Home About Browse Search
Svenska


Thorwall, Gustav and Nord, Jacob, 2022. Skogsägarens riskhantering – storm, brand & granbarkborre i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Klimatförändringarna är ständigt pågående och märkbara i det svenska skogsbruket. Skogen växer med anpassning till klimatet vilket gör denna process extra tydlig i samband med att klimatet förändras. Skador på skog har alltid funnits i en mer eller mindre omfattning. Under de senaste tjugo åren utmärker sig vissa år mer än andra. Under de senaste tio åren har stormar som drabbat Sverige tillsammans stormfällt 25 miljoner kubikmeter. Branden i Västmanland 2014 följt av de mest omfattande bränderna på flera hundra år i Sverige under 2018 hade tillsammans en storlek av 38 000 hektar skogsmark. Granbarkborren har sedan sommaren 2018 dödat 27 miljoner kubikmeter gran till ett värde av 12 miljarder kronor.

Syftet med detta examensarbete har varit att kunna se hur skador på skog orsakade av storm, brand och granbarkborre har förändrats över tid och hur skogsägarnas riskhantering samtidigt har förändrats. Studien har bland annat redovisat förebyggande åtgärder i form av försäkringsalternativ, skogsskötselinriktningar och klimatanpassningar för den enskilde skogsägaren. Examensarbetet har mynnat ut i en checklista som en riskmedveten skogsägare kan använda sig av i sitt skogsbruk. Trädslagen gran och björk har även jämförts genom avkastningsberäkningar med Beståndsmetoden Windows.

Examensarbetet har utförts dels som en litteraturstudie, men även som en sammanställning av material hämtat från Länsförsäkringar, genom intervjuer av personer med lång erfarenhet inom svenskt skogsbruk och genom en avkastningsundersökning med Beståndsmetoden Windows. Dessa litteraturstudier och de egna undersökningarna har sedan mynnat ut i en checklista: “Vad bör en riskmedveten skogsägare tänka på?”.

Resultatet har visat att skogsskadorna har ökat och kostat mer över tid. Forskningen säger olika gällande hur vanliga stormar respektive bränder kommer vara i framtiden men att en entydig utveckling är att extremväder blir allt vanligare i takt med klimatförändringarna. Skogsägares riskhantering har visat sig blivit påverkad i samband med att större stormar, bränder och insektshärjningar inträffat. I förebyggande syfte är skogsskötselns inriktning den mest avgörande faktorn för att minimera riskerna för den enskilde skogsägaren i sitt skogsbruk. Trädslagsvalet skall inte alltid bestämmas efter den virkesproducerande förmågan för den riskmedvetne skogsbrukaren, utan här kan många andra faktorer spela in som utöver avkastningsberäkningen för respektive trädslag får betydelse.

Studien har visat att det finns många risker i det svenska skogsbruket. Skogsägares riskmedvetenhet för skogsskador har ökat med tiden och det finns mängder med åtgärder som skogsägaren kan tillämpa för att minska risken för skogsskador och på så vis försäkra sin inkomst från skogen. Den bästa försäkringen är att sprida sina risker i skogsbruket.

,

Climate change is constantly going on and it is noticeable in the Swedish forestry. The forest grows with adaptation to the climate, which makes this process obvious in connection with climate change. Damage to the forests has always existed to a greater or lesser extent. In the last twenty years, some years stand out more than others do. During the last ten years, storms have affected Swedish forestry. Up to 25 million cubic meters have taken damage. The fire in Västmanland during 2014 followed by the most extensive fires in Sweden in several hundred years during 2018 had a size of 38,000 hectares in total. Since the summer of 2018, the spruce bark beetle drill has killed 27 million cubic meters of norway spruce to a value of 12 billion SEK.

The purpose of this essay has been to see how damage to the forestry caused by storms, fires and spruce bark beetles has changed over time and how the forest owners risk management has changed during the same time. The study has subsequently suggested preventive measures in the form of various insurance alternatives, forest management orientations and climate adaptations for the individual forest owner. The essay has resulted in a checklist that forest owners who has a risk perception can use in their forestry. The net present value of growing Norway spruce and birch have been compared through yield calculations with the program BM Win.

The degree project has been carried out partly as a literature study, a compilation of material taken from the insurance company, Länsförsäkringar, through interviews with people with long experience in Swedish forestry and through a yield survey in the program BM-Win. The literature studies and the own investigations have then resulted in a checklist: "What should a risk-conscious forest owner think about?"

The result shows that forest damage and cost have increased over time. The research review gives different answers regarding how common storms and forest fires will be in the future, but a clear development is that extreme weather is becoming more common with climate change. We found that forest owners' risk management is affected in connection with major storms, fires and insect ravages. For preventive purposes, the focus of forest management is the most decisive factor in minimizing the risks to the individual forest owner in their forestry. The choice of tree species should not always be determined according to the timber-producing ability for the risk-conscious forest user. Many other factors, in addition to the yield calculation for each tree species, can become important. The essay project has resulted in a checklist of tips that the risk-conscious forest owner should apply in their forestry.

The conclusions from the study is that there are many risks in Swedish forestry. Forest owners' risk awareness of forest damage has increased over the time. The forest owner can apply many measures to reduce the risk of forest damage in order to insure their income from the forest. The best insurance is to spread their risks in their forest management.

Main title:Skogsägarens riskhantering – storm, brand & granbarkborre i Sverige
Authors:Thorwall, Gustav and Nord, Jacob
Supervisor:Söderman, Torgny
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:15
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:skogsskador, skogsskötsel, riskmedvetenhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18486
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2022 08:04
Metadata Last Modified:25 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics