Home About Browse Search
Svenska


Yadegari, Neda and Abas, Haura, 2023. Livsmedelsinspektörens nuvarande och framtida roll för minskat matsvinn : livsmedelsinspektörens perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En tredjedel av all den producerade livsmedel som avses för konsumtion i världen förloras eller slösas bort. Detta kan leda till ett omfattande problem ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. FN:s organisation har presenterat "en plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla till 2030" vilket är en del av deras initiativ för hållbar utveckling 2030 (FN 2015).
Den aktuella studien syfte var att undersöka inspektörernas nuvarande roll i arbetet med minskning av matsvinn inom livsmedelssektorn men även undersöka deras tankar samt erfarenheter om inspektörernas framtida roll. För att nå syftet brukades en kvalitativ forskningsmetod med självadministrerade frågeformulär. Detta gjordes för att identifiera och förestå livsmedelsinspektörers motivationer, attityder, hinder och subjektiva upplevelser relaterade till matsvinn.
I de 12 intervjuer som tog plats framkom det att i dagsläget utför livsmedelsinspektörer inte tillsyn över matsvinn. Det finns inget i den rådande livsmedelslagstiftning som syftar på att matsvinn i livsmedelsverksamheter ska kontrolleras.
Resultaten från denna undersökning, visar att det råder avsaknad utav en stödjande lagstiftning. Lagen ska tydligt kunna definiera uppgifterna för varje aktör i livsmedelskedjan men misslyckas med detta. Dessutom hävdar deltagarna att det finns en brist inom de ekonomiska resurserna för att livsmedelsinspektörerna ska kunna ingripa i matsvinns dilemmat. Ytterligare hinder är avsaknad utav tydlig arbetsbeskrivning samt tidsbrist.
Livsmedelsinspektörernas motivation till att engagera sig i matsvinnsfrågan är deras personliga preferenser. De kan spela en viktig roll för att öka medvetenheten hos livsmedelsutövare genom att tillhandhålla utbildning, vägledning samt tipsa och vägleda. Ifall fler inspektörer blir medvetna om matsvinnsfrågan kan det troligtvis få stora positiva effekter framöver. Särskilt med tanke på Livsmedelsverkets projekt som kommer sprida väsentlig information om matsvinns tillsyn. Målet med denna nödvändiga information är att den ska kunna nå de olika verksamheterna för att på så sätt sprida informationen och göra det mer lockande för företagarna att minska matsvinnet.

,

It is estimated that globally one third of all food produced for human consumption is lost or wasted. This can cause a significant problem from a social, economic, and environmental perspective. The United Nations Organisation, as part of its 2030 Initiative for Sustainable Development, has put forward a "Plan to Achieve a Better and More Sustainable Future for All by 2030" The aim of this study was to examine the current role of inspectors in reducing food waste in the food sector, but also to explore their thoughts and experiences on the future role of inspectors. In order to achieve this goal, a qualitative research method with self-administered questionnaires was conducted. This was done to identify and understand the motivations, attitudes, barriers, and subjective norms of food inspectors in relation to food waste.
From 12 interviews conducted, it was concluded that food inspectors do not currently control food waste. The current food law does not contain provisions for the control of food waste in food establishments. The results showed that there is a lack of supporting legislation. The law should be able to clearly define the obligations of each actor in the food supply chain, but it does not. In addition, food inspectors clearly lack the financial resources to intervene in the food waste dilemma. The lack of a clear job description and lack of time are other obstacles. According to the informants, inspections have to be conducted in a limited time frame.
The main motivation for food inspectors to address food waste issues was their personal preferences. They can play an important role in raising awareness among food practitioners by providing education, guidance, and tips and advice. If more inspectors are made aware of the food waste problem, it is likely to have a major positive impact in the future. Especially in view of the Swedish Food Agency project, which will be able to disseminate important information about food waste monitoring. The goal of this necessary information is to reach out to the different companies to disseminate the information and make it more attractive for entrepreneurs to reduce food waste.

Main title:Livsmedelsinspektörens nuvarande och framtida roll för minskat matsvinn
Subtitle:livsmedelsinspektörens perspektiv
Authors:Yadegari, Neda and Abas, Haura
Supervisor:Strid, Ingrid
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:13
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:matsvinn, matavfall, livsmedelsinspektör, miljö-hälsoskyddsinspektör, lagstiftning, tillsyn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19045
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19045
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 06:05
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page