Home About Browse Search
Svenska


Alverbrink, Linnéa, 2024. Oaserna : ett gestaltningsförslag för Östra kyrkogårdens minneslund och dess närmaste omgivning i Malmö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Under de senaste decennierna har trycket på de urbana grönområdena ökat till följd av att städerna växer. Under coronapandemin utnyttjades de gröna offentliga platserna i städerna i större utsträckning än tidigare och när SVT gjorde ett reportage om pulkaåkande barn på Skogskyrkogården i Stockholm var samhällsdebatten i gång.

Begravningsplatsens funktion i staden ifrågasattes, då begravningsplatser tillhör de få grönområden som fredas i städer som förtätas. Studier visade att det finns vissa likheter mellan den urbana begravningsplatsen och den urbana parken, vilket gör att det finns potential för begravningsplatsen att tillgodose en mängd funktioner som parker har och att fungera som en multifunktionell plats. Forskning visade dock att begravningsplatsens roll faktiskt skiljer sig mot den offentliga parkens och att den är en av få platser i staden som tillåter människor att sörja i stillhet, utan att störas. Att begravningsplatser används i större utsträckning är inte den enda utmaningen de står inför, under de senaste decennierna har Sverige gått mot att bli ett alltmer mångkulturellt land. Detta gör begravningsplatserna till viktiga offentliga platser för social inkludering i ett mångreligiöst samhälle.

Med dessa tankar som utgångspunkt deltog jag i Moviums 2021 års studenttävling ”Framtidens minnesplats - Östra kyrkogården i Malmö”. Tävlingen gick ut på att ta fram ett idéförslag för Östra kyrkogårdens minneslund och närmaste omgivning i Malmö, som skulle förvalta Sigurd Lewerentz kulturarv samtidigt som begravningsplatsen skulle utvecklas utifrån Sigurd Lewerentzs sätt att tänka och gestalta. Syftet för detta arbete blev därför att ta fram ett gestaltningsförslag för hur en begravningsplats kan utformas till en plats där liv och död kan samverka, utan att tappa sin primära roll ̶ att vara en plats för sorg och stillhet. Förslaget skulle även möta framtida behov, samtidigt som befintliga kulturhistoriska och arkitektoniska värden på platsen inte skulle gå förlorade.

Utifrån litteraturstudier, referensprojekt och platsbesök har olika aspekter hittats som gestaltningen utgår ifrån. Aspekterna kopplade till begravningsplatsens utveckling har varit: Den personligt anpassade begravningsplatsen, ceremoniella rum utomhus, den mångreligiösa begravningsplatsen och meditativa rum på begravningsplatsen. Aspekterna kopplade till Lewerentzs förhållningssätt till arkitekturen har varit: landskapet som utgångspunkt, rörelsen genom sorgeprocessen, mörker, skuggor och ljus, material och detaljer samt förskjutningar i symmetrin.

Svaret på arbetets syfte blev tävlingsförslaget ”OASERNA”, där utformningen av meditativa ”oaser” skapar nya rekreativa inslag på begravningsplatsen för att välkomna in fler besökare att använda kyrkogården. Förslaget innehåller även en ny gravlund som tillåter både kremering och jordfästning som gravsättningsform, vilket öppnar upp för människor med olika kulturella bakgrunder och skilda traditioner kring begravning att begravas här. Utformningen av minneslunden och dess närmaste ytor har gjorts utifrån aspekter funna om Lewerentzs förhållningssätt till arkitekturen, vilket har gjort att arkitektens kulturarv värnats om i omgestaltningen av platsen.

,

In recent decades, the pressure on urban green spaces has increased due to the growth of cities. During the coronavirus pandemic, the green public spaces in cities were utilized to a greater extent than before, and when SVT (Swedish Television) reported on children sledding in the Skogskyrkogården cemetery in Stockholm, a public debate ensued.

The function of the cemetery in the city was questioned, as it is one of the few green areas preserved in densifying urban environments. Studies indicated certain similarities between the urban cemetery and the urban park, suggesting that the cemetery has the potential to serve various functions similar to parks and operate as a multifunctional space. However, research also showed that the role of the cemetery differs from that of a public park and is one of the few places in the city that allows people to mourn in silence without disturbance. The increased usage of cemeteries is not the only challenge they face; over the past decades, Sweden has become increasingly multicultural. This makes cemeteries an important public space for social inclusion in a multi-religious society.

With these thoughts as a starting point, I participated in the Movium 2021 student competition, "The Future Memorial Place - Östra kyrkogården in Malmö." The competition aimed to develop a conceptual proposal for the memorial grove of Östra kyrkogården and its immediate surroundings in Malmö, preserving Sigurd Lewerentz's cultural heritage while evolving the cemetery based on his principles of thought and design. The purpose of this work was to propose a design for how a cemetery could be shaped into a place where life and death can coexist without losing its primary role - being a place for grief and tranquility. The proposal also aimed to meet future needs while preserving existing cultural-historical and architectural values on the site.

Based on literature studies, reference projects, and site visits, various aspects were identified as the basis for the design. Aspects related to the cemetery's development included the personally tailored cemetery, outdoor ceremonial spaces, the multicultural cemetery, and meditative spaces within the cemetery. Aspects related to Lewerentz's architectural approach included the landscape as a starting point, movement through the grieving process, darkness, shadows and light, materials and details, and shifts in symmetry.

The response to the purpose of the work was the competition proposal "OASES," where the design of meditative "oases" creates new recreational elements in the cemetery to welcome more visitors to use the graveyard. The proposal also includes a new burial ground that allows both cremation and interment as burial methods, opening up the cemetery for people with different cultural backgrounds and diverse burial traditions. The design of the memorial grove and its immediate areas was based on aspects found in Lewerentz's approach to architecture, ensuring the preservation of the architect's cultural heritage in the redesign of the site.

Main title:Oaserna
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Östra kyrkogårdens minneslund och dess närmaste omgivning i Malmö
Authors:Alverbrink, Linnéa
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Ahrland, Åsa and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Sigurd Lewerentz, Östra kyrkogården, urbana kyrkogårdar, multifunktionella kyrkogårdar, multikulturella kyrkogårdar, kyrkogårdsdesign, urbana grönytor, rekreation, kontemplation, meditation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500687
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500687
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2024 07:07
Metadata Last Modified:16 Jan 2024 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics