Home About Browse Search
Svenska


Viberg, Amanda, 2023. Tänka kan man göra på fritiden : närbyråkratens handlingsutrymme i miljöbedömningar för vindkraft. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
746kB

Abstract

Denna studie har undersökt hur tjänstemän på länsstyrelsen tolkar och arbetar med tillstånd för vindkraft utifrån policy. Studien fokuserar på hur avvägningar görs mellan rennäringen och vindkraftens intressen inom en ansöknings- och prövningsprocess. Jag har ställt följande frågeställningar: Hur tillämpar tjänstemän policy i tillståndsprövningar för vindkraft? Hur arbetar tjänstemän med saklighet och kunskap i prövningar av vindkraft där det finns riksintresse för både rennäring och vindkraft? Och sista frågeställningen är: Vilka resurser använder tjänstemän när avvägningar mellan markanvändning ska göras? Genom att använda Länsstyrelsen Västerbotten som en fallstudiestudie har jag undersökt hur de gör avvägningar och vari svårigheterna ligger. Jag har använt mig av Lipsky's (1980) teori om street-level bureaucrats som i denna uppsats benämns som närbyråkrater. Teorin vägleder analysen och förklarar hur tjänstemän implementerar policy. En slutsats var att avvägningarna mellan olika riksintressen var särskilt svår och en strategi att hantera problemet var att närbyråkraterna på länsstyrelsen arbetade tätt ihop och delade information mellan varandra. För att bevara tjänstemännens saklighet och för att skapa en enhetlig handläggningsprocess har Länsstyrelsen Västerbotten utvecklat interna procedurer och checklistor när de behandlar ett ärende. Under handläggningen av ett ärende inhämtar man kunskap från myndigheter, länsstyrelsen, kommun och andra berörda parter som i sin tur kan komma påverka det slutgiltiga beslutet. Slutligen, saklighet är otroligt viktigt speciellt när ansökningarna och underlagen kommer från verksamhetsutövare. Analysen i denna studie kom fram till att länsstyrelsen genom interna processer bevarar sin saklighet och neutralitet.

,

This study has investigated how officials at the county administrative board interpret and work based on an ambiguous policy. The focus of the study is on how trade-offs are made between the two interests of reindeer husbandry and wind power within an application and review process. The following questions have been asked: How do officials apply policy in permit application processes for wind power on reindeer herding land? How do officials work with objectivity and knowledge in trials of wind power where there is a national interest regarding reindeer husbandry and wind power? And the last question is: What resources do officials make use of when trade-offs between land-uses have to be made? By conducting interviews with officers the Västerbotten County Administrative Board, I have find out how they make trade-offs and where the difficulties lie. One conclusion is that the trade-offs between different so called national interests (Swe. riksintressen) were particularly difficult, especially that it was common to have only outdated information about national interests for reindeer husbandry. To preserve the officers' objectivity and to create a uniform process, the Västerbotten County Administrative Board has developed internal procedures and checklists for processing applications. Knowledge is gathered from different authorities, the county administrative board itself, the municipality and others concerned, who in turn may influence the final decision. The study conclude that objectivity was incredibly important, especially when the applications and supporting documents come from operators. During the analysis, it emerged that the county administrative board maintains its objectivity and neutrality through the process described above.

Main title:Tänka kan man göra på fritiden
Subtitle:närbyråkratens handlingsutrymme i miljöbedömningar för vindkraft
Authors:Viberg, Amanda
Supervisor:Wallin, Ida
Examiner:Oskarsson, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:närbyråkrat, tillståndsbedömningar, avvägningar, policy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500624
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500624
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2023 09:58
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 09:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics