Home About Browse Search
Svenska


Kamali, Betsy, 2022. Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande : ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Detta examensarbete fokuserar på att identifiera grönskans egenskaper och dess positiva påverkan på människors hälsa i tre huvudsakliga aspekter: fysiska, psykiska och sociala. Syftet är att tillämpa dessa identifierade egenskaper på ett praktiskt exempel för att främja människors hälsa och välbefinnande.

Arbetet syftar till att utforma ett förslag till ny småskalig grönstruktur nära bostäder i området Husby i Stockholm för att med arkitektoniska lösningar ge ökad trygghet och förbättrad social miljö med högre välbefinnande för invånarna. Frågorna som tas upp i denna studie är: Hur kan vi skapa eller återskapa gröna miljöer i den täta staden för att förbättra människors hälsa? Hur kan man förstärka grönstrukturen på och vid befintlig bebyggelse som saknar närkontakt mellan människor och naturen i Husby, Stockholm?

Svaren på frågorna kring grönskans inverkan på människors välbefinnande genomfördes dels genom en litteraturstudie, dels genom en studie av förebilder samt genom analyser ur olika aspekter i Husbyområdet. Litteraturstudien fokuserade på begreppet grönstruktur och dess påverkan på människors psykiska, fysiska och socialt välbefinnande. Studie av förebilden granskar en fallstudie i Milano, Bosco Verticale, som gav examensarbetet inspiration och lärdomar kring vertikal grönska på en byggnad. Den teoretiska bakgrunden varvades med designprocessen och analysen av olika aspekter i Husbyområdet. Analysen i Husby gjordes med egna observationer och samtal med boende om olika problem i området och aspekter på grönska.

Som ett resultat beskrivs ett utformat förslag på ritningar och i text med småskaligt integrerad grönstruktur med bebyggelsestrukturen i ett av hundratals loftgångshus i Husbyområdet. Slutsatsen i diskussionen antar att det utformade förslaget kan komma att öka trygghet, förbättra social miljö och sammantaget ge högre välbefinnande hos invånarna i hela Husby om principen utvärderas med avsedda effekter och tillämpas på alla loftgångshus i Husby.

,

This thesis focuses on identifying the properties of greenery and its positive impact on human health in three main aspects: physical, mental and social. The purpose is to apply these identified characteristics to a practical example to promote human health and well-being.

The work aims to design a proposal for a new green structure near homes in the Husby area in Stockholm to provide architectural solutions with increased security and an improved social environment with higher well-being for the inhabitants. The questions addressed in this study: How can we create or recreate green environments in the dense city to improve human health? How can you strengthen the green structure of existing buildings that lack close contact with nature in Husby, Stockholm?

The answers to the questions about the impact of greenery on human well-being were carried out partly through a literature study, partly a study of role models and partly analyzes of various aspects in the Husby area. The literature study focused on the concept of green structure and its impact on people's mental, physical, and social well-being. A study of the model examines a case study in Milan, Bosco Verticale, which gave the thesis inspiration and lessons about vertical greenery in a building. The theoretical background was interspersed with the design process and the analysis of various aspects in the Husby area. The analysis in Husby was done with own observations and conversations with residents about various problems in the area and aspects of greenery.

As a result, a design proposal is presented in text and drawings with an integrated green structure in the built structure of one of some hundred appartment building with exterior corridor entrances in Husby. The conclusion of the discussion assumes that the design proposal may increase security, improve the social environment, and overall provide a higher well-being for the inhabitants.

Main title:Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande
Subtitle:ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm
Authors:Kamali, Betsy
Supervisor:Steffner, Lena
Examiner:Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM009 Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme, 120.0 hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekosystemtjänster, grönytefaktor, grönstruktur, gröna fasader, gröna tak, takterrassodling, hälsa, trygghet, välbefinnande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500406
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500406
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2022 10:38
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics