Home About Browse Search
Svenska


Nihlmar, Martin, 2022. Hur nutidens ängs- och naturbetesmarkers beskaffenhet och skötsel kan anpassas till att förbättra pollinering inom trädgårdsnäringen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
917kB

Abstract

Genom pollinering överförs pollen av pollinerare till grödor som därigenom befruktas. Jordbruk och trädgårdsnäring är beroende av pollinering av deras blommande växter. Av de 124 grödor, som huvudsakligen konsumeras av människor världen över, är cirka 70–85 % beroende av pollinering och det beräknade värdet av pollineringens resultat världen över under år 2005 uppgick till cirka 153 miljarder euro. I Sverige är förhållandet att för 150–200 år sedan låg åkrarna som öar inbäddade i ett hav av sammanhängande ängs- och naturbetesmarker. Nutida resterande marker är bara en liten rest därav i form av små isolerade markstycken omgivna och isolerade från varandra av åker- och skogsmarker. På grund av detta och deras intensiva betning av boskap samt tidig slåtter har markernas populationer av vilda pollinerare så som solitära bi, humlor, blomflugor och fjärilar minskat i stor omfattning som betydligt försämrat deras förmåga att pollinera jordbruks- och trädgårdsodlingarnas grödor. En fortsatt sådan försämring är ett hot mot grödornas framtida pollinering. Detta arbete är en sammanställning av resultat i vetenskaplig litteratur om bakgrunden till markernas nutida beskaffenhet och skötsel. Men även en sammanställning av vetenskapliga resultat om hur markernas beskaffenhet och skötsel kan påverka i markernas omgivning belägna trädgårdsodlingars pollinering av vilda bins, blomflugors, humlors och fjärilars årspopulationer från markerna, och vad man kan göra kan göra för att pollineringen ska kunna förbättras. Av sammanställningen framgår att ängs- och naturbetesmarkers ovan nämnda förändring tills idag beror på att man från och med tidigt 1800-tal började odla vallgräs som vinterfoder på vissa åkrar och att en del ängsmarker odlades upp till åker eller i viss omfattning blev endast betesmark. Senare tillkom även markernas omvandling till skogsmark i betydande omfattning för att tillgodose den uppkomna skogsindustrins virkesbehov. Vidare framgår att pollinerarnas förmåga att pollinera jordbruks- och trädgårdsodlingarnas grödor kräver att odlingarna är belägna inom pollinerarnas flygräckhåll från ängs- och naturbetesmarkerna, att korridorer av vegetation finna i markernas omgivning som vägleder pollinerarnas flygande förbi hinder för detta där, att i markerna finns lämpliga boplatser och föda till pollinerarna och deras larver. Dessutom att markernas beskaffenhet och skötsel anpassas till detta.

,

Through pollination, pollen is transferred by pollinators to crops, which are thereby fertilized. Agriculture and horticulture depend on the pollination of their flowering plants. Of the 124 crops, which are mainly consumed by humans worldwide, about 70–85% depend on pollination, the estimated value of pollination worldwide in 2005 amounted to around 153 billion euros. 150–200 years ago, the airable lands were like islands embedded in a sea of semi-natural grasslands. In today’s landscape only remnants of these semi-natural grasslands exist in the form of small, isolated pieces of land surrounded and isolated from each other by arable fields and forest lands. Because of the new landscape today and the intensive grazing of cattle and early mowing in the remaining semi-natural grasslands, populations of wild pollinators such as solitary bees, bumblebees, hoverflies and butterflies have drastically declined and as a consequence significantly impaired their ability to pollinate agricultural and horticultural crops. A continued deterioration of this kind is a threat against the crop’s future pollination. This work is a compilation of results in scientific literature on the background to the current condition and management of the lands. But also, a compilation of scientific results on how the nature of the lands and management can affect the pollination of horticultural crops located in the land's surroundings by the annual populations of bees, flower flies, bumblebees, and butterflies from the lands, and what can be done to improve pollination.

Main title:Hur nutidens ängs- och naturbetesmarkers beskaffenhet och skötsel kan anpassas till att förbättra pollinering inom trädgårdsnäringen
Authors:Nihlmar, Martin
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:naturbetesmark, ängsmark, pollinering, frukt, bär, trädgårdsodling, trädgårdsnäring, syrphidae, lepidoptera, bombus, solitära bi, fragmentering, korridorer, skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18350
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18350
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2022 07:14
Metadata Last Modified:30 Sep 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics