Home About Browse Search
Svenska


Smedman, Flynn, 2023. Att nära relationer : en utforskande studie om samstyrning av en kort matkanal. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna uppsats undersöker jag Stadsdelsmat, en modell för ett alternativt matsystem. Modellen syftar till att skapa en kort matkanal med närmare relationer mellan matens s.k. tre roller, nämligen medlemmar, kök och jordbruk, där dessa har möjlighet till medbestämmande i det lokala matsystemet. Med intresse för hur de olika aktörerna kan göra detta gemensamt har jag utforskat hur relationerna mellan matens roller kan se ut samt vad de kan uppleva som möjligheter och utmaningar med att ingå i samstyrningen av Stadsdelsmat.

Empirin har samlats in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och deltagande observationer i följande situationer: tillfällen som arrangerats med eller av skaparna av modellen; i samtal med personer som har erfarenhet av alternativa matsystem på andra platser; i möten med projektets externa råd, en grupp bestående av representanter från olika samhällssektorer med ämnesspecifik kompetens i mat-frågor. Analysen av det empiriska materialet gjordes genom tematisering utifrån vad som kunde relateras till de tre rollerna i matsystemet, samt min förståelse av de teoretiska begreppen samstyrning och alternativa mellanhänder i korta matkanaler.

Erfarenheter från personer med olika kunskaper och perspektiv har i denna studie visat på tänkbara möjligheter och utmaningar med samstyrningen av Stadsdelsmat. Organiseringen i modellen bygger på personliga interaktioner i ett grannskap, och eftersom dessa samt rollerna uppstår först efter att bollen satts i rullning av några få första relationer är det utmanande att på förhand avgöra samstyrningens verkliga utformning. En av flera utgångspunkter i Stadsdelsmat är att etablera ett kök, en plats för att bygga nya relationer, och som med tiden kan utvecklas till att få en mer samordnande funktion, en slags alternativ mellanhand i den korta matkanalen. Den verkliga framtiden för Stadsdelsmat blir synlig först när det tas vidare i en särskild stadsdel.

,

In this thesis, I study Stadsdelsmat, a model for an alternative food system. The model aims to create a short food supply chain with closer relationships between the so-called three main roles of food, i.e. members, kitchen and agriculture, where they have the opportunity to participate in the decision making of the local food system. Being interested in how the food system can be collectively managed by many actors, I have explored what the relationships between the roles of food can look like, as well as the opportunities and challenges they may experience when participating in the co-governance of Stadsdelsmat.

The empirical data has been collected through semi-structured interviews and participant observations in the following situations: occasions arranged with or by the creators of the model; in conversations with people who have experience of alternative food systems in other places; in meetings with the project's external council, a group consisting of representatives from various sectors of society with subject-specific expertise in food matters. The analysis of the empirical material was done through thematization based on what could be related to the three roles of the food system, as well as my understanding of the theoretical concepts of co-governance and alternative intermediaries in short food supply chains.

Experiences from people with different knowledge and perspectives have in this study shown possible opportunities and challenges with the co-governance of Stadsdelsmat. The thought organization in the model is based on personal interactions in a neighbourhood, and since these and the roles emerge only after initiating a few first relationships, it is challenging to in advance foresee the true shape of the co-governance. One of several points of departure in Stadsdelsmat is to establish a kitchen, a place for building new relationships, and which over time can develop into having a more coordinating function, a kind of intermediary in the short food supply chain. The true future of Stadsdelsmat only emerges when it is established in a particular neighbourhood.

Main title:Att nära relationer
Subtitle:en utforskande studie om samstyrning av en kort matkanal
Authors:Smedman, Flynn
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Rosén, Linus and Kuns, Brian
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:alternativa matnärverk, co-governance, alternativa mellanhänder, matsystem, relationer, styrning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500648
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500648
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2023 08:04
Metadata Last Modified:31 Aug 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics