Home About Browse Search
Svenska


Hedman, Katarina, 2024. Sveriges godaste försvar? : mjölkbönders syn på sin roll som samhällsviktig verksamhet i händelse av kris eller krig. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion är sårbara i de flesta krissituationer. Från ett beredskapsperspektiv är mjölkproduktion en viktig primärproducent till ett flertal livsmedel, samtidigt som produktionen är helt beroende av ständiga transporter främst i form av mjölkbilen som hämtar mjölk varannan dag. Den här uppsatsen har som syfte att bidra med kunskap och insikt i hur svenska mjölkbönder ser på sina möjligheter att upprätthålla produktion i händelse av krig. Resultaten bygger på semi-strukturerade intervjuer med femton mjölkbönder på totalt tio mjölkgårdar i Sverige. För att understödja intervjuerna har ett fiktivt scenario där Sverige befinner sig i ett gråzonstillstånd mellan krig och fred använts. Mjölkbönderna i studien har ett starkt försvarsstödjande beteende, utifrån de förutsättningar som finns skulle de med sin kunskap och anpassningsförmåga försöka upprätthålla mjölkproduktion så långt det är möjligt. Samstämmigt med tidigare forskning visar studien att beroendet av diesel och den låga lönsamheten inom lantbrukssektorn utgör de största sårbarheterna, vilket ger negativa följdeffekter för både lantbrukarnas och samhällets livsmedelsberedskap. För en bättre beredskap önskar sig mjölkbönderna en ökad förståelse för deras produktion, tydligare styrmedel och bättre förutsättningar, så de kan fortsätta producera livsmedel även i kris eller krig.

,

Swedish agriculture and food production are vulnerable in most crises. From the perspective of food security dairy production is an important primary producer of food. At the same time the production depends on constant transport, mainly in the form of the milk tanker collecting milk every other day. The purpose of this thesis is to provide knowledge and insight into how Swedish dairy farmers view their opportunities to maintain milk production in the event of war. The results are based on semi-structured interviews with fifteen dairy farmers on a total of ten dairy farms in Sweden. A fictional scenario in which Sweden is placed under a gray zone threat, was used to support the interviews. The dairy farmers in this study have a strong defense-supportive behavior and based on their existing conditions they would try to maintain their milk production as long as possible with help from their knowledge and adaptability. Consistent with earlier research this study shows that the dependence on diesel and the low profitability in the agricultural sector are the biggest vulnerabilities, leading to negative consequences for both farmers and society's food security. For a better preparedness, the dairy farmers wish for an increased understanding of their production, better policy instruments and better conditions, to be able to produce food also in a crisis or war.

Main title:Sveriges godaste försvar?
Subtitle:mjölkbönders syn på sin roll som samhällsviktig verksamhet i händelse av kris eller krig
Authors:Hedman, Katarina
Supervisor:Eriksson, Camilla and Nordling, Ulrika
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:livsmedelsberedskap, civilt försvar, mjölkproduktion, lantbrukare, sårbarhet, försvarsstödjande beteende, försvarsvilja, resiliens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500760
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500760
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2024 08:49
Metadata Last Modified:21 Jun 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics