Home About Browse Search
Svenska


Månsson, Johanna, 2022. Personlighetens betydelse i yrket som ridlärare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Varje person är unik och varje person som undervisar gör det utifrån sin egen personlighet. I sin yrkesutövning möter ridläraren människor i olika åldrar och med olika kunskap vilket skapar pedagogiska utmaningar. Hur en ridlärare tar sig an dessa utmaningar och undervisar sina elever påverkas av ridlärarens personlighet, egna erfarenheter och personliga mognad. Fördjupade kunskaper om personlighetens betydelse i yrket som ridlärare ökar förutsättningarna för framtida ridlärare att skapa goda relationer. Bra relationer skapar goda förutsättningar för lärande. Syftet med studien var att undersöka om ridlärares personlighet påverkade dem i rollen som ridlärare. Frågeställningarna arbetet utgick ifrån var: Hur uppfattar ridlärare sin yrkesroll? Hur upplever ridlärare att deras personlighet framträder i yrkesrollen? Hur definierar ridlärarna den egna personlighetens påverkan på yrkesrollen? Frågeställningarna besvarades genom att sju ridlärare intervjuades och fick genomföra personlighetstest. Materialet från genomförda intervjuer har transkriberats och analyserats med fenomenografisk metod. Ridlärarna var utbildade lägst SRL2 och hade minst två års yrkeserfarenhet. Studien visar att yrket som ridlärare är mångfacetterat, utmanande och utvecklande. Det kräver kunskaper samt pedagogisk förmåga. Genomförda intervjuer och personlighetstest indikerar på att ridlärare uppfattar sig som öppna, sociala och utåtriktade. Ridlärares personligheter kommer framförallt fram i bemötandet av elever, men även i strukturering av lektionsupplägg och annan planering. Ridlärarna ansåg att deras personligheter är till fördel för deras förmåga att kunna inspirera elever, organisera och skapa struktur.

,

Every individual is unique and each person who teaches does so based on their own personality. Practicing their profession, the riding teacher encounters people of various ages and with different levels of knowledge, which creates diverse pedagogical challenges. The approach a riding teacher chooses to face these challenges is affected by their personality, previous experiences and maturity. Immerse knowledge about the importance of personality in the profession as a riding teacher increases the conditions for future riding teachers to create good relations. The purpose of this study was to examine whether the personality of a riding teacher affects them in their profession as a riding teacher. The question at issue of this study was: How do riding teachers view their professional role? How do riding teachers experience that their personality emerges in their professional role? How do riding teachers define the impact personality has on the professional role? The questions were answered through interviewing and performing personality tests on seven riding teachers. The material from conducted interviews has been transcribed and analyzed using a phenomenographic method. The riding teachers' lowest level of education was SRL2, and each of them had at least two years of work experience. The study showed that the profession as a riding teacher is multifaceted, challenging and developing. It requires knowledge and a pedagogical ability. Conducted interviews and personality tests indicate that riding teachers see them self as open minded, social and extroverted. Riding teachers’ personalities are not solely expressed through meeting students, but also through structuring lesson plans and planning other tasks. The riding teachers considered their personality traits to be beneficial in their ability to inspire and develop students, organize and create structure.

Main title:Personlighetens betydelse i yrket som ridlärare
Authors:Månsson, Johanna
Supervisor:Lundesjö Kvart, Susanne
Examiner:Connysson, Malin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K144
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Ridlärare, ridlärarrollen, personlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18285
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18285
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 10:38
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics