Home About Browse Search
Svenska


Lagerström, Fanny, 2023. Fettsammansättningen hos griskött respektive vildsvinskött med koppling till human hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
885kB

Abstract

Detta är en litteraturstudie vars syfte är att undersöka fettsammansättningen hos griskött
respektive vildsvinskött och jämföra dessa för att vidare kunna koppla insamlad information
till humana hälsoaspekter.
Fetter är en viktig del av en hälsosam kost och det är därför viktigt att förstå vilka typer av
fetter man bör få i sig samt vilka man bör undvika. Viktiga aspekter kring fettsammansättning
är bland annat vilka typer av fettsyror som finns tillgängliga i köttet. Bland dessa är det
viktigt att vara uppmärksam på essentiella fettsyror som alfalinolensyra (ALA ⍵-3) och
linolsyra (LA ⍵-6), nivåer av mättade- och omättade fetter som vidare kan kopplas till nivåer
av bra och dåligt kolesterol. Förhållandet mellan omega-fetter bör ligga på jämna nivåer för
att funktionerna som dessa bidrar med ska uppnå sin fulla effekt. Innehållet av omega-fetter
har även en direkt påverkan på kroniska hälsobesvär som bland annat fetma, diabetes och
kardiovaskulära sjukdomar.
En jämförelse genomfördes av en studie från Sampels med flera (2023) och Dugan med flera
(2015) där fettsammansättningen hos vildsvinskött och griskött ställdes mot varandra i
Sampels studie och fettsammansättningen hos griskött såväl som ⍵-3 berikat griskött
jämfördes i Dugans studie. Man fann att vildsvinsköttet innehöll fler ⍵-3 fettsyror och även
ett lägre förhållande mellan ⍵-6/⍵-3 i studien från Sampels med flera från 2023. Det berikade
grisköttet i studien från Dugan med flera (2015) visade på lovande ökningar av ⍵-3 fettsyror
samt minskningar av mättade fettsyror. En jämförelse av näringsinnehåll hos vildsvinskött
kontra griskött genererade resultaten att vildsvinskött hade den mest framstående skillnaden
som visade sig i de mättade fetterna där grisköttet överskred vildsvinsköttet med 2.5 g/100g.
Näringsinnehållet från Livsmedelsverkets databas för näringsvärden visade på ett högre
innehåll av kolesterol i vildsvinsköttet i kontrast till grisköttet. Man kunde däremot observera
att grisköttet innehöll mer mättade fetter jämfört med vildsvinsköttet.
Vildsvinsköttet från studien utförd av Sampels med flera (2023) visade i denna på ett högre
innehåll av ⍵-3 och omättade fetter som därmed tyder på en mer positiv hälsopåverkan
jämfört med fettsammansättningen observerad i grisköttet i denna rapport. I framtiden finns
det även utrymme för vidare forskning kring berikning av vildsvinskött med ⍵-3 på samma
sätt som i studien av Dugan med flera (2015).

,

This is a litterature study with the purpose of examining the fat composition of pork meat in
contrast to wild boar meat and comparing these to further connect this information to human
health aspects.
Fats are an important part of a healthy diet, and it is therefore important to understand which
types of fats one should consume and which ones to avoid. Important aspects of fat
composition include the types of fatty acids available in the meat. Among these it is
important to pay attention to essential fatty acids such as alpha-linoleic acid (ALA ⍵-3) and
linoleic acid (LA ⍵-6), levels of saturated and unsaturated fatty acids, which can further be
linked to levels of good and bad cholesterol. The ratio of omega fats should be balanced to
achieve the full effect. The content of omega fats also has a direct impact on chronic health
conditions such as obesity, diabetes, and cardiovascular diseases.
A comparison was conducted by a study from Sampels et al. (2023) and Dugan et al. (2015),
where the fat composition of wild boar meat and pork meat was compared in Sampels study,
and the fat composition of pork as well as ⍵-3 enriched pork was compared in the study by
Dugan. It was found that wild boar meat generally contained more ⍵-3 fatty acids and a lower
⍵-6/⍵-3 ratio than the pork. The enriched pork in the study from Dugan showed promising
increases in ⍵-3 fatty acids and decreases in saturated fatty acids. A comparison of nutrient
content between wild boar meat and pork meat yielded results showing the most prominent
difference in saturated fats, where pork exceeded wild boar meat by 2.5 g/100g. The nutrient
content from the National Food Agency´s database for nutritional values indicated a higher
cholesterol content in wild boar meat compared to pork meat. However, it was observed that
pork contained more saturated fats than the wild boar meat.
The wild boar meat from the study conducted by Sampels et al. (2023) has shown a higher
content of ⍵-3 and unsaturated fats, suggesting a more positive impact on health compared to
the fat composition observed in pork in this report. In the future, the is also room for further
research on the enrichment of wild boar meat with ⍵-3, similar to the study conducted by
Dugan et al. (2015).

Main title:Fettsammansättningen hos griskött respektive vildsvinskött med koppling till human hälsa
Authors:Lagerström, Fanny
Supervisor:Malmsten, Jonas
Examiner:Barets, Sabine
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2023:26
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Vilt, Vildsvin, Vildsvinskött, Gris,, Fläsk, Fläskköt, Fettsammansättning, Fettsyror, Mättat Fett,, Omättat Fett, Fleromättat Fett, Aminosyror, HDL, LDL, Transfett, Trikiner, Trikinos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19447
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19447
Language:Swedish
Deposited On:06 Sep 2023 11:09
Metadata Last Modified:07 Sep 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics