Home About Browse Search
Svenska


Åkerblom, Filip, 2024. Stinkfly som skadegörare i skånsk kålodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stinkfly, Lygus spp skadeangrepp är ett befintligt problem i Sverige i exempelvis jordgubbsodling där de förstör kvaliteten på frukterna och gör dem icke säljbara (Xu et al. 2014). Nyligen har lantbrukare och Jordbruksverket observerat ett ökat problem med blinda plantor hos kål, där tillväxtpunkten inte utvecklas och det i stället blir främst sidotillväxt hos plantan som försenar och minskar skörden. Lygus spp är ett problem i andra grödor dessutom anger äldre litteratur att Lygus spp ger blinda plantor (Växtskyddscentralen u.å). Därmed antog Växtskyddscentralen (u.å) att det är dessa som kan vara orsaken till det nyinkomna problemet. För att säkerhetsställa om detta stämde gjorde Jordbruksverket i samarbete med HIR Skåne 2022 en nationell insamling av Lygus spp för att undersöka vilka arter det rör sig om och deras förekomst i olika grödor. För att öka valideringen kring detta fortsatte Jordbruksverket ytterligare ett år av insamling. Därefter gav myndigheten i uppdrag att göra en litteraturundersökning om Lygus spp som skadegörare i kål, vilket det här arbetet behandlar. Detta genom analys av litteratur och fångstdata angående släktet Lygus spp och deras förekomst i skånsk kålodling samt deras skadepåverkan kring blinda plantor. De arter som ingår i arbetet är Lygus rugulipennis, Lygus pratensis, Lygus wagerni, Lygus gemellatus och Lygus borealis. Lygus spp släktet innefattas i familjen Miridae och dessa har liknande beteende kring äggläggning och födointag av vävnader. Vid utsugning av växtvävnaden har en ökad grad av blinda plantor observerats på sockerbetor, speciellt på yngre plantor. Detta födosöksbeteende kan skapa problem med blinda plantor eftersom det apikala meristem kan förstöras, oberoende av vilket utvecklingsstadie Lygus spp de befinner sig i. Efter analysering av fälldata från Jordbruksverket 2022 och 2023 fastställdes att den första generationstoppen av vuxna förekommer vid vecka 30 till 34 för alla berörda arter. Vissa populationstoppar kan troligtvis kopplas till utflygningen för övervintring medan toppar kan förklaringen vara att den uppkommer då kålen skördas där de förflyttar sig till andra områden. Detta går dock inte att säkerhetsställa eftersom skörd-datumet inte dokumenterats. Resultatet av fälldata från Jordbruksverket och litteraturen stämmer till största del överens med varandra. Inflygningen enligt litteraturen sker i april-juni och utflygningen augusti-september vilket stämmer med data från Jordbruksverket. Ett undantag är inflygningen där det inte fanns några tydliga indikatorer av detta i Jordbruksverkets data. Historiskt förekommer L. rugulipennis mest i Norden, till skillnad från de andra berörda arterna i studien, vilket medför större potential som skadegörare. Den mest funktionella metoden för att fånga in Lygus spp är klisterfällor medan litteraturen anger att fönsterfällor ger en bättre bild av den faktiska förekomsten. Optimering av fångst under säsong är klisterfällor eller fönsterfällor som är den bästa metoden. För relevanta och logistiska skäl är klisterfällor med färgerna gul eller blå den mest funktionella metoden, för de berörda arterna. Slutligen kan det inte klargöras om det är L. rugulipennis som är den bidragande faktorn kring blinda plantor då det finns flera andra faktorer som kan bidra till samma skadebild, men samtidigt utesluts inte L. rugulipennis som skadegörare.

,

Plant bugs, Lygus spp damage is an existing problem in Sweden, for example in strawberry cultivation where they destroy the quality of the fruits and make them unmarketable (Xu et al. 2014). Recently, has farmers and the Swedish Agency for Agriculture observed an increased problem with blind plants in cabbage, where the growth point does not develop and instead there is lateral growth on the plant which delays and reduces the harvest. Lygus spp is a problem in other crops as well and older literature indicates that Lygus spp produces blind plants (Växtskyddscentralen u.å). Thus, Växtskyddscentralen (u.å) assumed that these could be the cause of the new problem. To ascertain whether this was true, the Swedish Agency for Agriculture and HIR Skåne, conducted a national collection of Lygus spp in 2022 to investigate which species are involved and their occurrence in different crops. To increase the validation around this, the Swedish Agricultural Agency continued the following year of collection. The authority then commissioned a literature survey on whether Lygus spp is a pest in cabbage, which this work includes. The survey will include the previous catch data and analysis of literature and through that determine the occurrence of the genus Lygus spp occurrence in Scanian cabbage cultivation and their potential damage to create blind plants. The species included in the work are Lygus rugulipennis, Lygus pratensis, Lygus wagerni, Lygus gemellatus and Lygus borealis. The Lygus spp genus are included in the family Miridae, and these have similar behavior around egg laying and consumption of tissues. A study has shown that when extracting of the plant tissue, an increased degree of blind plants has been observed on sugar beet, especially on younger plants. There may be a problem with these species regarding blind plants, because the apical meristem can be destroyed when exposed of probing, regardless of the stage of development they are in. After analyzing the catch data from the Swedish Agency for Agriculture in 2022 and 2023, it was most certain that the first-generation peak of adults occurs at weeks 30 to 34 for all species concerned. Some of these population peaks can probably be linked to the departure for overwintering while another explanation for the other population peak can occur because the cabbage is being harvested, and they move to other areas. However, this cannot be guaranteed because the harvest date has not been documented. The results of the catch data from the Swedish Agency for Agriculture and the literature largely agree with each other. According to the literature, the approach from overwintering takes place in April-June and the departure for overwintering in August-September, which is partly the same for the catch data from the Swedish Agency for Agriculture. An exception is the approach in the spring, where there were some to no indicators of this happening in the Swedish Agricultural Agency's catch data. Historically, L. rugulipennis occurs mostly in the Nordic region, differentiating it from the other species in the study, which entails greater potential as a pest. To optimize the catches during the season, sticky traps or window traps are the best method. For relevant and logistical reasons, sticky traps with the colors yellow or blue are the most functional method, for the species concerned. To conclude, it cannot be clarified whether it is L. rugulipennis that are the only contributing factor to the phenomenon blind plants, as there are several other genera that can contribute to the same damage, but L. rugulipennis cannot be ruled out as a pest.

Main title:Stinkfly som skadegörare i skånsk kålodling
Authors:Åkerblom, Filip
Supervisor:Larsson, Mattias and Backström, Ida
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Lygus, Lygus rugulipennis, Lygus pratensis, Lygus wagerni, Lygus gemellatus,, Lygus borealis, skånsk kålodling, livscykel av Lygus, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20115
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20115
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2024 08:09
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics