Home About Browse Search
Svenska


Ciszuk, Fanny, 2023. Landskapsanalys för byutveckling : en tillämpning av SAVE-metoden på landsbygden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
7MB

Abstract

Resultatet av min SAVE-analys i Lagga kyrkby visar att de viktigaste delarna att skydda i landskapet runt Lagga för att behålla den nuvarande karaktären är bronsålderslandskapet, odlingslandskapet med sin bystruktur och den småbrutna karaktären. Jag anser att SAVE-analysen i Lagga kyrkby kompletterar kommunens och bybornas förslag. Det är vissa skillnader mellan alla tre förslag men det kan vara bra som ett diskussionsunderlag inför exempelvis ett samråd men byborna.

Den främsta fördelen med att göra en SAVE-analys i Lagga kyrkby var att den förutom att belysa landskapets karaktär och sårbarhet också visade konkreta gestaltningsprinciper som kan vara användbara vid placering av ny bebyggelse i landskapet som inte konkurrerar med den befintliga karaktären alltför mycket.

Det tog mycket arbetet innan jag förstod hur SAVE-analysen skulle genomföras men när jag väl förstod strukturen tyckte jag att den kompletterade både byborna och kommunens förslag på ett bra sätt. Eftersom SAVE fokuserar på historia, topografi och arkitektur och lyfter fram landskapets sårbarhet och karaktär är metoden tvärvetenskaplig men samtidigt specialiserad.

Det svåraste med att göra SAVE-analysen på landsbygden var att analysera bebyggelsemönster då bebyggelsen är mycket glesare på landsbygden än i en stad. I en stad kan man tydligare dela upp bebyggelsen i olika sammanhängande områden genom bostadsområden som har byggts under samma tid. I Lagga har nya hus poppat upp i en långsammare takt och därmed syns inte samma årsringar som i en stad.

Metodens uppdelning i dominerande drag, bebyggelsemönster och element i bebyggelsen var ett användbart sätt att identifiera karaktärsdrivande drag i landskapet i olika skalor.

SAVE är en passande metod på landsbygden eftersom den fokuserar på historia och det stämmer överens med riksantikvarets synpunkt att det är en viktig del av landsbygdens välfärd att den historiska dimensionen av landskapet bevaras. Landsbygden har ett viktigt värde även för stadens invånare och vi behöver vårda det som är unikt i landsbygdens landskap.

SAVE-metodens fördel är att den är en bred analysmetod som tar upp topografiska, naturgivna, kulturhistoriska och rumsliga aspekter i landskapet. Däremot undersöker den inte hur platsen används idag. Därmed behöver man komplettera metoden med en analys av rekreation och hur människor rör sig i landskapet. SAVE-metodens följegrupp kan dock ses som en typ av medborgardialog och här kan de boende peka ut viktiga rekreationsområden eller andra platser som är omtyckta av de boende.

,

The results of my SAVE analysis in Lagga village show that the most important parts to protect in the landscape around Lagga, in order to maintain its current character, are the Bronze Age landscape, the agricultural landscape with its village structure, and the fragmented nature. I believe that the SAVE analysis in Lagga village complements the proposals of the municipality and the villagers. There are some differences among all three proposals, but it can be useful as a basis for discussion, for example, during a public consultation with the villagers.

The main advantage of conducting a SAVE analysis in Lagga village was that, in addition to highlighting the character and vulnerability of the landscape, it also revealed concrete design principles that can be useful when locating new developments in the landscape that do not compete too much with the existing character.

It took a lot of work before I understood how to carry out the SAVE analysis, but once I grasped the structure, I found that it complemented both the villagers' and the municipality's proposals effectively. Since SAVE focuses on history, topography, and architecture and emphasizes the vulnerability and character of the landscape, the method is interdisciplinary but specialized at the same time.

The most challenging aspect of conducting the SAVE analysis in the countryside was analyzing the building patterns, as the population density in rural areas is much lower than in a city. In a city, you can more clearly divide the buildings into different cohesive areas through residential neighborhoods built during the same period. In Lagga, new houses have emerged at a slower pace, and therefore, the same "rings" of development aren't visible as in a city.

The method's division into dominant features, building patterns, and elements in the built environment was a useful way to identify character-defining features in the landscape at different scales.

SAVE is a suitable method in rural areas because it focuses on history, aligning with the National Heritage Board's view that preserving the historical dimension of the landscape is crucial for rural well-being. The countryside holds value even for urban residents, and we need to preserve what is unique in the rural landscape.

The advantage of the SAVE method is that it is a comprehensive analytical approach that considers topographical, natural, cultural-historical, and spatial aspects of the landscape. However, it does not investigate how the site is currently used. Therefore, it needs to be supplemented with an analysis of recreation and how people move through the landscape. The follow-up group of the SAVE method can be seen as a form of citizen dialogue, where residents can point out important recreation areas or other places that are beloved by the community.

Main title:Landskapsanalys för byutveckling
Subtitle:en tillämpning av SAVE-metoden på landsbygden
Authors:Ciszuk, Fanny
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Nordh, Helena and Sandqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsanalys, SAVE, byutveckling, landsbygd, landskapskaraktär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500659
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500659
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2023 09:59
Metadata Last Modified:09 Sep 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics