Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Rikard, 2023. Arbetsmiljö och säkerhet till skogs : en enkätstudie om skogsentreprenörers arbetsmiljöarbete. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
904kB

Abstract

Trots ökande krav på arbetsmiljö och säkerhet för anställda inom skogsbruket så sker fortfarande allvarliga olyckor årligen. En övervägande del av arbetet i det svenska skogsbruket utförs av entreprenörer. Hur dessa bedriver sin verksamhet varierar på många sätt, till exempel storlek (omsättning), geografiskt verksamhetsområde, antal anställda och vilken typ av tjänst man erbjuder. Om det finns ett samband mellan entreprenörens förutsättningar och dess arbetsmiljöarbete är hittills inte kartlagt. Syftet med denna studie var därför att kartlägga hur skogliga entreprenörer arbetar med arbetsmiljö och säkerhet generellt, jämföra arbetsmiljöarbetet mellan olika grupper av entreprenörer och identifiera eventuella problemområden. För att undersöka detta utfördes en enkätstudie. Enkäten utsändes till 1200 slumpvist utvalda skogsentreprenörer med en omsättning mellan 500. 000 – 50. 000 000 SEK.
Studien visade att skogliga entreprenörer arbetar med arbetsmiljö i olika utsträckning. Det fanns variationer mellan entreprenörer med olika förutsättningar. Geografiskt så visade enkätsvaren att entreprenörer verksamma längre norrut i landet var mer framgångsrika kring arbetsmiljöarbete kopplat till säkerhet och bekvämligheter vid arbete i fält. Anställda hos dessa entreprenörer hade i högre utsträckning tillgång till personalutrymmen och man var mer frekvent med hemkomstkontroller vid ensamarbete. Företagets storlek visade sig också ha ett samband med olika aspekter av arbetsmiljöarbete. Större företag var mer framgångsrika än mindre företag gällande administrativt arbetsmiljöarbete, som skyddsronder och olika typer av handlingsplaner eller instruktioner. Sett till alla svarande så var ett problemområde bristen på skyddsombud och utförande av skyddsronder. Endast 50 % uppgav att skyddsrond utförts på arbetsplatsen under det senaste året och 30 % uppgav att skyddsombud fanns tillgängliga. Framtida studier bör vidare undersöka sambanden med högre upplösning för att närmare kartlägga sambandens bakgrund.

,

Despite increasing requirements for occupational health and safety measures in the forestry sector, serious accidents occur annually. A significant portion of the workload in the Swedish forestry is carried out by contractors. The way these contractors conduct their business varies in many ways, for instance size (turnover), geographical area of operations, number of employees and what kind of service they offer. The relationship between the contractors' conditions and their occupational health and safety efforts has not been thoroughly examined. The purpose of this study was to investigate how forestry contractors in Sweden work with occupational health and safety issues, compare this work between different groups of forestry contractors and to identify potential problem areas. To investigate this, a survey study was carried out. The survey was sent to 1200 randomly selected forestry contractors with an annual turnover ranging from 500.000 – 50.000.000 SEK.
The results showed that forestry contractors manage occupational health and safety issues to varying extent. There were variations among contractors with different conditions. Geographically the survey results showed that contractors in the northern parts of the country were more successful in work environmental issues regarding safety and providing amenities for their employees. Their
Sammanfattning
Abstract
employees had higher access to personnel facilities and had a higher frequency of homecoming controls after tasks that required working alone. The results also showed that the size of the company had a connection to occupational health and safety issues. Larger contractors were more successful handling occupational health and safety issues that require administration, such as safety controls and instructions. In total a clear deficient area was the lack of safety managers and safety controls. Only 50% of the respondents stated that a safety control had been carried out in the past year, and only 30% stated that a safety manager was available. Future studies should further investigate these relationships to better understand their underlying cause.

Main title:Arbetsmiljö och säkerhet till skogs
Subtitle:en enkätstudie om skogsentreprenörers arbetsmiljöarbete
Authors:Olsson, Rikard
Supervisor:Kronholm, Thomas and Häggström, Carola
Examiner:Erlandsson, Emanuel
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2023:11
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:arbetsmiljö, säkerhetsarbete, skogsentreprenör, enkätundersökning, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19530
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19530
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2023 10:25
Metadata Last Modified:07 Oct 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page