktig, gör att enkäten inte kan ge någon representativ bild av katternas faktiska
hull. För detta behövs studier där hullet bedöms av utbildade personer. Den i antal begränsade
studiegruppen samt urvalsmetoden gör också att studieresultaten inte bör ses som representativa för
den stora populationen. Fler studier av hög kvalitet med större studiegrupper behövs för att kunna
dra några slutsatser om utfodring och hull hos katter i Sverige.

,

The prevalence of overweight and obese cats has been on the rise for years. Obesity was estimated
to be the second most common disease amongst cats in the UK in 2019. Being overweight raises the
risks of multiple comorbidities. The choice of diet is one factor that has been found to affect the risk
of the cat becoming overweight and a diet based on dry food has been linked to an increased risk in
multiple studies. At the same time the pet food market keeps growing and developing, and it has
become increasingly popular to feed cats alternatives to commercial complete feed. Alternative diets
such as raw meat based, grain-free and plant-based diets are getting more popular. There is a limited
amount of research on the subject of feeding trends and overweight cats in Sweden which creates a
need to further look into these and also the connection between the two. In this paper, besides a
literary study on relevant pre-existing research, an online survey study was performed. In this
survey, a non-randomized selection of cat owners were asked about obesity in cats as well as their
choice of feed and feeding routines. They were also asked to evaluate their cat’s Body Condition
Score (BCS) using a modified, nine-step chart and answer some questions about their experiences
with, and trust in, animal healthcare personnel. The survey was shared in Facebook groups for cat
owners and resulted in 371 completed questionnaires. The answers of the responders showed that
the most common feed category was a commercial complete feed, with dry feed being slightly more
common than wet feed, this pattern was the same across all categories. Dry feed was especially
common among the responders who had graded their cats as overweight, which falls in line with
current research. Choosing grain free feed was the second most common category. Although a
connection between feeding routine and obesity in cats has been shown in previous studies, similar
conclusions could not be drawn based on the results of this survey. The result being that feeding a
combination of portions and ad libitum was the most common practice. A majority of the responders
valued their ability to assess the body condition of their cats as good or very good, with a clear
majority of the responders assigning their cat an ideal weight (BCS 4-5). The responders’ trust in
the ability of healthcare personnel to evaluate body condition in cats was generally high and the
same was also true for owners’ trust in healthcare personnel’s knowledge in feed recommendations,
the result being only slightly lower. The answers to the survey showed that cat owners in Sweden
were aware that a cat being only a little overweight significantly increases the risk for a number of
afflictions and also that obesity in cats is a relatively common disease in Sweden. Cat owners’
capacity to correctly assess their pet’s body condition has been proven to be limited, especially if
the cat actually is overweight. Therefore, the prevalence of cats who are overweight or obese in
Sweden based on the results of this survey cannot be considered factual since the cats were never
assessed by someone educated in the field. The population of study being very limited in number
and the selection method further limits the application of the results in a greater context. For this to
be possible, more studies of high quality with a larger number of participants are required to shed
light on the feeding practices and body conditions of Swedish cats.

Main title:En enkätstudie om ett potentiellt samband mellan utfodringsrutiner och hull hos svenska katter
Authors:Engberg, Charlie and Wänman, Frida
Supervisor:Smedberg, Klara
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:djuromvårdnad, enkät, foder, hull, katt, kattägare, utfodring, övervikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20146
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20146
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 10:00
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics