Home About Browse Search
Svenska


Sundholm, David and Orellana del Canto, Rodrigo, 2023. Förtätning genom samverkan : en kvalitativ fallstudie över Lunds kommuns markpolitik och dess relation till förtätningsstrategier. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Sveriges befolkning ökar och tros år 2034 ha nått 11 miljoner invånare, urbaniseringen är en fortsatt trend, men endast till ett fåtal urbana områden. En ökande befolkning ställer högre krav på kommunerna att tillgodose invånarna med bostäder, arbetsplatser och kommunal service. Kommunen har olika kommunala verktyg för att hantera utmaningarna, ett av dem är dess markpolitik för att styra sin stadsutveckling. Studiens syfte var att undersöka hur en kommun för sin markpolitik för att förverkliga sina förtätningsambitioner i en mellanstor kommun för att bredda kunskapsläget kring markpolitikens roll vid fysisk planering. För att besvara forskningsfrågorna nyttjades en kvalitativ forskningsansats genom intervjuer med två tjänstepersoner från Lunds kommun och en innehållsanalys. Genom datainsamlingen kunde tre teman skapas. Studien visar att kommunen inte nyttjar de markpolitiska styrmedlena som expropriering och tomträtter, men däremot använder de sig i stor utsträckning av markanvisningstävlingar när de äger marken och samverkar med privata aktörer för att uppnå sina mål med stadsutvecklingen när de inte äger marken. Det framkommer även att kommunen inte har en stor markreserv, tillsammans med en ovilja att exploatera omkringliggande jordbruksmark befinner sig kommunen i en svår strategisk situation för att generera funktioner, arbetsplatser och service i Lunds stad. De undersökta fallen Västerbro och Brunnshög visar på olika tillvägagångssätt för att på olika sätt kontrollera sin egen stadsutveckling, men att det även leder till svåra avvägningar. I Västerbros fall har kommunen varit framgångsrik med att samverka med privata aktörer men står samtidigt inför ett strategiskt problem när verksamhetsutövare behöver flytta till följd av stadsomvandlingen. I Brunnshög kontrollerar kommunen sin egen stadsutveckling, men där har kommunen exploaterat jordbruksmark för att inrymma blandad bebyggelse och verksamheter samt en väl genomtänkt grönstruktur.

,

Sweden's population is increasing and is believed to have reached 11 million inhabitants by 2034, urbanization is a continued trend, but only to a few urban areas. An increasing population places higher demands on municipalities to provide residents with housing, workplaces and municipal services. The municipality has various municipal tools to deal with the challenges, one of them is its land policy to guide its urban development. The purpose of the study was to investigate how a municipality conducts its land policy to realize its densification ambitions in a medium-sized municipality in order to broaden the knowledge about the role of land policy in spatial planning. To answer the research questions, a qualitative research approach was used through interviews with two city officials from Lund municipality and a content analysis of municipal documents. Through the data collection, three themes could be created. The study shows that the municipality does not use land policy instruments such as expropriation and leaseholds, but they do make extensive use of land allocation competitions when they own the land and collaborate with private actors to achieve their goals with urban development when they do not own the land. It also shows that the municipality does not have a large land reserve, together with an unwillingness to exploit surrounding agricultural land, the municipality is in a difficult strategic situation to generate functions, jobs and services in the city of Lund. The investigated cases of Västerbro and Brunnshög show different approaches to controlling their own urban development in different ways, but that it also leads to difficult trade-offs. In Västerbro's case, the municipality has been successful in collaborating with private actors, but at the same time faces a strategic problem when operators need to move as a result of the urban transformation. In Brunnshög, the municipality controls its own urban development, but there the municipality has exploited agricultural land to accommodate mixed buildings and activities as well as a well-thought-out green structure.

Main title:Förtätning genom samverkan
Subtitle:en kvalitativ fallstudie över Lunds kommuns markpolitik och dess relation till förtätningsstrategier
Authors:Sundholm, David and Orellana del Canto, Rodrigo
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Butler, Andrew and Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM009 Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme, 120.0 hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Förtätning, landskapsarkitektur, markpolitik, stadsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500670
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500670
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2023 10:48
Metadata Last Modified:10 Oct 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics